Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 12 maart 2018

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 17/12/2017 pub. 12/03/2018 numac 2017014422 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen type wet prom. 21/11/2017 pub. 12/03/2018 numac 2017032079 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en van de wet van 12 januari 2007 betreffende de opvang van **** en van bepaalde andere categorieën van vreemdelingen type wet prom. -- pub. 12/03/2018 numac 2018011198 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 23 februari 2018 is machtiging verleend aan de heer **** ****, **** **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, er wonende, om, behoudens **** **** koninklijk besluit van 23 februari 2018 is machtiging verleend aan Mevr. ****, ****, ge(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 25/02/2018 pub. 12/03/2018 numac 2017206530 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 juli 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de diensten en organismen voor technische controles en gelijkvormigheidstoetsing, betreffende de werkzekerheid 2017 type koninklijk besluit prom. 25/02/2018 pub. 12/03/2018 numac 2017206591 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 juli 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de exploitatie van bioscoopzalen, betreffende de toekenning van een sociaal voordeel - syndicale premie type koninklijk besluit prom. 25/02/2018 pub. 12/03/2018 numac 2017206597 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 juli 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in voedingswaren, betreffende de ploegenpremies en de namiddagpremie type koninklijk besluit prom. 25/02/2018 pub. 12/03/2018 numac 2017206695 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het glasbedrijf, betreffende de eindejaarspremie in 2017 en 2018 type koninklijk besluit prom. 25/02/2018 pub. 12/03/2018 numac 2017207003 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 september 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de bosontginningen, betreffende de werkgeversbijdrage voor de risicogroepen verschuldigd aan het "Fonds voor bestaanszekerheid van de bosontginningen", "Bosuitbatingsfonds" genaamd type koninklijk besluit prom. 23/02/2018 pub. 12/03/2018 numac 2018010651 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Overeenkomsten-commissie orthopedisten-ziekenfondsen type koninklijk besluit prom. 23/02/2018 pub. 12/03/2018 numac 2018010650 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Overeenkomsten-commissie bandagisten-ziekenfondsen type koninklijk besluit prom. 23/02/2018 pub. 12/03/2018 numac 2018010653 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Overeenkomsten-commissie opticiens-ziekenfondsen type koninklijk besluit prom. 23/02/2018 pub. 12/03/2018 numac 2018010654 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Overeenkomsten - commissie audiciens-ziekenfondsen type koninklijk besluit prom. -- pub. 12/03/2018 numac 2018010997 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie. - Korpschef Opruststelling Bij koninklijk besluit van 1 februari 2018, wordt heer Luc DEMOL op rust gesteld uit zijn ambt van eerst hoofdcommissaris van politie en ontheven uit zijn mandaat van korpschef van de loka Hij wordt gerechtigd de graad van eerst hoofdcommissaris van politie en de titel van korpschef van (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 12/03/2018 numac 2018010999 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Korpschef van de lokale politie Hernieuwing van het mandaat Bij koninklijk besluit van 1 februari 2018 wordt het mandaat van de heer Philippe HOOREMAN, als korpschef van de lokale politie van de politiezone du TOURNAISIS, met ingang van 1 apr type koninklijk besluit prom. 23/02/2018 pub. 12/03/2018 numac 2018011163 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot erkenning van het opleidings- en vervolmakingscentrum voor hulpverleners-ambulanciers ingericht door het APB Campus Vesta van de provincie Antwerpen type koninklijk besluit prom. 06/03/2018 pub. 12/03/2018 numac 2018011190 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot regeling van de terhandstelling van kaliumjodide overeenkomstig artikel 6, § 2, 8°, van de wet betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, gecoördineerd op 10 mei 2015 type koninklijk besluit prom. 06/03/2018 pub. 12/03/2018 numac 2018011191 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de lijst van geneesmiddelen bedoeld in artikel 6, § 2, 8°, van de wet betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, gecoördineerd op 10 mei 2015 type koninklijk besluit prom. -- pub. 12/03/2018 numac 2018011246 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot toekenning van een subsidie van 478.000 € voor de werking van het Executief van de Moslims van België type koninklijk besluit prom. 04/03/2018 pub. 12/03/2018 numac 2018011254 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van een plaatsvervangende regeringscommissaris bij het Bureau voor normalisatie type koninklijk besluit prom. 25/12/2017 pub. 12/03/2018 numac 2018030040 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 december 2004 tot vaststelling van de samenstelling, de werkwijze en de bevoegdheden van het beheerscomité van de Staatsdienst met afzonderlijk beheer belast met het beheer van de identiteitskaarten type koninklijk besluit prom. 01/03/2018 pub. 12/03/2018 numac 2018030602 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 mei 2003 tot uitvoering van het Hoofdstuk 7 van Titel IV van de programmawet van 24 december 2002 , betreffende de harmonisering en vereenvoudiging van de regelingen inzake verminderingen van de sociale zekerheidsbijdragen type koninklijk besluit prom. 25/02/2018 pub. 12/03/2018 numac 2018200366 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 oktober 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor het koetswerk, betreffende de overuren type koninklijk besluit prom. 25/02/2018 pub. 12/03/2018 numac 2018200367 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 september 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende de uitzendarbeid type koninklijk besluit prom. 25/02/2018 pub. 12/03/2018 numac 2018200368 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 september 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de metaalhandel, betreffende de eindejaarspremie type koninklijk besluit prom. 25/02/2018 pub. 12/03/2018 numac 2018200474 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 september 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de houthandel, betreffende de vaststelling van de werkgeversbijdragen aan het "Fonds voor bestaanszekerheid van de houthandel" type koninklijk besluit prom. 25/02/2018 pub. 12/03/2018 numac 2018200478 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 september 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de middelgrote levensmiddelenbedrijven, betreffende de bijdrage voor het sociaal fonds type koninklijk besluit prom. 25/02/2018 pub. 12/03/2018 numac 2018200497 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 september 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in brandstoffen, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag type koninklijk besluit prom. 25/02/2018 pub. 12/03/2018 numac 2018200498 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 oktober 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de leerlooierij en de handel in ruwe huiden en vellen, betreffende de ontbinding en de vereffening van het fonds voor bestaanszekerheid voor de leerlooierij en de handel in ruwe huiden en vellen type koninklijk besluit prom. 25/02/2018 pub. 12/03/2018 numac 2018200499 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 september 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de grote kleinhandelszaken, betreffende de tewerkstelling en de vorming van de risicogroepen type koninklijk besluit prom. 23/02/2018 pub. 12/03/2018 numac 2018200682 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor de steenbakkerij ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst (1) type koninklijk besluit prom. 23/02/2018 pub. 12/03/2018 numac 2018200681 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij, voor de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor de textielnijverheid ressorteren, de maximumduur van sommige regelingen van gedeeltelijke arbeid wordt vastgesteld (1) type koninklijk besluit prom. -- pub. 12/03/2018 numac 2018201118 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot aanstelling van de heer Frank Hardeman tot Directeur-generaal van het Federaal Agentschap voor nucleaire controle

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 20/02/2018 pub. 12/03/2018 numac 2018011187 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot uitvoering van artikel 13 en 51 van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2017 tot uitvoering van het decreet van 12 juli 2013 betreffende maatwerk bij collectieve inschakeling type ministerieel besluit prom. 26/12/2017 pub. 12/03/2018 numac 2018030041 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot aanstelling van de leden van het comité opgericht tot beheer van de Administratieve dienst met boekhoudkundige autonomie voor het beheer van de identiteitskaarten en van het Rijksregister type ministerieel besluit prom. 16/01/2018 pub. 12/03/2018 numac 2018201292 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit betreffende de aanduiding van een college van revisoren bij het Federaal Agentschap voor de kinderbijslag

decreet

type decreet prom. 01/03/2018 pub. 12/03/2018 numac 2018201184 bron waalse overheidsdienst Decreet tot invoeging van een Titel VIII in boek I van het tweede deel van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid betreffende de erkenning van de diensten en de voorzieningen voor de begeleiding van partnergeweld en gendergerelateerd geweld

beschikking

type beschikking prom. 01/03/2018 pub. 12/03/2018 numac 2018011168 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met: het Protocol bij de Conventie betreffende de dwangarbeid van 1930, aangenomen te Genève op 11 juni 2014 door de Internationale Arbeidsconferentie tijdens haar honderd en derde zitting type beschikking prom. 01/03/2018 pub. 12/03/2018 numac 2018011167 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met: de Overeenkomst tot oprichting van de internationale EU-LAC Stichting, ondertekend op 25 oktober 2016 te Santo Domingo type beschikking prom. 01/03/2018 pub. 12/03/2018 numac 2018011165 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie tot wijziging van de Nieuwe Gemeentewet teneinde een evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in de gemeentecolleges te waarborgen type beschikking prom. 01/03/2018 pub. 12/03/2018 numac 2018011166 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met: de Overeenkomst inzake politieke dialoog en samenwerking tussen de Europese Unie en haar Lidstaten, enerzijds, en de Republiek Cuba, anderzijds, gedaan te Brussel op 12 december 2016 type beschikking prom. 01/03/2018 pub. 12/03/2018 numac 2018011169 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met de Partnerschapsovereenkomst op het gebied van betrekkingen en samenwerking tussen de Europese Unie en haar Lidstaten, enerzijds, en Nieuw-Zeeland, anderzijds, gedaan te Brussel op 5 oktober 2016

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 12/03/2018 numac 2018011172 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende de benoeming van zeven leden van het Milieucollege

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 07/02/2018 pub. 12/03/2018 numac 2018011215 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het referentiesysteem voor de bekrachtiging van het bekwaamheidsbewijs "instructeur fitness voor groepen" in het kader van het samenwerkingsakkoord van 24 juli 2003 betreffende de bekrachtiging van de bevoegdheden op het gebied van de voortgezette beroepsopleiding

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 08/02/2018 pub. 12/03/2018 numac 2018011248 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot toekenning van de erkenning van de inrichting "Isselé-Barkoczi Marianne" gelegen te Scepterstraat 20, te 1050 Brussel als hobbykwekerij van katten aan mevrouw Isselé-Barkoczi Marianne in toepassing van de wet betreffende de bescherming en het welzijn der dieren type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 12/03/2018 numac 2018011249 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot toekenning van de erkenning van de inrichting "André Françoise" gelegen te Schallebijterslaan 22 te 1170 Brussel als hobbykwekerij van honden aan mevrouw André Françoise in toepassing van de wet betreffende de bescherming en het welzijn der dieren type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 12/03/2018 numac 2018011250 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot toekenning van de erkenning van de inrichting "Tom & Co Jette" gelegen te Pierre Timmermansstraat 13-15 te 1090 Brussel als handelszaak voor vissen aan SPRL Lemodetis Frères in toepassing van de wet betreffende de bescherming en het welzijn der dieren

lijst

type lijst prom. -- pub. 12/03/2018 numac 2018011002 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Lijst van stations of laboratoria door de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu erkend in uitvoering van de bepalingen van het ministerieel besluit van 7 april 1995 betreffende de erkenning van stati Nummer erkenning Numéro d'agrément Erkennin(...)

publicatie(s) ter kritiek

type publicatie(s) ter kritiek prom. -- pub. 12/03/2018 numac 2018011262 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Bureau voor Normalisatie Publicatie ter kritiek Het Bureau voor normalisatie (NBN) publiceert ter kritiek het hierna volgende Belgische normontwerp. Dit ontwerp is verkrijgbaar tegen betaling bij het Bureau voor normalisatie, Jozef I(...) Opmerkingen en suggesties mogen overgemaakt worden aan het NBN (pe.nbn.be) tot op de sluitingsdatum(...)

document

type document prom. -- pub. 12/03/2018 numac 2018201199 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Bachelors Douane en Accijnzen shift (niveau B) voor de FOD Financiën. - Selectie-nummer : ANG18003 Solliciteren kan tot 26/03/2018 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (job(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 12/03/2018 numac 2018201248 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende Nederlandstalige selecties voor bevordering naar niveau A , voor de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening. - Procesbeheerders (m/v/x) - BNG17251. - Business analisten (m/v/x) - BNG17184. - Diensthoofden (m/v/x) Financiële Diens(...) De medewerkers die voldoen aan de deelnemingsvoorwaarden om te solliciteren worden door hun persone(...) type document prom. -- pub. 12/03/2018 numac 2018201258 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Attaché Inspecteur Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (niveau A1), voor RIZIV. - Selectienummer : ANG18057 Solliciteren kan tot 23/03/2018 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrij(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 12/03/2018 numac 2018201268 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Psycholoog professionele re-integratie (niveau A1), voor het RIZIV. - Selectienummer : ANG17314 Deze selectie werd afgesloten op 26/02/2018. Er zijn geen laureaten. De li(...) Er werd ook een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handicap. Hierbij zijn er 0 gesl(...) type document prom. -- pub. 12/03/2018 numac 2018201296 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige Artsen (niveau A2), voor het RIZIV. - Selectienummer : AFG18028 Solliciteren kan tot 16/04/2018 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwaarden, selectie(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 12/03/2018 numac 2018201295 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Artsen (niveau A2), voor het RIZIV. - Selectienummer : ANG18034 Solliciteren kan tot 16/04/2018 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwaarden, sel(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 12/03/2018 numac 2018010780 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Medische dienst. - Benoeming in de categorie van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 2100 van 21 december 2017 : In het medisch technisch korps heeft volgende benoeming plaats in de categorie van de reserveofficieren op 2 In de graad van reserve-geneesheer-luitenant-kolonel, reserve-geneesheer-majoor F. Van Wouwe. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 12/03/2018 numac 2018011097 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht. - Benoemingen tot de hogere graad in de categorie van de beroepsofficieren Bij koninklijk besluit nr. 2163 van 21 december 2017, hebben in de vakrichting "technieken van communicatie- en informatiesystemen" de volge In de graad van majoor, de kapitein-commandanten A. Kerschaever, J. Coopman, G. Vanderslyen, S. Col(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 12/03/2018 numac 2018011100 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht. - Benoemingen tot de hogere graad in de categorie van de beroepsofficieren Bij koninklijk besluit nr. 2165 van 21 december 2017, hebben in de vakrichting "supply chain en mobiliteit" de volgende benoemingen plaats o In de graad van majoor, de kapitein-commandanten M. Kaye, D. Maes, B. Namur, L. De Brandt en P. Swe(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 12/03/2018 numac 2018011101 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht. - Benoemingen tot de hogere graad in de categorie van de beroepsofficieren Bij koninklijk besluit nr. 2166 van 21 december 2017, hebben in de vakrichting "technieken van het grondmaterieel" de volgende benoemingen p In de graad van majoor, de kapitein-commandanten J. de Ghellinck d'Elseghem Vaernewyck (ridder), B.(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 12/03/2018 numac 2018011099 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht. - Benoemingen tot de hogere graad in de categorie van de beroepsofficieren Bij koninklijk besluit nr. 2164 van 21 december 2017, hebben in de vakrichting "militaire en burgergenie" de volgende benoemingen plaats op In de graad van majoor, de kapitein-commandanten B. Schepers, A. Hanoteau, M. Verburg, F. Halleux, (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 12/03/2018 numac 2018011138 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht. - Benoemingen tot de hogere graad in de categorie van de beroepsofficieren Bij koninklijk besluit nr. 2167 van 21 december 2017, hebben in de vakrichting "speciale technieken" de volgende benoemingen plaats op 26 de In de graad van majoor, de kapitein-commandanten C. Birmann, S. Folens, F. Goethals en S. Lo Bue. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 12/03/2018 numac 2018011140 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Luchtmacht. - Benoemingen tot de hogere graad in de categorie van de beroepsofficieren Bij koninklijk besluit nr. 2169 van 21 december 2017, hebben in de vakrichting "technieken van het luchtmaterieel" de volgende benoemingen In de graad van majoor van het vliegwezen, de kapitein-commandanten van het vliegwezen W. Van Damme(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 12/03/2018 numac 2018011139 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Luchtmacht. - Benoemingen tot de hogere graad in de categorie van de beroepsofficieren Bij koninklijk besluit nr. 2168 van 21 december 2017, hebben in de vakrichting "inwerkingstelling van luchtwapensystemen" de volgende benoe In de graad van majoor van het vliegwezen, de kapitein-commandanten van het vliegwezen K. Arnauts, (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 12/03/2018 numac 2018011142 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Luchtmacht. - Benoemingen tot de hogere graad in de categorie van de beroepsofficieren Bij koninklijk besluit nr. 2170 van 21 december 2017, hebben in de vakrichting "luchtcontrole" de volgende benoemingen plaats op 26 decembe In de graad van majoor van het vliegwezen, de kapitein-commandanten van het vliegwezen S. Durieux, (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 12/03/2018 numac 2018011146 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Luchtmacht. - Benoemingen tot de hogere graad in de categorie van de beroepsofficieren Bij koninklijk besluit nr. 2171 van 21 december 2017, hebben in de vakrichting "technieken van communicatie- en informatiesystemen" de volg In de graad van majoor van het vliegwezen, de kapitein-commandanten van het vliegwezen I. Snoeck, M(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 12/03/2018 numac 2018011152 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Luchtmacht. - Benoemingen tot de hogere graad in de categorie van de beroepsofficieren Bij koninklijk besluit nr. 2172 van 21 december 2017, hebben in de vakrichting "inwerkingstelling van grondwapensystemen" de volgende benoe In de graad van majoor van het vliegwezen, de kapitein-commandanten van het vliegwezen K. Cheyns, E(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 12/03/2018 numac 2018011157 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Luchtmacht. - Benoemingen tot de hogere graad in de categorie van de beroepsofficieren Bij koninklijk besluit nr. 2173 van 21 december 2017, hebben in de vakrichting "speciale technieken" de volgende benoemingen plaats op 26 d In de graad van majoor van het vliegwezen, de kapitein-commandanten van het vliegwezen M. Kerckhofs(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 12/03/2018 numac 2018201179 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie. - Beheerscomité Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 23 februari 2018 dat uitwerking heeft met ingang van 1 februari 2018 : - wordt aan de heer François LAURENT eervol ontslag ve - wordt mevrouw Carine HIROUX benoemd tot lid van het Beheerscomité van voornoemde Rijksdienst, in (...)

document

type document prom. -- pub. 12/03/2018 numac 2018011211 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Oproep tot het behalen van het federaal geschiktheidsattest voor kandidaat-brandweermannen 1. Organisatie van de geschiktheidsproeven De eerste test (competentietest) voor kandidaat-brandweermannen (basiskader - beroeps en vrijwi(...) - Op 29 mei 2018, op 2 juni 2018, op 6 juni 2018, op 30 augustus 2018, en op 4 september 2018, in W(...) type document prom. -- pub. 12/03/2018 numac 2018011210 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Oproep tot het behalen van het federaal geschiktheidsattest voor kandidaat-brandweermannen 1. Organisatie van de geschiktheidsproeven De eerste test (competentietest) voor kandidaat-brandweermannen (basiskader - beroeps en vrijwi(...) - Op 21 april 2018, in PIVO - Vlaams-Brabant (Poverstraat 75 - 1731 Zellik (Asse) - testen in het N(...) type document prom. -- pub. 12/03/2018 numac 2018011219 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Verlenging van de geldigheid van het federaal geschiktheidsattest voor het deel fysieke geschiktheidsproeven 1. Organisatie van de fysieke geschiktheidsproeven De fysieke geschiktheidsproeven voor de kandidaten die(...) -Op 15 juni 2018, op 16 juni 2018, op 15 september 2018, in WOBRA - West-Vlaanderen (Diksmuidse Hei(...) type document prom. -- pub. 12/03/2018 numac 2018011227 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Verlenging van de geldigheid van het federaal geschiktheidsattest voor het deel fysieke geschiktheidsproeven 1. Organisatie van de fysieke geschiktheidsproeven De fysieke geschiktheidsproeven voor de kandidaten die(...) - Op 26 en 27 mei 2018, in de provincie Luxemburg, Centre Provincial luxembourgeois de formation de(...)
^