Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 23 november 2001
gepubliceerd op 19 december 2001

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 juli 1999, gesloten in het Paritair Comité voor het garagebedrijf, betreffende de uurlonen, in uitvoering van artikel 4.1 van het nationaal akkoord 1999-2000 van 27 april 1999

bron
ministerie van tewerkstelling en arbeid
numac
2001013142
pub.
19/12/2001
prom.
23/11/2001
ELI
eli/besluit/2001/11/23/2001013142/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

23 NOVEMBER 2001. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 juli 1999, gesloten in het Paritair Comité voor het garagebedrijf, betreffende de uurlonen, in uitvoering van artikel 4.1 van het nationaal akkoord 1999-2000 van 27 april 1999 (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor het garagebedrijf;

Op de voordracht van Onze Minister van Werkgelegenheid, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 26 juli 1999, gesloten in het Paritair Comité voor het garagebedrijf, betreffende de uurlonen, in uitvoering van artikel 4.1 van het nationaal akkoord 1999-2000 van 27 april 1999.

Art. 2.Onze Minister van Werkgelegenheid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 23 november 2001.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werkgelegenheid, Mevr. L. ONKELINX _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor het garagebedrijf Collectieve arbeidsovereenkomst van 26 juli 1999 Uurlonen In uitvoering van artikel 4.1. van het nationaal akkoord 1999-2000 van 27 april 1999 (Overeenkomst geregistreerd op 2 december 1999 onder het nummer 53164/CO/112) HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers, werklieden en werksters van de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor het garagebedrijf.

Voor de toepassing van deze collectieve arbeidsovereenkomst, wordt onder "werklieden" verstaan: de werklieden en de werksters. HOOFDSTUK II. - Lonen 1. Meerderjarige werklieden. 1.1. Minimumuurlonen.

Art. 2.Het minimumuurloon van de hulpwerkman (spanning 100) en van de hulpwerkman "service" wordt verhoogd met (regime 38 u/week) : - 7 BEF/u op 1 mei 1999 - 6 BEF/u op 1 mei 2000 Deze verhogingen schommelen voor de andere categorieën volgens de loonspanningen voorzien bij de collectieve arbeidsovereenkomst betreffende de loonvorming van 10 juni 1999.

Art. 3.Bijgevolg worden de minimumuurlonen als volgt vastgesteld : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld 1.2. Werkelijk betaalde lonen.

Art. 4.De aan de meerderjarige werklieden werkelijk betaalde uurlonen worden als volgt verhoogd (regime 38 u/week) : - 7 BEF/u op 1 mei 1999 - 6 BEF/u op 1 mei 2000 2. Jonge werklieden.

Art. 5.Op de bedragen vermeld in de artikelen 2, 3 en 4 is het voor de minderjarige werklieden bepaald stelsel van degressiviteit van toepassing, overeenkomstig de bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst betreffende de loonvorming van 10 juni 1999. 3. Koppeling van de lonen aan het indexcijfer van de consumptieprijzen.

Art. 6.De minimumuurlonen en de werkelijk betaalde lonen van kracht op 1 mei 1999, stemmen overeen met de indexaanpassing van 1 mei 1999 op basis van het referte-indexcijfer (april 1999) 103,32.

Zij schommelen overeenkomstig de bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst betreffende de loonvorming van 10 juni 1999, en de in voege zijnde wettelijke bepalingen. HOOFDSTUK III. - Geldigheid

Art. 7.Deze collectieve arbeidsovereenkomst vervangt de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 juli 1997, gesloten in het Paritair Comité voor het garagebedrijf, geregistreerd onder nummer 45996/CO/112 op 18 november 1997.

Art. 8.Deze collectieve arbeidsovereenkomst heeft uitwerking met ingang van 1 januari 1999 en geldt voor een onbepaalde tijd.

Zij kan door één van de partijen worden opgezegd met een opzegging van zes maanden, betekend bij een ter post aangetekende brief, gericht aan de voorzitter van het Paritair Comité voor het garagebedrijf.

Deze opzegging kan slechts ingaan ten vroegste vanaf 1 januari 2001.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 23 november 2001.

De Minister van Werkgelegenheid, Mevr. L. ONKELINX

^