Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 24 september 2006
gepubliceerd op 19 oktober 2006

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 december 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, tot bepaling van de bijdragen voor het "Waarborg- en Sociaal Fonds van de suikernijverheid en haar bijproducten"

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2006202939
pub.
19/10/2006
prom.
24/09/2006
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

24 SEPTEMBER 2006. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 december 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, tot bepaling van de bijdragen voor het "Waarborg- en Sociaal Fonds van de suikernijverheid en haar bijproducten" (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 7 januari 1958 betreffende de fondsen voor bestaanszekerheid;

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid;

Op de voordracht van Onze Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 7 december 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, tot bepaling van de bijdragen voor het "Waarborg- en Sociaal Fonds van de suikernijverheid en haar bijproducten".

Art. 2.Onze Minister van Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 24 september 2006.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werk, P. VANVELTHOVEN _______ Nota (1) Verwijzingen naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 7 januari 1958, Belgisch Staatsblad van 7 februari 1958. Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969.

Bijlage Paritair Comité voor de voedingsnijverheid Collectieve arbeidsovereenkomst van 7 december 2005 Bepaling van de bijdragen voor het "Waarborg- en Sociaal Fonds van de suikernijverheid en haar bijproducten" (Overeenkomst geregistreerd op 7 maart 2006 onder het nummer 78891/CO/118)

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing : - op de werkgevers van de ondernemingen van de suikernijverheid van het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid en dit voor de suikerfabriek, de suikerraffinaderij, de invertsuiker, het citroenzuur, de kandijfabriek, de gistfabriek en de distilleerderij; - op de arbeiders en arbeidsters tewerkgesteld in de ondernemingen bedoeld in voorgaande alinea.

Art. 2.Deze collectieve arbeidsovereenkomst sluit aan bij artikel 13, § 1, van de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 oktober 2003 tot wijziging en coördinatie van de statuten van het "Waarborg- en Sociaal Fonds voor de suikernijverheid en haar bijproducten" (koninklijk besluit van 13 september 2004, Belgisch Staatsblad van 1 oktober 2004).

Art. 3.§ 1. De bijdrage voor de werking van het "Waarborg- en Sociaal Fonds voor de suikernijverheid en haar bijproducten" wordt vanaf 1 oktober 2005 tot en met 31 maart 2006 vastgesteld op 0,53 pct.. § 2. Vanaf 1 april 2006 en voor onbepaalde duur worden deze bijdragen bepaald op 0,40 pct..

Art. 4.§ 1. De volgende bijkomende bijdragen worden geïnd voor alle ondernemingen voor de werking van het Instituut voor Professionele Vorming, hierna genoemd "IPV". § 2. Vanaf 1 oktober 2005 tot en met 31 december 2005 bedraagt de werkgeversbijdrage 0,10 pct. van de lonen aangegeven bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid voor de financiering van de initiatieven met betrekking tot vorming en tewerkstelling van risicogroepen. § 3. Vanaf 1 januari 2006 tot en met 31 december 2006 bedraagt de werkgeversbijdrage 0,15 pct. van de lonen aangegeven bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid voor de financiering van de initiatieven met betrekking tot vorming en tewerkstelling van risicogroepen. § 4. Vanaf 1 januari 2007 en voor onbepaalde duur bedraagt de werkgeversbijdrage 0,20 pct. van de lonen aangegeven bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, zijnde 0,05 pct. voor de financiering van vorming in het algemeen en 0,15 pct. voor de financiering van de initiatieven met betrekking tot vorming en tewerkstelling van risicogroepen.

Art. 5.Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 oktober 2005 en wordt gesloten voor een onbepaalde tijd.

Zij vervangt de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 oktober 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, tot bepaling van de bijdragen voor het "Waarborg- en Sociaal Fonds van de suikernijverheid en haar bijproducten" vanaf 1 januari 2004, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 13 september 2004 (Belgisch Staatsblad van 13 oktober 2004).

Art. 6.Deze collectieve arbeidsovereenkomst kan opgezegd worden door één van de partijen middels een opzeggingstermijn van zes maanden, betekend bij een ter post aangetekende brief gericht aan de voorzitter van het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid en aan alle organisaties die erin vertegenwoordigd zijn.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 24 september 2006.

De Minister van Werk, P. VANVELTHOVEN

^