Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 23 maart 2017
gepubliceerd op 27 maart 2017

Koninklijk Besluit houdende de werking van het Centraal Register Solvabiliteit

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2017011328
pub.
27/03/2017
prom.
23/03/2017
ELI
eli/besluit/2017/03/23/2017011328/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

23 MAART 2017. - Koninklijk Besluit houdende de werking van het Centraal Register Solvabiliteit


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de faillissements wet van 8 augustus 1997Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 bron ministerie van justitie Faillissementswet sluiten, de artikelen 5/3, 5/4 en 5/5, ingevoegd bij de wet van 1 december 2016;

Gelet op het advies nr. 66/2016 van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, gegeven op 19 december 2016;

Gelet op de advies van de inspecteur van Financiën, gegeven op 27 februari 2017;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, gegeven op 20 maart 2017;

Gelet op de het advies 60.646/2 van de Raad van State, gegeven op 15 december 2016, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 3° van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Gelet op het advies van de beheerder, bij toepassing van artikel 5/5 van de faillissements wet van 8 augustus 1997Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 bron ministerie van justitie Faillissementswet sluiten, ingevoegd bij de wet van 1 december 2016, gegeven op 7 maart 2017;

Op de voordracht van Onze Minister van Justitie, Hebben Wij besloten en besluiten Wij : HOOFDSTUK 1. - Toegang tot het register

Artikel 1.De toegang tot het register, bedoeld in artikel 5/3, paragraaf 1, eerste lid van de faillissementswet, omvat: 1° Een recht tot raadpleging voor de personen vermeld in de bijlagen 1, 2 en 3 gevoegd bij dit besluit en ten aanzien van de gegevens en stukken bepaald in die bijlagen.2° Een schrijfrecht voor de personen vermeld in de bijlagen 4, 5 en 6 gevoegd bij dit besluit en ten aanzien van de gegevens en stukken bepaald in die bijlagen.3° Alle communicatie ingevolge de toegangsrechten bepaald in 1° en 2° die via het register verloopt. HOOFDSTUK 2. - Toegang tot het register overeenkomstig artikel 5/3, paragraaf 1, tweede lid van de faillissementswet

Art. 2.In de vervulling van haar wettelijke opdracht wordt aan de Deposito- en Consignatiekas toegang tot het register verleend, dat omvat: 1° een recht tot raadpleging zoals vermeld in de bijlagen 1, 2 en 3 bij dit besluit en ten aanzien van de gegevens en stukken bepaald in die bijlagen.2° alle communicatie ingevolge dat toegangsrecht bepaald in 1° die via het register verloopt. HOOFDSTUK 3. - Het informaticasysteem, de gegevens, de vertrouwelijkheid en effectiviteit van de communicatie

Art. 3.Alle communicatie via het register en de uitoefening van de rechten van toegang, zoals bepaald in artikel 1, gepaard gaande met de opname van gegevens en, in voorkomend geval, stukken, geschieden via het register dat door de beheerder ter beschikking wordt gesteld en waarbij toepassing wordt gemaakt van informaticatechnieken met een passend beveiligingsniveau.

Art. 4.De verantwoordelijke voor de verwerking met betrekking tot het register maakt gebruik van informaticatechnieken die: - de oorsprong van de toegang verzekeren door middel van aangepaste beveiligingstechnieken; - de vertrouwelijkheid van de toegang waarborgen; - toelaten dat de toegangsgerechtigde ondubbelzinnig kan worden geïdentificeerd en geauthentiseerd en dat het tijdstip van toegang ondubbelzinnig kan worden vastgesteld; - een bewijs van toegang registreren of loggen in het systeem; - de volgende gegevens registreren of loggen in het systeem: de identiteit van de toegangsgerechtigde, de datum en het tijdstip van de toegang; het faillissementsdossier waarin toegang wordt genomen, het rolnummer van de zaak en de rechtbank waarbij de zaak aanhangig is; de modaliteiten van de toegang met het type van handeling. - systeemfouten melden en de tijdstippen registreren waarop systeemfouten de toegang verhinderen en deze periodes systematisch beschikbaar maken voor de belanghebbenden.

Het register voorziet in een strikt en adequaat gebruikers- en toegangsbeheer dat toelaat gebruikers te identificeren, te authentiseren en hun relevante kenmerken of hoedanigheden, mandaten en toegangsmachtigingen te controleren en beheren.

Art. 5.De datum van de uitgeoefende rechten en communicatie bepaald in artikel 1 is gelijk aan de datum van het tijdstip vastgesteld door het register.

Art. 6.In geval van een disfunctioneren van het register kunnen de rechten tot raadpleging en schrijfrechten ingevolge dit besluit en de faillissementswet onder de vorm van inzage, mededelingen, neerleggingen en aangifte uitgeoefend worden bij de curator.

Na de beëindiging van het disfunctioneren van het register zorgt hij of zij die schrijfrecht heeft, desgevallend in samenwerking met de curator en de beheerder, voor een actualisering van het register waarbij de tijdens de periode van disfunctie uitgevoerde handelingen bedoeld in het vorige lid worden opgenomen met als datum de datum van het tijdstip van de handeling.

In geval van een disfunctioneren van het register wordt een systeemfout gemeld aan degene die toegang wilde nemen.

De registratie van de tijdstippen waarop systeemfouten verhinderen dat er toegang wordt genomen, geldt als bewijs daarvan en kan worden ingeroepen als bewijs van overmacht.

Art. 7.Telkens wanneer een raadpleging of een schrijfrecht werd uitgeoefend via het register, kan de belanghebbende partij een bericht met minstens volgende vermeldingen in het register raadplegen: - De vermelding dat het gegeven of stuk zal worden bewaard in het register, alsook de inhoud; - De vermelding dat volgende personen toegang hebben tot de geregistreerde en de uitsluitend voor hen in de zin van artikel 1 bedoelde gegevens: de magistraten, de griffiers, het openbaar ministerie, de parketsecretarissen, de curators, de rechter-commissarissen, de gefailleerden, de schuldeisers, de derden die beroepsmatig rechtsbijstand verlenen, de beheerder alsook de aangestelde voor de gegevensbescherming in de uitoefening van diens opdracht; - De vermelding dat de geregistreerde gegevens dertig jaar zullen worden bewaard vanaf het vonnis van sluiting van het faillissement en overbrenging naar het Rijksarchief na afloop van die termijn; - De vermelding dat de Orde van Vlaamse Balies en de Ordre des bareaux francophones et germanophone de verantwoordelijke zijn voor de verwerking van de persoonsgegevens zoals bedoeld in de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens; - De vermelding dat hij of zij, conform artikel 10 van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, het recht heeft om inzage te krijgen van de geregistreerde gegevens. HOOFDSTUK 4. - Inwerkingtreding, toepassing en uitvoering

Art. 8.Dit besluit treedt in werking op 1 april 2017.

Art. 9.Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, op 23 maart 2017.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Justitie, K. GEENS

Bijlage 1 bij het koninklijk besluit van 23 maart 2017 houdende de werking van Centraal Register Solvabiliteit.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om gevoegd te worden bij ons besluit van 23 maart 2017 houdende de werking van Centraal Register Solvabiliteit.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Justitie, K. GEENS

Bijlage 2 bij het koninklijk besluit van 23 maart 2017 houdende de werking van Centraal Register Solvabiliteit.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om gevoegd te worden bij ons besluit van 23 maart 2017 houdende de werking van Centraal Register Solvabiliteit.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Justitie, K. GEENS

Bijlage 3 bij het koninklijk besluit van 23 maart 2017 houdende de werking van Centraal Register Solvabiliteit.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om gevoegd te worden bij ons besluit van 23 maart 2017 houdende de werking van Centraal Register Solvabiliteit.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Justitie, K. GEENS

Bijlage 4 bij het koninklijk besluit van 23 maart 2017 houdende de werking van Centraal Register Solvabiliteit.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om gevoegd te worden bij ons besluit van 23 maart 2017 houdende de werking van Centraal Register Solvabiliteit.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Justitie, K. GEENS

Bijlage 5 bij het koninklijk besluit van 23 maart 2017 houdende de werking van Centraal Register Solvabiliteit.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om gevoegd te worden bij ons besluit van 23 maart 2017 houdende de werking van Centraal Register Solvabiliteit.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Justitie, K. GEENS

Bijlage 6 bij het koninklijk besluit van 23 maart 2017 houdende de werking van Centraal Register Solvabiliteit.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om gevoegd te worden bij ons besluit van 23maart 2017 houdende de werking van Centraal Register Solvabiliteit.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Justitie, K. GEENS

^