Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 23 mei 2001
gepubliceerd op 31 mei 2001

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 april 1998 waarbij het Ministerie van Justitie gemachtigd wordt personen onder het stelsel van een arbeidsovereenkomst in dienst te nemen

bron
ministerie van justitie
numac
2001009460
pub.
31/05/2001
prom.
23/05/2001
ELI
eli/besluit/2001/05/23/2001009460/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

23 MEI 2001. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 april 1998 waarbij het Ministerie van Justitie gemachtigd wordt personen onder het stelsel van een arbeidsovereenkomst in dienst te nemen


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 22 juli 1993 houdende bepaalde maatregelen inzake ambtenarenzaken, inzonderheid op artikel 3, § 2, ingevoegd door de wet van 20 mei 1997;

Gelet op het koninklijk besluit van 18 november 1991 tot vaststelling van de voorwaarden voor de indienstneming bij arbeidsovereenkomst in sommige overheidsdiensten;

Gelet op het koninklijk besluit van 16 november 1994 betreffende de administratieve en begrotingscontrole inzonderheid op artikel 8;

Gelet op het koninklijk besluit van 3 april 1998 waarbij het Ministerie van Justitie gemachtigd wordt personen onder het stelsel van een arbeidsovereenkomst in dienst te nemen, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 13 juni 1999;

Overwegende dat zonder verwijl een wervingsmachtiging voor contractueel personeel aan genoemd departement dient te worden verleend tot de SELOR statutaire betrekkingen in de personeelsformaties opvult; dat zonder deze machtiging het Directoraat-generaal Strafinrichtingen hun opdrachten niet naar behoren kunnen uitvoeren;

Overwegende het gebrek aan personeel voor het niveau 2 en in het bijzonder voor het technische kader;

Overwegende de scheiding tussen het technisch en het bewakings-kader;

Overwegende dat sommige penitentiaire beambten de functie vervullen van technisch assistent;

Gelet op wat voorafgaat, wordt gevraagd over te gaan tot de aanwerving van penitentiaire beambten in plaats van (adjunct) technisch assistenten;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 18 april 2001;

Gelet op het akkoord van Onze Minister van Begroting, gegeven op 17 mei 2001;

Gelet op het akkoord van Onze Minister van Ambtenarenzaken, gegeven op 16 mei 2001;

Op de voordracht van Onze Minister van Justitie en op het advies van Onze in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In artikel 1, tweede lid, 2°, van het koninklijk besluit van 3 april 1998 waarbij het Ministerie van Justitie gemachtigd wordt personen onder het stelsel van een arbeidsovereenkomst in dienst te nemen, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 13 juni 1999, onder de rubriek « 2° Buitendiensten van het Bestuur der Strafinrichtingen » worden de volgende vermeldingen ingevoegd : « Adjunct-technisch assistenten 153. Deze betrekkingen kunnen ingenomen worden door penitentiaire beambten. »

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op 1 juni 2001.

Art. 3.Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 23 mei 2001.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Justitie, M. VERWILGHEN

^