Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 24 november 1998
gepubliceerd op 12 december 1998

Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 8bis van het Wetboek der Registratie-, Hypotheek- en Griffierechten betreffende het vrijstellen van een bepaalde categorie van akten van de registratieformaliteit

bron
ministerie van financien
numac
1998003629
pub.
12/12/1998
prom.
24/11/1998
ELI
eli/besluit/1998/11/24/1998003629/staatsblad
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

24 NOVEMBER 1998. - Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 8bis van het Wetboek der Registratie-, Hypotheek- en Griffierechten betreffende het vrijstellen van een bepaalde categorie van akten van de registratieformaliteit


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op het Wetboek der Registratie-, Hypotheek- en Griffierechten, inzonderheid artikel 8bis, ingevoegd bij artikel 135 van de wet van 22 december 1989;

Gelet op de protestwet van 3 juni 1997, inzonderheid de artikelen 3, 6, 8 en 9, de wet van 10 juni 1997 houdende diverse bepalingen met betrekking tot de protesten en de wet van 8 juni 1998 tot wijziging, wat de openbaarmaking van protestinformatie betreft, van de wet van 17 juli 1997 betreffende het gerechtelijk akkoord, de wet van 10 juni 1997 houdende diverse bepalingen met betrekking tot de protesten en de wet van 1 maart 1961 betreffende de invoering in de nationale wetgeving van de eenvormige wet op de cheque en de inwerkingtreding van deze wet;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën verstrekt te 18 maart 1998;

Gelet op het akkoord van de Minister van Begroting gegeven te 31 maart 1998;

Gelet op de wetten van de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid artikel 3, § 1, gewijzigd door de wetten van 4 juli 1989 en 4 augustus 1996;

Overwegende dat bij besluit dient te worden geregeld de in artikel 8bis van het Wetboek der Registratie-, Hypotheek- en Griffierechten geboden mogelijkheid opdat degene die de rechten op de protesten verschuldigd is, de vrijstelling van de registratieformaliteit en de vereenvoudigde wijze van betaling van de rechten zou genieten;

Overwegende dat voor de aanstelling van een nieuwe centrale depositaris van het geautomatiseerde incassostelsel van bij in België gevestigde kredietinstellingen gedomicilieerde handelswissels op 1 januari 1999, die met name belast is met de betaling voor rekening van derden van de op de protestakten verschuldigde registratierechten, het noodzakelijk is de reglementaire maatregelen tot uitvoering van voornoemd artikel 8bis ten laatste op deze datum aan te nemen;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Op de voordracht van Onze Minister van Financiën, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In toepassing van artikel 8bis van het Wetboek der Registratie-, Hypotheek- en Griffierechten worden de protestakten bedoeld in artikel 19, 1° van hetzelfde wetboek vrijgesteld van de registratieformaliteit zonder dat deze vrijstelling de ontheffing van de op deze akten toepasselijke rechten meebrengt.

De betaling van het recht overeenkomstig de modaliteiten van dit besluit geldt als registratie van het protest in de zin van artikel 6 van de wet van 17 juli 1997 betreffende het gerechtelijke akkoord.

Art. 2.§ 1. De op de protestakten verschuldigde rechten worden betaald binnen de termijn voorzien in artikel 32, 8° van hetzelfde wetboek. § 2. De rechten worden betaald door storting of overschrijving op de postrekening-courant van het bevoegde registratiekantoor. De betaling gaat gepaard met de neerlegging van een verklaring die betrekking heeft op alle protestakten die in het repertorium van de protestakten werden ingeschreven sinds de vorige verklaring. Het model van de verklaring wordt bepaald door de Directeur-generaal van de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, Registratie en Domeinen.

De verklaring wordt opgesteld in drie exemplaren.

Een exemplaar wordt bewaard door de centrale depositaris. De beide andere exemplaren worden overhandigd aan de ontvanger der registratie.

De ontvanger bezorgt de centrale depositaris een exemplaar nadat hij er een vermelding heeft op aangebracht dat de rechten in ontvangst werden genomen. § 3. Een uittreksel uit het repertorium van de protestakten waarop de verklaring betrekking heeft, wordt door de centrale depositaris aan een van de exemplaren van de verklaring gehecht en door de ontvanger der registratie bewaard.

Het uittreksel uit het repertorium van de protestakten wordt daarenboven opgesteld op een magnetische informatiedrager die wordt bepaald door de Directeur-generaal van de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, Registratie en Domeinen. § 4. Als de verschuldigde rechten niet zijn betaald binnen de in § 1 bepaalde termijn, is de wettelijke intrest van rechtswege verschuldigd te rekenen vanaf de dag dat de betaling moest zijn geschied.

Het niet-tijdig indienen van de verklaring of van het uittreksel uit het repertorium van de protestakten wordt bestraft met een boete van 1000 frank per dag vertraging.

Iedere onjuistheid en iedere weglating die wordt vastgesteld in de verklaring wordt bestraft met een boete gelijk aan tien maal de ontdoken rechten.

Art. 3.In het repertorium van de protestakten dat wordt gehouden door de centrale depositaris, overeenkomstig artikel 9 van de protestwet van 3 juni 1997 worden alle protestakten die in het Rijk worden opgemaakt dagelijks en volgens een gestructureerde en eenduidige nummerreeks ingeschreven. Iedere inschrijving bevat de gegevens vermeld in de artikelen 3 of 6 van de protestwet van 3 juni 1997.

Iedere onregelmatigheid in het houden van het repertorium van de protestakten wordt bestraft met een boete van 1 000 frank.

Art. 4.De centrale depositaris is gehouden van het repertorium van de protestakten en de protestakten die bij hem worden gedeponeerd, zonder verplaatsing, inzage te verlenen aan de ambtenaren van de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, Registratie en Domeinen die erom verzoeken.

Iedere weigering van inzageverlening wordt bestraft met een boete van 10 000 frank.

Art. 5.§ 1. In afwijking van artikel 176 van het Wetboek der Registratie-, Hypotheek- en Griffierechten worden de protestakten opgemaakt bij de centrale depositaris overeenkomstig artikel 2 van de protestwet van 3 juni 1997, niet meer ingeschreven in het repertorium van de gerechtsdeurwaarder. § 2. In afwijking van artikel 177, 1ste lid, 5° van hetzelfde wetboek wordt, wat de protestakten betreft, de vermelding van de registratie vervangen door het inschrijvingsnummer in het repertorium van de protestakten. § 3. De centrale depositaris deelt in de loop van de maand januari van ieder jaar aan de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, Registratie en Domeinen het aantal protestakten mee dat iedere gerechtsdeurwaarder bij de centrale depositaris heeft opgemaakt tijdens het vorige jaar.

Art. 6.Dit besluit is van toepassing op de protestakten betreffende de handelseffecten die ter betaling worden aangeboden vanaf de eerste dag van de maand die volgt op de bekendmaking van dit besluit in het Belgisch Staatsblad.

Art. 7.Onze Minister van Financiën is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 24 november 1998.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Financiën, J.-J. VISEUR

^