Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 25 februari 2018
gepubliceerd op 12 maart 2018

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het glasbedrijf, betreffende de eindejaarspremie in 2017 en 2018

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2017206695
pub.
12/03/2018
prom.
25/02/2018
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

25 FEBRUARI 2018. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het glasbedrijf, betreffende de eindejaarspremie in 2017 en 2018 (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor het glasbedrijf;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 21 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het glasbedrijf, betreffende de eindejaarspremie in 2017 en 2018.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 25 februari 2018.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, K. PEETERS _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor het glasbedrijf Collectieve arbeidsovereenkomst van 21 juni 2017 Eindejaarspremie in 2017 en 2018 (Overeenkomst geregistreerd op 18 september 2017 onder het nummer 141314/CO/115) TITEL I. - Toepassingsgebied

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en arbeiders van de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor het glasbedrijf.

Onder "arbeiders" verstaat men : zowel arbeiders als arbeidsters.

TITEL II. - Suppletief stelsel

Art. 2.Bij gebrek aan een conventioneel stelsel waarin het recht en de modaliteiten worden voorzien voor een eindejaarspremie op basis van een collectieve arbeidsovereenkomst op bedrijfsniveau of sectoraal vlak voor een bepaalde activiteitensector van het glas, geldt het volgende suppletief stelsel.

TITEL III. - Toekenningsmodaliteiten

Art. 3.De arbeiders die in een voltijds arbeidsregime tussen 1 november 2016 en 31 oktober 2017 en tussen 1 november 2017 en 31 oktober 2018 werken, hebben voor elke referteperiode recht op een eindejaarspremie gelijk aan het basisuurloon voor minimum 76 werkuren, buiten premies van elke aard, in een 38-urige werkweek.

Ingeval van deeltijdse tewerkstelling ontvangen de werknemers een eindejaarspremie berekend volgens de tewerkstellingsbreuk.

Volgende modaliteiten zijn van toepassing : - De eindejaarspremie is berekend naar rato van de effectieve of gelijkgestelde prestaties tijdens de referteperiode; - Het bedrag van de eindejaarpremie mag worden herleid naar rato van de afwezigheden in de loop van de referteperiode, die niet voortspruiten uit toepassing van de wettelijke, reglementaire en conventionele bepalingen inzake jaarlijkse vakantie, wettelijke feestdagen, vaderschapsverlof, betaald educatief verlof, syndicaal verlof, kort verzuim, beroepsziekte, arbeidsongeval en bevallingsrust en van 60 dagen ziekte of ongeval.

Deze minimale eindejaarspremie is niet van toepassing voor de ondernemingen die het systeem hebben van de extrawettelijke bijslag bij het vakantiegeld.

De extrawettelijke bijslag bij het vakantiegeld blijft onveranderd in deze ondernemingen.

Art. 4.De eindejaarspremie wordt uitbetaald vóór 25 december van het jaar van de periode waarop zij betrekking heeft.

De arbeider die de onderneming verlaat vóór de officiële betaling van de premie, heeft recht op de betaling van zijn premie, berekend naar rato van de prestaties van het lopende werkjaar, op het ogenblik van zijn vertrek.

TITEL IV. - Geldigheid

Art. 5.Deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt van kracht op 1 januari 2017 en loopt ten einde op 31 december 2018.

Art. 6.Deze collectieve arbeidsovereenkomst zal worden neergelegd ter Griffie van de Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg en een aanvraag tot algemene verbindend verklaring bij koninklijk besluit zal worden gevraagd.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 25 februari 2018.

De Minister van Werk, K. PEETERS

^