Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 23 juni 2008
gepubliceerd op 11 juli 2008

Koninklijk besluit betreffende de maatregelen om het binnenbrengen en het verspreiden van bacterievuur Winsl. et al.) te voorkomen

bron
federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
numac
2008018171
pub.
11/07/2008
prom.
23/06/2008
ELI
eli/besluit/2008/06/23/2008018171/staatsblad
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

23 JUNI 2008. - Koninklijk besluit betreffende de maatregelen om het binnenbrengen en het verspreiden van bacterievuur (Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.) te voorkomen


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 2 april 1971 betreffende de bestrijding van voor planten en plantaardige producten schadelijke organismen, inzonderheid op artikel 2, § 1;

Gelet op de wet van 4 februari 2000 houdende oprichting van het federaal Agentschap voor de Veiligheid van de voedselketen, inzonderheid op de artikelen 4 en 5, gewijzigd bij de wetten van 13 juli 2001, 22 december 2003, 9 september 2004 en 20 juli 2005;

Gelet op het koninklijk besluit van 22 februari 2001 houdende organisatie van de controles die worden verricht door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen en tot wijziging van diverse wettelijke bepalingen, bekrachtigd en gewijzigd bij de wet van 19 juli 2001, en gewijzigd bij de wetten van 30 december 2001, 28 maart 2003, 22 december 2003, 9 juli 2004, 9 december 2004, 23 december 2005, 27 december 2005 en 1 maart 2007;

Gelet op het koninklijk besluit van 19 november 1987 betreffende de bestrijding van voor planten en plantaardige producten schadelijke organismen, inzonderheid op de artikelen 66 en 67;

Gelet op het ministerieel besluit van 10 september 2004 betreffende tijdelijke maatregelen om het inbrengen en het verspreiden van bacterievuur (Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.) te voorkomen, gewijzigd bij het ministerieel van 31 mei 2007;

Overwegende de Richtlijn 2000/29/EG van de Raad van de Europese Unie van 8 mei 2000 betreffende de beschermende maatregelen tegen het binnenbrengen en de verspreiding in de Gemeenschap van voor planten en voor plantaardige producten schadelijke organismen;

Gelet op het advies 32-2007 van het Wetenschappelijk Comité van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen van 9 november 2007;

Gelet op het overleg tussen de gewestregeringen en de federale overheid van 2 januari 2008;

Gelet op het advies nr. 44.185/3 van de Raad van State, gegeven op 11 maart 2008, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op voordracht van Onze Minister van Landbouw, Hebben Wij besloten en besluiten Wij : Definities

Artikel 1.§ 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder : 1° het organisme : het bacterievuur Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.; 2° waardplanten : planten en levende pollen voor bestuiving van : Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, Pyracantha Roem., Pyrus L. en Sorbus L., met uitzondering van vruchten en zaden; 3° bufferzone : gebied waar een bijzondere bestrijdings- en controleregeling van toepassing is voor waardplanten van het organisme;4° het Agentschap : het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen. § 2. De definities bedoeld in artikel 1 van het koninklijk besluit van 10 augustus 2005 betreffende de bestrijding van voor planten en plantaardige producten schadelijke organismen zijn van toepassing op dit besluit.

Algemene Bestrijdingsmaatregelen

Art. 2.Het is verboden Cotoneaster salicifolius en Cotoneaster x watereri en de daar bijhorende cultivars te planten.

Art. 3.§ 1. Elke verantwoordelijke is gehouden onmiddellijk over te gaan tot het snoeien tot minstens 50 cm onder de laagste infectieplaats of, indien de besmetting verspreid of terugkerend is, het tegen de grond afzetten van alle met het organisme besmette en alle aangrenzende waardplanten. De gesnoeide of afgezette plantendelen moeten onverwijld worden vernietigd volgens de instructies van het Agentschap. § 2. Het Agentschap kan, indien de getroffen maatregelen onvoldoende of ondoeltreffend zijn, het rooien van besmette waardplanten of andere bijkomende bestrijdingsmaatregelen bevelen.

Art. 4.De niet met het organisme besmette hagen of delen van hagen van Crataegus L. moeten gesnoeid worden tijdens de periode tussen 1 november en 1 maart.

Afbakening van de bufferzones

Art. 5.Om de verspreiding van het organisme naar beschermde gebieden in de Gemeenschap te voorkomen, worden bufferzones ingesteld.

Art. 6.De grenzen van de bufferzones zijn vastgesteld in bijlage I bij dit besluit. De Minister kan de grenzen van de bufferzones wijzigen.

Bestrijdingsmaatregelen in de bufferzones

Art. 7.Onverminderd de bestrijdingsmaatregelen voorzien in de artikelen 3 en 4, is het verboden Cotoneaster salicifolius en Cotoneaster x watereri en de daar bijhorende cultivars te planten, te houden of te laten staan in de bufferzones.

Art. 8.§ 1. In de bufferzones is het verboden waardplanten te telen in volle grond, onder glas of in container, die in het verkeer gebracht zullen worden. § 2. Het Agentschap kan, op schriftelijke aanvraag van de betrokkene, een afwijking op § 1 toegestaan. Deze afwijking wordt toegestaan op voorwaarde dat, elk jaar vóór 31 mei, voor elk perceel met waardplanten een aangifteformulier volgens het model opgenomen in bijlage II, wordt ingediend bij de provinciale controle eenheid van het Agentschap waar het/de perceel/percelen gelegen is/zijn. De aangifteformulieren gaan vergezeld van een liggingsplan (NGI kaart of fotoplan) waarop elk perceel is aangeduid met een perceelsnummer. Ter plaatse is het perceelsnummer eveneens aangeduid op elk perceel met waardplanten. § 3. De Minister kan het in § 2 bedoelde model van het aangifteformulier wijzigen. § 4. De waardplanten bestemd voor een beschermd gebied in de Gemeenschap, mogen de productieplaats pas verlaten na schriftelijke toelating van het Agentschap.

Opheffingsbepalingen

Art. 9.De artikelen 66 en 67 van het koninklijk besluit van 19 november 1987 betreffende de bestrijding van voor planten en plantaardige producten schadelijke organismen worden opgeheven.

Art. 10.Het ministerieel besluit van 10 september 2004 betreffende tijdelijke maatregelen om het inbrengen en het verspreiden van bacterievuur (Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.) te voorkomen, gewijzigd bij het ministerieel van 31 mei 2007, wordt opgeheven.

Slotbepalingen

Art. 11.Overtredingen van de bepalingen van dit besluit worden opgespoord, vastgesteld en bestraft overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk besluit van 22 februari 2001 houdende organisatie van de controles die worden verricht door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen en tot wijziging van diverse bepalingen en de wet van 2 april 1971 betreffende de bestrijding van voor planten en plantaardige producten schadelijke organismen.

Art. 12.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt, met uitzondering van artikel 6 dat met ingang van 1 april 2008 uitwerking heeft.

Art. 13.Onze Minister tot wiens bevoegdheid de veiligheid van de voedselketen behoort, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 23 juni 2008.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Landbouw, Mevr. S. LARUELLE

Bijlage I De volgende gebieden worden als bufferzones inzake het organisme beschouwd : 1. Het gedeelte van de gemeente Lede gelegen ten noordwesten van Stichelendries, Ouden Heirweg, Varkensmarkt, Kerkstraat, Oordegem-kouter, Molenhoek, Smetlededorp, Schildekensstraat, Smetledestraat, Hofmeer, Hoogledezijdestraat, Rijstraat, Wanzelekouter, Wanzeledorp, Nonnenbosstraat, het gedeelte van de gemeente Wichelen gelegen ten zuidwesten van Billegem, Watermolenweg, Boeygem, Heilige Geeststraat, N416, de Molenbeek, de gemeentegrens van Uitbergen naar Aard (Schellebelle), Veldweg, Blokstraat, het gedeelte van de gemeente Laarne gelegen ten westen van Bellestraat, Schoorminneweg, Uitbergenstraat, Vaarschootstraat, Gaverstraat, en ten zuiden van de E17 en ten zuidoosten van Rivierstraat, Heirweg, Steentjesstraat, Lange Meire, Molenstraat, Dorpstraat, Kasteeldreef, Mellestraat, het gedeelte van de gemeente Berlare gelegen ten westen van Baron Tibbautstraat, Kerkstraat, E17, het gedeelte van de gemeente Lochristi gelegen ten zuiden van E17 en Rivierstraat, het gedeelte van de gemeente Wetteren gelegen ten zuidoosten van Schoorstraat en Heusdenstreenweg en ten oosten van Brusselsesteenweg en Oosterzelesteenweg, het gedeelte van de gemeente Oosterzele gelegen ten zuidoosten van Wettersesteenweg, Geraardsbergsesteenweg, Boonakker, Schellartweg, Beekstraat, Moortselestraat, Kasteelstraat, Drooghout, Peperstraat, Verbindingsweg, Gaversesteenweg en ten oosten van Hundelgemsesteenweg, het gedeelte van de gemeente Gavere gelegen ten noordoosten van Provinciebaan, Staatsbaan, Blokstraat, Munckbosstraat, het gedeelte van de stad Zottegem gelegen ten noorden van Breistraat, Schoolstraat, Lindestraat, Provinciebaan, Oudenaardsesteenweg, Steenweg op Aalst, Europaweg, via Nieuwpoortmolen naar Steenweg op Aalst, Oombergestraat, het gedeelte van de gemeente Sint-Lievens-Houtem gelegen ten westen van Espenhoek, Polbroek, Monseigneur Meulemanstraat, Wettersesteenweg, Kerkkouterstraat, Benedenstraat.2. Het grondgebied van de gemeente Waarschoot, het gedeelte van de gemeente Maldegem gelegen ten oosten van Francis de Meeuslaan, Barbaraweg, Veldstraat, Barbaraweg, Heirweg, Brezendreef, Passiedreef, Oostdreef, N49 en ten zuiden van het Leopoldkanaal/Schipdonkkanaal, en ten westen van Aardenburgkalseide en ten zuiden van E34 en ten westen van Celieplas, Waleweg, Staatsbaan, Adegem Dorp, Spanjaardshoek, Kruisken, Heulendonk, Kleemputte, Appelboom, Kerselaar, Vierweegse, Plassendale, Canetelstraat, Veldekens, Veldekens vaart, het gedeelte van de stad Eeklo gelegen ten zuiden van Kraaiweg, Pokmoere, Kroonstraat en ten oosten van de N9 en ten zuiden van Oostveldstraat, Antwerpse Heirweg, het gedeelte van de gemeente Kaprijke gelegen ten zuiden van de Antwerpse Heirweg, Warande, Ledestraat, Eeklostraat, Oost Eeklostraat en ten oosten van Kaprijkstraat, Oosthoek, en ten zuiden van Oosthoek, Vroenhoek, het gedeelte van de gemeente Assenede gelegen ten zuiden van Duivelsgoed en ten noorden van Westakkerstraat, het gedeelte van de gemeente Assenede gelegen ten zuiden van Kerrestraat en ten westen van de Rijkestraat, Ledestraat, Abdijstraat, het gedeelte van de gemeente Evergem gelegen ten zuiden van Volpenswege, Nieuweweg, Schildekenstraat, Kluizendorpstraat, N458, en ten oosten van de R4 en ten noorden van de Langerbrugsestraat, Kapellestraat, Reibroekstraat, Bezoekstraat, Vierlinden, Groentjes, Meerbeke, Zevekotestraat, Kromvelde, Oosteindestraat, Belsele dorp, Kuitenbergstraat, het gedeelte van de gemeente Zelzate gelegen ten zuidoosten van R4, Polderstraat, St-Stevensstraat, Vissersverkorting, het gedeelte van de gemeente Wachtebeke gelegen ten westen van Langelede en ten noorden van de spoorweg naar de Kanaalzone, het gedeelte van de stad Gent gelegen ten westen van de R4 en ten noorden van Langerbruggestraat, het gedeelte van de gemeente Lovendegem gelegen ten noorden van Pyramidestraat, Oostveld Kouter, Molendreef, Diepenstraat, Vellare, het gedeelte van de gemeente Zomergem gelegen ten noordoosten van Kruisstraat, Grote Steenweg, Kanaal van Schipdonk, Daalmen, Daalmstraat, Burgemeester H.Rijckaertstraat, Ronselestraat, Leischoot en ten westen van Mostmolen, Diepenbeek, Rijvers, verbindingsstraat naar Bauweraan, het gedeelte van de gemeente Knesselare gelegen ten noorden van Keigatstraat, N499, N461, Grote Kappellestraat, Akkerstraat, Moerakkerstraat, Aalterseweg, Stekelhoek, Kneukelstraat, Langdonkstraat, het gedeelte van de gemeente Aalter gelegen ten zuiden van de E40 en ten westen van Sterrewijk, Eendekooi, het gedeelte van de gemeente Ruiselede gelegen ten westen van de N37, Aalterstraat, Bruggestraat, Oude Tieltstraat en ten noorden van Waterwalstraat, Abeelstraat, het gedeelte van de gemeente Wingene gelegen ten oosten van de N327, Heilige Sacramentstraat, N370 en ten noorden van Kasteeldreef, Piewittedreef, het gedeelte van de stad Tielt gelegen ten noorden van Biermanstraat, Waalbosstraat, Kapelleweg, Blikbosstraat, het gedeelte van de gemeente Oostkamp gelegen ten oosten van Blauwhuisstraat, Beukendreef, Lodistraat, Hertsbergestraat, Kapellestraat, Stationstraat, en ten westen van N50, Nieuwenhovelaan, Karel de Stoutebaan, Waterstraat, Papenvijverstraat, Scharestraat, en ten noorden van N368, N50, Vlasbloemstraat, Leegtestraat, Torhoutsestraat, Vrijgeweidestraat, Groenhovestraat, het gedeelte van de gemeente Zedelgem gelegen ten zuidoosten van de spoorweg Brugge - Torhout en ten zuiden van Zeedijkweg, het gedeelte van de gemeente Beernem gelegen ten zuiden van N337, Maandaagse, Weg Naar Sint-Kruis, Egyptestraat, Sijselestraat, N337 en ten zuidoosten van Tinhoutstraat. 3. Het grondgebied van de gemeente Brunehaut, de deelgemeenten Ere en Saint-Maur behorende tot de gemeente Doornik, de deelgemeenten Peronnes en Bruyelle behorende tot de gemeente Antoing.4. Het gedeelte van de gemeente Berlaar gelegen ten westen van de wegen Kegelstraat en Smidstraat en ten zuiden van de spoorweg Aarschot-Lier en van de Misstraat, het gedeelte van de gemeente Lier gelegen ten oosten van de wegen Misstraat, Bernard van Hoolstraat en Mechelbaan, het gedeelte van de gemeente Lier gelegen ten zuiden van Beukheuvel en ten oosten van Donderheide Oud Fort, het gedeelte van de gemeente Sint-Katelijne-Waver gelegen ten oosten van de Bosstraat en ten noorden van de Molenstraat, het gedeelte van de gemeente Putte gelegen ten noorden van de Tinstraat en de Schrieksesteenweg, het gedeelte van de gemeente Heist- o/d-Berg gelegen ten noorden van de wegen Hollandstraat, Schaliehoevestraat, Bredestraat, Pastoor Mellaertstraat, Heist-Goorstraat en N10 en ten zuiden van de wegen Oude Liersebaan, Bergstraat, Oude Godstraat, Herentalsesteenweg en Hulshoutsesteenweg, het gedeelte van de gemeente Tremelo gelegen ten oosten van de wegen Booischotstraat, Felix Aertgeerstraat, Remerstraat, Nobelstraat, Pastoriestraat, Zuidlaan en Geetsvondelstraat, het gedeelte van de gemeente Begijnendijk gelegen ten noorden van de Werchtersesteenweg en de Pastorijstraat en ten oosten van de Gelroodsesteenweg, het gedeelte van de gemeente Aarschot gelegen ten noorden van de wegen Begijnendijksesteenweg, Leuvensesteenweg, Martelarenstraat en ten westen van de wegen Theo De Beckerstraat, Bogaardenstraat, Gasthuisstraat, Schaluin en Herseltsesteenweg, het gedeelte van de gemeente Herselt gelegen ten noorden van de weg N19 en ten westen van de weg N152, het gedeelte van de gemeente Westerlo gelegen ten westen van de weg N152 en ten zuiden van de wegen Gevaertlaan, Kathovenstraat en Industrieweg, het gedeelte van de gemeente Hulshout gelegen ten zuiden van de wegen Industriepark, Kerkstraat en Grote Baan.5. Het grondgebied van de gemeente Hélécine, het gedeelte van de gemeente Landen gelegen ten noorden van de E40 en ten oosten van Kraanbeekstraat, Grote Steenweg, ten zuiden van Brouwerijstraat, Schabergstraat, Mottendelstraat, Wijngaardstraat, Kleinveldstraat, Donkerstraat, Achtercastersstraat, Keibergstraat, Tiensestraat, Louis Gilletplein, en ten oosten van Kerkstraat, Attenhovenstraat, Kaasstraat, Jonker Janlaan en Velmseweg, het gedeelte van de stad Sint-Truiden gelegen ten zuidoosten van Attenhovenstraat en ten westen van Kruisstraat en ten zuiden van Waalhovenstraat, Waterstraat, Pomphuisstraat, Halingenstraat en ten westen van de N80, het gedeelte van de gemeente Gingelom gelegen ten westen van de N80, de N765, Sint-Truidenstraat en ten zuiden van Ridderstraat, Haagstraat, Gemeentestraat, Bergstraat, spoorlijn Landen-Waremme, het gedeelte van de gemeente Berloz gelegen ten zuiden van rue Joseph Beauduin, rue Jules Goffin, E40, rue Emile Muselle, rue du Centre, rue de Waremme, Fond du Moulin en rue de Longchamps, het gedeelte van de gemeente Waremme gelegen ten westen van rue de la Chapelle, rue de Petit-Axhe, rue Emile Marchoul en de N69, het gedeelte van de gemeente Geer gelegen ten noordwesten van de N69 en ten noorden van rue de la Cabine, rue Georges Massa en ten westen van rue Auguste Lambert, rue de Jules Masy en de N615, het gedeelte van de gemeente Hannut gelegen ten westen van rue de Corthys en ten noorden van rue Désiré Streel en ten oosten van N765 en ten noorden van E40, het gedeelte van de gemeente Lincent gelegen ten noorden van rue de la Bruyère, rue de Lussac en ten oosten van rue du Village, rue de Grand Hallet, chemin de Lincent à Hannut, het gedeelte van de gemeente Hannut gelegen ten westen van rue Grand'Dame, rue Emile Duchesne, rue François Garot, rue de Petit Hallet, rue de la Fusion, rue Maria Gilles, rue de Wansin, rue Pierre Esnée, rue Sainte-Apoline, rue de la Dreve, rue du Warichet en ten noorden van de N240, het gedeelte van de gemeente Orp-Jauche gelegen ten noorden van de N240 en ten oosten van rue de Genville, rue de Jandrain, rue de la Station, en ten noorden van rue St- Adèle, rue Fernand Henrioulle, rue Fontenelle, rue de la Tuilerie, rue de Quilles, rue Brehen, rue de la Croix Saint Martin, het gedeelte van de gemeente Jodoigne gelegen ten noordoosten van rue du Champ du Moulin, rue du Presbytère, rue de la Place, rue Longue, rue du Soldat Auguste Lombaerts, rue de Quatres Bonniers, rue de l'Orient, Chavée des Vignobles, Grande Chavée en ten zuiden van de N29 en rue d'Opheylissem, het gedeelte van de gemeente Hoegaarden gelegen ten zuiden van Geldenakenstraat, Lummenstraat, Huzaarstraat, Mispeleer en Vogelzangstraat, het gedeelte van de stad Tienen gelegen ten oosten van Geldenakensestraat, ten zuiden van Pitsaertstraat, Mysteriestraat, Kalsterstraat, Helsberg en ten westen van de N64.6. De deelgemeente Schaffen behorende tot de gemeente Diest, het gedeelte van de deelgemeente Webbekom behorende tot de gemeente Diest gelegen ten noordoosten van de N2 en het gedeelte van de gemeente Webbekom gelegen ten zuiden van de Webbekomstraat, de Papenbroekstraat en de N2, ten oosten van de Wolverstraat, het gedeelte van de gemeente Halen gelegen ten noorden van de E314 en ten westen van de rivier « zwart water » en ten zuiden van de N2, het gedeelte van de gemeente Geetbets gelegen ten noorden van de Steenweg op Kortenaken en Drinkteilstraat, ten oosten van de Steenstraat, Dorpstraat Verdaelstraat, Bronckaertstraat en Galgestraat en ten westen van de Heffelstraat, Grote Baan, ten zuiden van de Ketelstraat en de rivier « Gete », het gedeelte van de gemeente Sint-Truiden gelegen ten westen van de N716, ten noorden van de N3, N3e en van de spoorweg Landen-Hasselt, ten westen van Melveren Centrum, ten zuiden van de Bornedries, ten westen van de Engelbamp, het gedeelte van de gemeente Nieuwerkerken gelegen ten zuiden van de Heide, Driestraat, Bornestraat en ten westen van de N716.7. De noordoost grens is de A16/E19, deze volgen tot de afrit Zundert-Meer (afrit 1).Bij de afrit, links afslaan richting Zundert, links naar Merenweg, op het einde van de straat naar links in de Maxburgdreef, rechts tot het einde van de Tolberg, links in de Liebigstraat, rechts in de Vaalmoer, rechts in de Terbeeksestraat, op het kruispunt in de Vlamingweg, op het rond punt rechts in de Muntweg, links in de Herselingweg en deze richting volgen tot de Hoogstraatseweg (N144), naar links draaien, naar rechts draaien in de Katerstraat tot Mosvorenbrek, de « Sneppelbrek » volgen en vervolgens de « Weehagenbeek » tot aan de Molenbosweg, de Molenbosweg nemen en deze volgen tot de Leemstraat, rechts draaien in de Dijkweg, volgen tot aan de rivier « Aa » of Weenijs en deze volgen in zuidelijke richting tot aan het einde van de N144, rechts draaien in de N1 richting de grens links in de Noordwateringsweg, rechts in de Polderstraat, links in de Huisheuvelstraat, rechts in de Hoofdbaanwatering, links in de Rietvenweg en de eerste rechts in de Bruynleegtweg, vervolgens in de Eglantierdreef, rechts draaien in de Sneygaartweg, links in de Hoofdbaanwatering, rechts nemen in de N133 en rechtdoor tot aan de Nieuwmoer, vervolgens de N133 nemen in de richting van Essen, rechts in de Postbaan, rechts in de Duiventorenstraat, links in de Kraaienberg, vervolgens in de Kievitstraat, naar links in de Sijzenlaan, naar rechts in de Koekoekstraat, naar links in de Silvesterlaan en deze volgen tot het einde, rechts in de Scham, links in de Leegtestraat, naar de Raaiberg en waar deze rechts draait een rechte lijn maken naar de grens.

Gezien om te worden gevoegd bij Ons besluit van 23 juni 2008 betreffende de maatregelen om het binnenbrengen en het verspreiden van bacterievuur (Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.) te voorkomen.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Landbouw Mevr. S. LARUELLE Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om te worden gevoegd bij Ons besluit van 23 juni 2008 betreffende de maatregelen om het binnenbrengen en het verspreiden van bacterievuur (Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.) te voorkomen.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Landbouw Mevr. S. LARUELLE

^