Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 25 maart 2018
gepubliceerd op 13 april 2018

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 september 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de zelfstandige kleinhandel, betreffende het overloon voor zondagsarbeid

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2017206978
pub.
13/04/2018
prom.
25/03/2018
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

25 MAART 2018. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 september 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de zelfstandige kleinhandel, betreffende het overloon voor zondagsarbeid (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de zelfstandige kleinhandel;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 4 september 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de zelfstandige kleinhandel, betreffende het overloon voor zondagsarbeid.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 25 maart 2018.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, K. PEETERS _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor de zelfstandige kleinhandel Collectieve arbeidsovereenkomst van 4 september 2017 Overloon voor zondagsarbeid (Overeenkomst geregistreerd op 19 oktober 2017 onder het nummer 142098/CO/201) HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied

Artikel 1.§ 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en op de bedienden van de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor de zelfstandige kleinhandel. § 2. Met "bedienden" worden de mannelijke en vrouwelijke bedienden bedoeld. HOOFDSTUK II. - Toeslag zondagsarbeid

Art. 2.Voor de zondagsprestaties bedoeld in artikel 3, 1ste lid, 2de "-" van het koninklijk besluit van 3 december 1987 wordt een loontoeslag van 50 pct. bovenop het normale loon voorzien.

Art. 3.§ 1. Artikel 2 zal niet van toepassing zijn op ondernemingen met een ondernemingsraad of een syndicale afvaardiging mits een collectieve arbeidsovereenkomst wordt gesloten op het niveau van de onderneming die de loon- en arbeidsvoorwaarden regelt voor de prestaties bedoeld in artikel 2. § 2. Bij gebreke aan dergelijke collectieve arbeidsovereenkomst, geldt een individuele regeling waarbij de bedoelde prestaties recht geven op een loontoeslag van minstens 100 pct. bovenop het normale loon. HOOFDSTUK III. - Slotbepalingen

Art. 4.Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 augustus 2017.

Zij heft op en vervangt artikel 22bis van de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 december 2012 houdende coördinatie en wijziging van de arbeids- en loonvoorwaarden (113207/CO/201).

Art. 5.Zij is gesloten voor een onbepaalde tijd en mag slechts worden opgezegd door één van de ondertekenende partijen en zulks mits een opzegging van drie maanden betekend bij een ter post aangetekende brief, gericht aan de voorzitter van het Paritair Comité voor de zelfstandige kleinhandel en aan de ondertekenende organisaties van deze collectieve arbeidsovereenkomst.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 25 maart 2018.

De Minister van Werk, K. PEETERS

^