Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 25 april 2014
gepubliceerd op 02 juni 2014

Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 inzake de erkenning van de wetenschappelijke instellingen bedoeld in artikel 275®, § 1, tweede lid van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992

bron
programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid
numac
2014021077
pub.
02/06/2014
prom.
25/04/2014
ELI
eli/besluit/2014/04/25/2014021077/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

25 APRIL 2014. - Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 inzake de erkenning van de wetenschappelijke instellingen bedoeld in artikel 275®, § 1, tweede lid van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, inzonderheid op artikel 275®, § 1, tweede lid, ingevoegd bij de wet van 23 december 2005Relevante gevonden documenten type wet prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet betreffende het generatiepact type wet prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021170 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen sluiten;

Gelet op het KB/WIB 92, inzonderheid : artikel 95², &5, ingevoegd bij koninklijk besluit van 22 augustus 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/08/2006 pub. 28/08/2006 numac 2006003400 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 op het stuk van de aangifte in de bedrijfsvoorheffing sluiten; bijlage IIIquater, ingevoegd bij koninklijk besluit van 22 augustus 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/08/2006 pub. 28/08/2006 numac 2006003400 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 op het stuk van de aangifte in de bedrijfsvoorheffing sluiten;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 26 maart 2014;

Gelet op de akkoordbevinding van 2 april 2014 van Onze Minister van Begroting;

Op de voordracht van Onze Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën en van de Staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid en op het advies van Onze in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.De bijlage IIIquater van het KB/WIB 92, ingevoegd bij koninklijk besluit van 22 augustus 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/08/2006 pub. 28/08/2006 numac 2006003400 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 op het stuk van de aangifte in de bedrijfsvoorheffing sluiten, wordt met de volgende instellingen aangevuld : Met ingang op 1 januari 2012 : 1/ Nationale Proeftuin voor Witloof 2/ BB-consult 3/ Provinciaal Proefcentrum voor de Groententeelt Oost-Vlaanderen 4/ Passiefhuis-Platform Met ingang op 1 januari 2013 : 5/ Natuurpunt Studie 6/ Natagora 7/ Brussels Heart Center 8/ Dierengezondheidszorg Vlaanderen 9/ Vlaams Centrum voor Bewaring van Tuinbouwproducten 10/ Inagro 11/ Vlaams Gebarentaalcentrum 12/ Amsab - Instituut voor Sociale Geschiedenis 13/ Observatoire social européen 14/ Association pour le droit des Etrangers 15/ Belgische Rode Kruis - Transfusion Research Center Met ingang op 1 mei 2013 : 16/ Centre de Documentation et de Coordination Sociales - Centrum voor Maatschappelijke Documentatie en Coördinatie 17/ Agrobeheercentrum Ecokwadraat

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op datum van zijn publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Art. 3.De minister bevoegd voor Financiën en de staatssecretaris bevoegd voor Wetenschapsbeleid zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 25 april 2014.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Financiën, K. GEENS De Staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Ph. COURARD

^