Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 24 juni 2013
gepubliceerd op 25 september 2013

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 april 2012, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, houdende uitbreiding van de bevoegdheid van de "Kas voor betaald verlof van de Belgische voedingsbedrijven" met de toetreding van het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2013203429
pub.
25/09/2013
prom.
24/06/2013
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

24 JUNI 2013. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 april 2012, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, houdende uitbreiding van de bevoegdheid van de "Kas voor betaald verlof van de Belgische voedingsbedrijven" met de toetreding van het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 23 april 2012, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, houdende uitbreiding van de bevoegdheid van de "Kas voor betaald verlof van de Belgische voedingsbedrijven" met de toetreding van het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 24 juni 2013.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werk, Mevr. M. DE CONINCK _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf Collectieve arbeidsovereenkomst van 23 april 2012 Uitbreiding van de bevoegdheid van de "Kas voor betaald verlof van de Belgische voedingsbedrijven" met de toetreding van het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf (Overeenkomst geregistreerd op 23 juli 2012 onder het nummer 110306/CO/145)

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en de werklieden en werksters van de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf.

Art. 2.Alle werkgevers van het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf zijn van rechtswege lid van de "Kas voor betaald verlof van de Belgische voedingsbedrijven".

Art. 3.Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 2012. Zij wordt gesloten voor onbepaalde duur. Zij kan door elke partij worden opgezegd mits een opzeggingstermijn van 6 maanden gegeven bij een ter post aangetekende brief gericht aan de voorzitter van het betrokken paritair comité.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 24 juni 2013.

De Minister van Werk, Mevr. M. DE CONINCK

^