Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 23 juni 2008
gepubliceerd op 16 juli 2008

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 juli 1992 betreffende de bevolkingsregisters en het ****

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2008000614
pub.
16/07/2008
prom.
23/06/2008
ELI
eli/besluit/2008/06/23/2008000614/staatsblad
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode
<****>****_title">23 JUNI 2008. - **** besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 juli 1992 betreffende de bevolkingsregisters en het ********><****>
VERSLAG AAN DE KONING ****, **** ontwerp van koninklijk besluit dat ik de eer heb ter ondertekening aan **** Majesteit voor te leggen strekt ertoe het artikel 20, § 5, van het koninklijk besluit van 16 juli 1992 betreffende de bevolkingsregisters en het **** te wijzigen.****><****>Het genoemde artikel 20, § 5, bepaalt dat geen enkele retributie of bijdrage mag geëist worden als tegenprestatie.****><****>De wet van 14 december 2005 houdende administratieve vereenvoudiging **** (**** Staatsblad van 28 december 2005), die de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters en identiteitskaarten en tot wijziging van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een **** van de natuurlijke personen wijzigt en die bepaalt dat «*****», voorziet immers dat de natuurlijke personen of rechtspersonen die optreden als **** geen winstbejag mogen nastreven.****><****>**** preciseren de voorbereidende werken van de bovenvermelde wet van 14 december 2005 dat dit niet betekent dat dezelfde natuurlijke personen of rechtspersonen geen vergoeding zouden mogen vragen; evenwel mag het bedrag van deze vergoeding niet hoger zijn dan de bijkomende kosten die het fungeren als **** met zich brengt (****. ****. ****., Kamer, zitting 2004-2005, 51-1967/001).****><****>Dit ontwerp van koninklijk besluit heeft als doel artikel 20, § 5, van het voornoemde koninklijk besluit van 16 juli 1992 te wijzigen om de natuurlijke of rechtspersonen die als **** optreden de mogelijkheid te bieden een vergoeding te vragen voor het verlenen van de toestemming aan een natuurlijke persoon om bij hen ingeschreven te worden op een ****; deze vergoeding mag echter niet meer bedragen dan het bedrag van de kosten die voortvloeien uit het feit dat de betrokken persoon optreedt als ****.****><****>De Raad van State heeft zijn advies uitgebracht op 19 juni 2006 over dit ontwerp van koninklijk besluit dat aanvankelijk ook beoogde het artikel 18 van het vermelde koninklijk besluit van 16 juli 1992 te wijzigen. Betreffende deze laatste wijziging dient, teneinde tegemoet te komen aan de opmerkingen van de Raad van State, nog bijkomende informatie te worden verstrekt door de **** **** ****, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.****><****>Ik heb de eer te zijn, ****, van **** Majesteit, de zeer eerbiedige en zeer getrouwe dienaar, **** Minister van Binnenlandse ****, ****. ********><****> ADVIES 40.550/2 VAN DE AFDELING WETGEVING VAN DE RAAD VAN STATE De Raad van State, afdeling wetgeving, tweede kamer, op 22 mei 2006, door de **** Minister en Minister van Binnenlandse Zaken verzocht hem, binnen een termijn van dertig dagen, van advies te dienen over een ontwerp van koninklijk besluit «*****», heeft op 19 juni 2006 het volgende advies gegeven : Aangezien de adviesaanvraag ingediend is op basis van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State, zoals het is vervangen bij de wet van 2 april 2003, beperkt de afdeling wetgeving overeenkomstig artikel 84, § 3, van de voornoemde gecoördineerde wetten haar onderzoek tot de rechtsgrond van het ontwerp, de bevoegdheid van de steller van de handeling en de te vervullen voorafgaande ****.****><****>Wat deze drie punten betreft, geeft het ontwerp aanleiding tot de volgende opmerkingen.****><****>Rechtsgrond Aanhef In het eerste lid dient de **** versie aangepast te worden aan de **** versie van de tekst.****><****>**** **** 1 Uit het verslag aan de **** blijkt niet, en het is de Raad van State niet duidelijk, waarom het personeel van de **** **** Coöperatie niet vermeld wordt in het nieuwe artikel 18, eerste lid, 9°.****><****>Het verslag aan de **** behoort te worden aangevuld om die keuze te rechtvaardigen, of het **** moet worden aangevuld teneinde recht te zetten wat een leemte lijkt te zijn.****><****>Artikel 2 Zoals in het verslag aan de Koning wordt bepaald, is de reden van het nieuwe artikel 20, paragraaf 5, te vinden in de parlementaire voorbereiding van de wet van 15 december 2005 houdende administratieve vereenvoudiging **** (1).****><****>De Kamer was samengesteld uit : De heren : ****. ****, ****, ****. ****, ****. : ****. ****, ****, ****. ****, griffier.****><****> 23 JUNI 2008. - **** besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 juli 1992 betreffende de bevolkingsregisters en het **** **** ****, **** der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.****><****>Gelet op de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters, de identiteitskaarten, de **** en de **** en tot wijziging van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een **** van de natuurlijke personen, inzonderheid op artikel 1, § 2, derde lid, ingevoegd bij de wet van 24 januari 1997 en vervangen bij de wet van 14 december 2005;****><****>Gelet op het koninklijk besluit van 16 juli 1992 betreffende de bevolkingsregisters en het ****, inzonderheid op artikel 20, § 5;****><****>Gelet op het advies ****. 40.550/2 van de Raad van State, gegeven op 19 juni 2006, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;****><****>Op de voordracht van **** Minister van Binnenlandse Zaken, Hebben **** besloten en besluiten Wij : <****>****_article">Artikel 1.Artikel 20, § 5, van het koninklijk besluit van 16 juli 1992 betreffende de bevolkingsregisters en het **** wordt vervangen door de volgende bepaling : « § 5. Indien een vergoeding wordt gevraagd als tegenprestatie voor een inschrijving op een ****, mag deze in geen geval hoger zijn dan de bijkomende kosten die dergelijke inschrijving met zich meebrengt ». <****>****_article">Art. 2.**** Minister van Binnenlandse Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.****><****>Gegeven te ****, 23 juni 2008.****><****>**** **** **** : **** Minister van Binnenlandse ****, ****. **** _______ Nota ****_list">(1) ****.****. Kamer, zitting 2004-2005, **** 51-1967/001, ****. 8.
^