Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 25 februari 2024
gepubliceerd op 01 maart 2024

Koninklijk besluit tot aanpassing van het artikel 49 KB/WIB 92 met betrekking tot de attestering van vaste activa voor rationeler energieverbruik gelegen in de zeegebieden onder Belgische rechtsbevoegdheid

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2024001922
pub.
01/03/2024
prom.
25/02/2024
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

25 FEBRUARI 2024. - Koninklijk besluit tot aanpassing van het artikel 49 KB/WIB 92 met betrekking tot de attestering van vaste activa voor rationeler energieverbruik gelegen in de zeegebieden onder Belgische rechtsbevoegdheid


VERSLAG AAN DE KONING Sire, Het besluit dat wij ter ondertekening aan Uwe Majesteit voorleggen, heeft tot doel om artikel 49 van het KB/WIB 92 aan te passen in die zin dat het de bestaande bevoegdheid bevestigt van de federale regering bij monde van de federale minister bevoegd voor Energie om het vereiste attest af te leveren voor de toepassing van de investeringsaftrek voorzien in artikel 69, § 1, eerste lid, 2°, c, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (WIB 92) in het geval de investering plaatsvindt in de zeegebieden waarin België rechtsmacht kan uitoefenen overeenkomstig het internationaal zeerecht, in het bijzonder de Belgische territoriale zee en de exclusieve economische zone in de zin van de wet van 22 april 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/04/1999 pub. 10/07/1999 numac 1999015146 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet betreffende de exclusieve economische zone van België in de Noordzee sluiten betreffende de exclusieve economische zone van België in de Noordzee.

Dit volgt uit de residuaire bevoegdheden van de Federale staat, waaruit blijkt dat deze bevoegd is voor activiteiten in de zeegebieden onder Belgische rechtsbevoegdheid.

Ik heb de eer te zijn, Sire, Van Uwe Majesteit, de zeer eerbiedige en zeer getrouwe dienaar, De Minister van Financiën, V. VAN PETEGHEM 25 FEBRUARI 2024. - Koninklijk besluit tot aanpassing van artikel 49 KB/WIB 92 met betrekking tot de attestering van vaste activa voor rationeler energieverbruik gelegen in de zeegebieden onder Belgische rechtsbevoegdheid FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de artikelen 69 en 77 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992;

Gelet op het KB/WIB 92;

Gelet op het koninklijk besluit van 20 mei 2022Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 20/05/2022 pub. 10/06/2022 numac 2022041447 bron interfederaal korps van de inspectie van financien Koninklijk besluit betreffende de administratieve, begrotings- en beheerscontrole sluiten betreffende de administratieve, begrotings- en beheerscontrole, artikel 6;

Overwegende dat dit besluit een loutere uitvoering van een bestaande wettelijke regeling is en op zich geen bijkomende invloed heeft op de ontvangsten van de Staat, noch nieuwe uitgaven kan doen ontstaan;

Gelet op de adviesaanvraag aan de Raad van State binnen een termijn van 30 dagen, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Overwegende dat de adviesaanvraag is ingeschreven op 30 januari 2024 op de rol van de afdeling Wetgeving van de Raad van State onder het nummer 75.484/3;

Gelet op de beslissing van de afdeling Wetgeving van 1 februari 2024 om binnen de gevraagde termijn geen advies te verlenen, met toepassing van artikel 84, § 5, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op voordracht van de minister van Financiën, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In artikel 49 KB/WIB 92, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 21 september 2000, 12 mei 2003, 11 december 2006 en 5 december 2011, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° paragraaf 1 wordt aangevuld met een lid, luidende: "Voor vaste activa gelegen in de zeegebieden onder Belgische rechtsbevoegdheid is de federale minister bevoegd voor Energie bevoegd voor het attest zoals vermeld in het eerste lid."; 2° in paragraaf 2, eerste lid, tweede streepje, worden de woorden "of Minister" ingevoegd tussen de woorden "vermelde Regering" en de woorden ", waaraan het".

Art. 2.De minister bevoegd voor Financiën is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 25 februari 2024.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Financiën, V. VAN PETEGHEM

^