Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 19 oktober 2006

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 19/10/2006 numac 2006009814 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 4 oktober 2006, is machtiging verleend aan de genaamde ****, **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om, **** **** koninklijk besluit van 4 oktober 2006, is machtiging verleend aan Mevr. ****, **** ****(...) type wet prom. -- pub. 19/10/2006 numac 2006009818 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 28 september 2006, is machtiging verleend aan de genaamde ****, **** **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, en de genaamde Bij koninklijk besluit van 28 september 2006, is machtiging verleend aan de heer ****, **** ****(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/10/2006 numac 2006000574 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Onverenigbaarheden. - Machtiging Bij koninklijk besluit van 3 oktober 2006 wordt de heer Yves Houyet, auditeur bij de Raad van State, gemachtigd vanaf 1 november 2006 tot 1 november 2008, het ambt van assistent voor de cursus type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/10/2006 numac 2006000577 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Onverenigbaarheden. - Machtiging Bij koninklijk besluit van 3 oktober 2006 wordt de heer Georges Scohy, adjunct-auditeur, gemachtigd om tijdens het academiejaar 2006-2007, een cursus « les actes de l'administration et le conte type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/10/2006 numac 2006000648 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Onverenigbaarheden. - Machtiging Bij koninklijk besluit van 3 oktober 2006 wordt de heer Tom De Waele, auditeur bij de Raad van State, gemachtigd om, tijdens het academiejaar 2006-2007, de functie van assistent uit te oefenen type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/10/2006 numac 2006000649 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Detachering Bij koninklijk besluit d.d. 3 oktober 2006 wordt de detachering van Mevr. Pascale Vandernacht, auditeur bij de Raad van State, bij de beleidscel van de Minister van Justitie, verlengd voor een periode van één jaar type koninklijk besluit prom. 03/10/2006 pub. 19/10/2006 numac 2006000789 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 maart 2006 waarbij de hevige regenval, plaatselijk vergezeld van grote hagelkorrels, die heeft plaatsgevonden op 29 en 30 juli 2005 op het grondgebied van verschillende gemeenten van de provincies Antwerpen, Vlaams-Brabant, Waals-Brabant, West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Henegouwen, Luik, Limburg en van het Administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad als een algemene ramp wordt beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp wordt afgebakend type koninklijk besluit prom. 03/10/2006 pub. 19/10/2006 numac 2006000788 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 maart 2006 waarbij de hevige regenval die heeft plaatsgevonden op 19 en 20 augustus 2005 op het grondgebied van verschillende gemeenten van de provincies Vlaams-Brabant, West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen en Henegouwen, als een algemene ramp wordt beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp wordt afgebakend type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/10/2006 numac 2006000793 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie. - Hernieuwing van het mandaat Bij koninklijk besluit d.d. 3 oktober 2006 wordt de aanwijzing van de heer Snels, Marc, tot korpschef van de lokale politie van de politiezone Hoogstraten/Merksplas/Rijkevorsel, met in type koninklijk besluit prom. 10/10/2006 pub. 19/10/2006 numac 2006009777 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 juli 2004 betreffende de aanstelling van de leden van de kansspelcommissie en haar secretariaat in de hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie, hulpofficier van de procureur de Konings type koninklijk besluit prom. 10/10/2006 pub. 19/10/2006 numac 2006009778 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende de voorwaarden waaraan spelen die aangeboden worden in het kader van televisieprogramma's via nummerreeksen van het Belgische nummerplan, waarvoor het toegelaten is om van de oproeper, naast de prijs van de communicatie, ook de betaling van de inhoud te vragen, doch beperkt tot deze reeksen waarop het eindgebruikertarief geen functie is van de tijdsduur van de oproep en die een totaalprogramma inhouden dienen te voldoen type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/10/2006 numac 2006009837 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 10 oktober 2006 is de aanwijzing van de heer Bontyès, O., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Dinant en gelijktijdig in de rechtbank van eerste aanleg te Namen, tot de functie van onderzoeksr Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...) type koninklijk besluit prom. 04/07/2006 pub. 19/10/2006 numac 2006012248 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de grote kleinhandelszaken, betreffende de eindejaarspremie type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/10/2006 numac 2006014234 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Personeel. - Oppensioenstelling Bij koninklijk besluit van 15 september 2006, dat in werking treedt op 1 september 2006, wordt aan de heer Leo Huylebroeck, eervol ontslag verleend uit zijn functies van adviseur bij het Directoraat-generaal Mari Hij wordt gemachtigd aanspraak op een rustpensioen te doen gelden en de eretitel van zijn ambt te v(...) type koninklijk besluit prom. 10/10/2006 pub. 19/10/2006 numac 2006014239 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 2005 tot vaststelling van het gedeelte van de heffingen voor het gebruik van de spoorweginfrastructuur, verschuldigd door Infrabel aan het Fonds voor Spoorweginfrastructuur type koninklijk besluit prom. 05/10/2006 pub. 19/10/2006 numac 2006022939 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 februari 1996 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden voor sommige tandheelkundige verstrekkingen type koninklijk besluit prom. 05/10/2006 pub. 19/10/2006 numac 2006022940 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 05/10/2006 pub. 19/10/2006 numac 2006023049 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de criteria en de regels volgens dewelke vergoeding aan stagemeesters en coördinerende stagemeesters in de orthodontie wordt toegekend type koninklijk besluit prom. 05/10/2006 pub. 19/10/2006 numac 2006023048 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de criteria en de regels volgens dewelke vergoeding aan stagemeesters en coördinerende stagemeesters in de parodontologie wordt toegekend type koninklijk besluit prom. 05/10/2006 pub. 19/10/2006 numac 2006023050 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van het bedrag van de vergoeding aan de stagemeesters en coördinerende stagemeesters in de orthodontie type koninklijk besluit prom. 05/10/2006 pub. 19/10/2006 numac 2006023051 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van het bedrag van de vergoeding aan de stagemeesters en coördinerende stagemeesters in de parodontologie type koninklijk besluit prom. 28/09/2006 pub. 19/10/2006 numac 2006023064 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van koninklijk besluit van 9 juli 2003 tot uitvoering van artikel 69, § 4, tweede lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 24/09/2006 pub. 19/10/2006 numac 2006023077 bron federale overheidsdienst budger en beheerscontrole, federale overheidsdienst binnenlandse zaken, federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg, federale overheidsdienst sociale zekerheid, federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie en federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot vaststelling van de bijdrage van de openbare instellingen van sociale zekerheid in de inkomsten van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid voor het jaar 2004 type koninklijk besluit prom. 15/06/2006 pub. 19/10/2006 numac 2006201862 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de grote kleinhandelszaken, betreffende de waarborg van een gemiddeld minimummaandinkomen type koninklijk besluit prom. 10/06/2006 pub. 19/10/2006 numac 2006201905 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de grote kleinhandelszaken, betreffende het deeltijds werk type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/10/2006 numac 2006202011 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 juni 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de grote kleinhandelszaken, ter bepaling voor 2005 van de modaliteiten van toekenning en afrekening van de korting op de syndicale bijdrage en van de syndicale vorming type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/10/2006 numac 2006202618 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 september 2005, gesloten in het Paritair Comité van de handel in voedingswaren, betreffende de overuren type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/10/2006 numac 2006202636 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de grote kleinhandelszaken, betreffende het conventioneel brugpensioen type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/10/2006 numac 2006202640 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 juni 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de zelfstandige kleinhandel, betreffende tijdskrediet type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/10/2006 numac 2006202716 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de grote kleinhandelszaken, betreffende de tewerkstelling type koninklijk besluit prom. 15/09/2006 pub. 19/10/2006 numac 2006202933 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 december 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, tot wijziging van artikel 12 van de statuten van het "Waarborg- en Sociaal Fonds voor de bakkerij, banketbakkerij en verbruikszalen bij een banketbakkerij" type koninklijk besluit prom. 24/09/2006 pub. 19/10/2006 numac 2006202939 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 december 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, tot bepaling van de bijdragen voor het "Waarborg- en Sociaal Fonds van de suikernijverheid en haar bijproducten" type koninklijk besluit prom. 02/10/2006 pub. 19/10/2006 numac 2006203169 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen die bruggen en metalen gebinten monteren, gelegen op het grondgebied van Ham-sur-Sambre en die onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst (1)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 28/08/2006 pub. 19/10/2006 numac 2006022901 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de Nederlandstalige kamer van de erkenningscommissie van geneesheren-specialisten in de N.K.O. type ministerieel besluit prom. 28/08/2006 pub. 19/10/2006 numac 2006022903 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de erkenningscommissie van geneesheren-specialisten in de Stomatologie type ministerieel besluit prom. 28/08/2006 pub. 19/10/2006 numac 2006022902 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de erkenningscommissie van geneesheren-specialisten in de Orthopedische heelkunde type ministerieel besluit prom. -- pub. 19/10/2006 numac 2006203357 bron ministerie van het waalse gewest Personeel Bij ministerieel besluit van 7 september 2006 wordt Mevr. Christiane Pirlot, eerste attaché, op 1 oktober 2006 in ruste gesteld. Bij ministerieel besluit van 11 september 2006 wordt de heer Jean Lekeu, directeur, op 1 december Bij ministerieel besluit van 26 september 2006 wordt de heer Jean-Marie Libert, eerste attaché,(...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 19/10/2006 numac 2006203367 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Personeel Bij ministerieel besluit van 25 augustus 2006 wordt op 1 januari 2007 eervol ontslag uit zijn functies van eerste attaché verleend aan de heer Bernard Louant. Hij wordt ertoe gemachtigd de eretitel van zijn graad te dragen. Bij Bij ministerieel besluit van 21 september 2006 wordt op 1 oktober 2006 eervol ontslag uit zijn (...) type ministerieel besluit prom. 12/09/2006 pub. 19/10/2006 numac 2006203412 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 02 en 03 van organisatieafdeling 40 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2006 type ministerieel besluit prom. 12/09/2006 pub. 19/10/2006 numac 2006203414 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 02 en 03 van organisatieafdeling 17 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2006 type ministerieel besluit prom. 15/09/2006 pub. 19/10/2006 numac 2006203416 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 03 van organisatieafdeling 30 en programma 06 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2006 type ministerieel besluit prom. 21/09/2006 pub. 19/10/2006 numac 2006203417 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 31 en programma's 01, 03 en 06 van organisatieafdelingen 11 en 14 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2006 type ministerieel besluit prom. 14/09/2006 pub. 19/10/2006 numac 2006203415 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 13 van organisatieafdeling 11 en programma 04 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2006 type ministerieel besluit prom. 21/09/2006 pub. 19/10/2006 numac 2006203418 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 31 en programma's 01 en 06 van organisatieafdeling 11 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2006 type ministerieel besluit prom. 21/09/2006 pub. 19/10/2006 numac 2006203420 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 03 van organisatieafdeling 30 en programma 06 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2006 type ministerieel besluit prom. 02/10/2006 pub. 19/10/2006 numac 2006203421 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01 en 02 van organisatieafdeling 40 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2006 type ministerieel besluit prom. 21/09/2006 pub. 19/10/2006 numac 2006203419 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 31 en programma's 01, 02, 03, 04, 06 en 14 van organisatieafdelingen 11 en 12 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2006

arrest

type arrest prom. 07/12/2005 pub. 19/10/2006 numac 2006022991 bron rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen Besluit van de raad van beheer van het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der zelfstandigen tot vaststelling van het personeelsplan van het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen type arrest prom. -- pub. 19/10/2006 numac 2006203190 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 145/2006 van 28 september 2006 Rolnummer 3807 In zake : het beroep tot gedeeltelijke vernietiging van artikel 25 van het decreet van het Vlaamse Gewest van 22 april 2005 houdende diverse bepalingen inzake leefmili Het Arbitragehof, samengesteld uit de voorzitters A. Arts en M. Melchior, en de rechters P. Mart(...)

arrest van de raad van state

type arrest van de raad van state prom. -- pub. 19/10/2006 numac 2006203358 bron ministerie van het waalse gewest Personeel. - Vernietiging door de Raad van State Bij arrest van de Raad van State nr. 162.641, Afdeling Administratie, VIIIe Kamer, van 22 september 2006, wordt de beslissing van de Waalse Regering van 29 april 1999 waarbij Mevr. Brigitte Dugau

decreet

type decreet prom. 26/06/2006 pub. 19/10/2006 numac 2006033090 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap 26 JUNI 2006 - Decreet houdende maatregelen inzake onderwijs 2006

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/08/2006 pub. 19/10/2006 numac 2006029137 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van sommige opleidingsprofielen bepaald overeenkomstig artikel 6 van het decreet van 27 oktober 1994 tot regeling van het overleg in het secundair onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 01/09/2006 pub. 19/10/2006 numac 2006029140 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Hoge Raad voor adoptie type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/08/2006 pub. 19/10/2006 numac 2006029131 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toekenning van een subsidie, voor het schooljaar 2006-2007, aan het net van het gesubsidieerd officieel secundair onderwijs, bij toepassing van artikel 12 van het decreet van 30 juni 1998 dat erop gericht is alle leerlingen gelijke kansen op sociale emancipatie te geven, inzonderheid door de invoering van maatregelen voor positieve discriminatie type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/08/2006 pub. 19/10/2006 numac 2006029139 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de lijst van de vestigingsplaatsen van de inrichtingen voor secundair onderwijs met toepassing van artikel 3, 6°, van het decreet van 30 juni 1998 dat erop gericht is alle leerlingen gelijke kansen op sociale emancipatie te geven, inzonderheid door de invoering van maatregelen voor positieve discriminatie, en met toepassing van artikel 2, 1°, van het decreet van 28 april 2004 betreffende de gedifferentieerde financiering van de instellingen voor basisonderwijs en secundair onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 12/05/2006 pub. 19/10/2006 numac 2006029141 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging, voor het kalenderjaar 2006, van de samenstelling van de examencommissie van de Franse Gemeenschap, belast met de organisatie van de voorbereidende proef voor het paramedische hoger onderwijs van het korte type, alsook van de voorbereidende proef voor het aanvullende beroepssecundair onderwijs - afdeling « verpleegzorg » bepaald bij het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 28 maart 2006

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 31/08/2006 pub. 19/10/2006 numac 2006031505 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot machtiging van ambtenaren en beambten van de Directie Monumenten en Landschappen voor het toezicht op de naleving van de bepalingen van het Brussels Wetboek van de Ruimtelijke Ordening

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 29/06/2006 pub. 19/10/2006 numac 2006031514 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit nr. 2005/134 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot wijziging van het besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 20 oktober 1994 houdende het statuut van de ambtenaren van de instellingen van openbaar nut van de Franse Gemeenschapscommissie

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 20/07/2006 pub. 19/10/2006 numac 2006036407 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van de bijlage bij het besluit van de Vlaamse Regering van 13 februari 2004 tot vaststelling van de lijst van de bachelors- en de mastersopleidingen in het hoger onderwijs in Vlaanderen

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 20/07/2006 pub. 19/10/2006 numac 2006203068 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de samenstelling van het Begeleidingscomité voor telefonische onthaaldiensten voor kinderen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 30/05/2006 pub. 19/10/2006 numac 2006203127 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toekenning van de erkenning van een beroepsbekendheid aan een lid van het onderwijzend personeel van een hogere kunstschool type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 14/07/2006 pub. 19/10/2006 numac 2006203071 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toekenning van een subsidie, voor het schooljaar 2006-2007, aan het net van het gesubsidieerd officieel secundair onderwijs, bij toepassing van artikel 12 van het decreet van 30 juni 1998 dat erop gericht is alle leerlingen gelijke kansen op sociale emancipatie te geven, inzonderheid door de invoering van maatregelen voor positieve discriminatie

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 28/09/2006 pub. 19/10/2006 numac 2006203374 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 22 september 2005 tot aanwijzing van een bijzonder commissaris bij de openbare huisvestingsmaatschappij "La Carolorégienne, SC", te Charleroi

omzendbrief

type omzendbrief prom. -- pub. 19/10/2006 numac 2006023030 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Omzendbrief betreffende de structuur en organisatie van het Nationaal Voedings- en Gezondheidsplan Artikel 1. In het kader van de praktische organisatie en coördinatie van de werkzaamheden van het Nationaal Voedings- en Gezondheidsplan § 1. Het Begeleidingscomité. 1° Er werd een Begeleidingscomité opgericht dat de supervisie (...) type omzendbrief prom. -- pub. 19/10/2006 numac 2006031506 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Omzendbrief aan de O.C.M.W.'s van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in verband met sommige financiële diensten in het kader van de toepassing van de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten van werken en leveringen

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 19/10/2006 numac 2006031499 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Privé-****. - Vergunningen Bij besluit van de **** **** Regering van 19 januari 2006, ontvangt **** **** **** - **** ****, **** 14, 3000 ****, een vergunning als privé-**** - ****; - **** en selectie. Deze vergunningen worden toegekend voor een duur van 1 (...)

document

type document prom. -- pub. 19/10/2006 numac 2006009838 bron rechterlijke macht Rechtbank van eerste aanleg te Brussel De rechtbank, verenigd in algemene vergadering op 27 april 2006, heeft Mevr. Gruwez, A., onderzoeksrechter in de rechtbank van eerste aanleg te Brussel, aangewezen tot ondervoorzitter in deze rechtbank, voo

erratum

type erratum prom. 29/09/2006 pub. 19/10/2006 numac 2006012487 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot vervanging van leden van de adviescommissie erkenningen inzake dienstencheques. - Erratum type erratum prom. 02/06/2006 pub. 19/10/2006 numac 2006012490 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot toewijzing van een vakrichting aan de ambtenaren van niveau A van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. - Erratum

overhandiging van geloofsbrieven

type overhandiging van geloofsbrieven prom. -- pub. 19/10/2006 numac 2006015152 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Overhandiging van geloofsbrieven Op 10 oktober 2006, hebben H.E. de heer Vladimir Müller, de heer Alexis Rosado, de heer Alejandro Antonio Fleming Cabrera en de heer Christo Gueorguiev de eer gehad aan de Koning, in officiële audiëntie, de gelo H.E. werden in de automobielen van het Hof naar het Paleis gevoerd en, na afloop van de audiëntie, (...)

samenwerkingsakkoord

type samenwerkingsakkoord prom. 28/09/2006 pub. 19/10/2006 numac 2006021117 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de Vlaamse, de Franse en de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Franse Gemeenschapscommissie en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende de principes voor een geintegreerd e-government en de bouw, het gebruik en beheer van ontwikkelingen en diensten van een geïntegreerd e-government

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 19/10/2006 numac 2006009840 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Referendaris binnen het rechtsgebied van het hof van beroep te Bergen : 1. De kandidaturen voor een benoeming in de Rechterlijke Orde moeten bij een ter post aangetekend schrijven aan de « FOD Justiti De kandidaten dienen een afschrift bij te voegen van het bewijs dat zij geslaagd zijn voor het exam(...)

document

type document prom. -- pub. 19/10/2006 numac 2006095190 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Toelating verleend aan een onderneming om aan verzekeringen te doen Bij beslissing van het Directiecomité van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen, op datum van 10 oktober 2006, wordt aan de onderneming « Fidea » - Kapitalisatieverrichtingen (tak 26). Deze beslissing treedt in werking vanaf de onderhavige b(...)
^