Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 23 maart 2014
gepubliceerd op 30 april 2014

Koninklijk besluit houdende toekenning van facultatieve toelagen ten laste van de basisallocatie 58.11.33.00.14 van de begroting 24 van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid voor het begrotingsjaar 2014

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2014202532
pub.
30/04/2014
prom.
23/03/2014
ELI
eli/besluit/2014/03/23/2014202532/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

23 MAART 2014. - Koninklijk besluit houdende toekenning van facultatieve toelagen ten laste van de basisallocatie 58.11.33.00.14 van de begroting 24 van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid voor het begrotingsjaar 2014


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 22 mei 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst financien Wet houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat sluiten houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat, de artikelen 121 tot 124;

Gelet op de wet van 19 december 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/12/2013 pub. 27/12/2013 numac 2013003425 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Wet houdende de Middelenbegroting voor het begrotingsjaar 2014 sluiten houdende de Algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2014;

Op de voordracht van de Minister van Sociale Zaken, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Een toelage van duizend vijfhonderd EUR wordt toegekend aan : "ASBL Femmes africaines" Rue du Congo 109/3 B-6010 Couillet ter ondersteuning van de organisatie van het project "Henegouwse burgers aanzetten tot ontwikkelingssamenwerking door de ontdekking van West-Afrika en hen bij de acties betrekken".

De uitbetaling van deze toelage zal geschieden door overschrijving op het bankrekeningnummer IBAN BE69 0688 9913 6978.

Art. 2.De bij het artikel 1 vernoemde organisatie moet te allen tijde, alle documenten en rekeningen betreffende haar activiteiten ter beschikking houden van de daartoe door de Minister van Sociale Zaken aangewezen ambtenaren en beambten.

Art. 3.De minister bevoegd voor Sociale Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 23 maart 2014.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Sociale Zaken, Mevr. L. ONKELINX

^