Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 16 juli 2008

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 16/07/2008 numac 2008009612 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 29 juni 2008 is machtiging verleend aan de genaamde **** ****, **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, Bij koninklijk besluit van 29 juni 2008 is machtiging verleend aan de heer ****, **** ****(...)

burgerlijk wetboek

type burgerlijk wetboek prom. -- pub. 16/07/2008 numac 2008009606 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal Wetgeving, Fundamentele Rechten en Vrijheden Uittreksel overeenkomstig artikel 118 van het Burgerlijk Wetboek Bij vonnis van de rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde, gegeven op 29 november 2007, is ten verzoeke van de heer Michielsens, André, wonende te 3600 Genk, Ruisstraat 41; Mevr. Michielsens, Josée Franci(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 07/05/2008 pub. 16/07/2008 numac 2008000608 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - **** vertaling type koninklijk besluit prom. 23/06/2008 pub. 16/07/2008 numac 2008000614 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 juli 1992 betreffende de bevolkingsregisters en het **** type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/07/2008 numac 2008007125 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Eervolle onderscheidingen **** Orden. - Oud-strijders. - Gewapende weerstand Bij koninklijk besluit ****. 7089 van 9 mei 2008, wordt de heer ****. **** ****, **** 1940-1945, bevorderd tot Officier in de **** **** zal op datum van 8 april 2008 rang in de Orde innemen. Het ereteken verleend aan de oud-****(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/07/2008 numac 2008007129 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - **** functie. - Benoemingen. - **** Bij koninklijk besluit ****. 7144 van 19 juni 2008 : Wordt luitenant-generaal ****. ****, vleugeladjudant van de ****, op 14 maart 2008 ontslagen uit het ambt van **** **** **** luitenant-generaal ****. ****, op 12 maart 2008 ontslagen uit het ambt van directeur-generaal ****(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/07/2008 numac 2008007131 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Pensionering. - Ingetrokken bepalingen Bij koninklijk besluit ****. 7102 van 18 mei 2008, worden de bepalingen van artikel 1 van het koninklijk besluit van 27 januari 2008 betreffende de pensionering wegens leeftijdsgrens van beroep type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/07/2008 numac 2008007132 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Pensionering van een beroepsofficier Bij koninklijk besluit ****. 7101 van 18 mei 2008 wordt kolonel, aangesteld brigadegeneraal, ****, ****., tot het **** toegelaten op 31 december 2008 in toepassing der samengeordende **** type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/07/2008 numac 2008007134 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - **** functie. - Ontslagen. - Aanwijzingen Bij koninklijk besluit ****. 88406 van 23 juni 2008 : Wordt brigadegeneraal ****. ****, op 20 juni 2008 ontslagen uit het ambt van commandant van de provincie ****. **** **** **** koninklijk besluit ****. 88410 van 26 juni 2008 : Wordt kolonel **** ****. ****,(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/07/2008 numac 2008007133 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Luchtmacht Overgang van het kader van de beroepsofficieren naar het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 7103 van 18 mei 2008, wordt het ontslag uit het ambt dat hij in de categorie van de beroepsofficieren bekle Hij gaat op deze datum, met zijn graad en zijn anciënniteit, over naar het kader der reserveofficier(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/07/2008 numac 2008007136 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Aanstelling in de graad van luitenant **** koninklijk besluit ****. 7105 van 18 mei 2008 : **** de leerling van de 144**** promotie van de faculteit sociale en militaire wetenschappen van de **** Militaire **** ****. ****, **** de leerling van de 144**** promotie van de faculteit sociale en militaire wetenschappen van de ****(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/07/2008 numac 2008007139 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Speciale functie. - Aanstelling Bij koninklijk besluit ****. 7104 van 18 mei 2008 wordt kolonel **** ****. Wouters, op 5 mei 2008, aangesteld in de graad van brigadegeneraal, om de functie van verbindingsofficier bij het **** type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/07/2008 numac 2008007140 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Speciale functie. - Ontslag. - Aanwijzing Bij koninklijk besluit ****. 7108 van 22 mei 2008 : Wordt generaal-majoor ****. **** ****, ontslagen uit het ambt van adviseur van **** ****. Wordt generaal-majoor ****. **** ****, **** **** besluit heeft uitwerking met ingang van 26 maart 2008. (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/07/2008 numac 2008009632 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 9 juli 2008 : - is aan Mevr. Van Kerckhove, Gh., op haar verzoek, eervol ontslag verleend uit haar ambt van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Wetteren-Zele; - is Mev - is de heer Frenay, F., toegevoegd rechter in het rechtsgebied van het hof van beroep te Luik, ben(...) type koninklijk besluit prom. 29/06/2008 pub. 16/07/2008 numac 2008009640 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van de tabel van de zittingen van de vredegerechten gevoegd bij het koninklijk besluit van 10 augustus 2001 tot vaststelling van het aantal, de dagen en de duur van de gewone zittingen van de vredegerechten en van de politierechtbanken van het Rijk type koninklijk besluit prom. 30/06/2008 pub. 16/07/2008 numac 2008009642 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van het bijzonder reglement voor de arbeidsrechtbank te Nijvel type koninklijk besluit prom. 30/06/2008 pub. 16/07/2008 numac 2008009641 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van het bijzonder reglement voor het arbeidshof te Gent type koninklijk besluit prom. 09/05/2008 pub. 16/07/2008 numac 2008011291 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot benoeming van een voorzitter van de Uitvoerende Kamer van de Franse taalrol van het Beroepsinstituut van erkende boekhouders en fiscalisten type koninklijk besluit prom. 30/06/2008 pub. 16/07/2008 numac 2008011293 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van een lid van de raad van bestuur van het Instituut voor de nationale rekeningen type koninklijk besluit prom. 27/05/2008 pub. 16/07/2008 numac 2008012616 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 juli 2002, gesloten in het Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel, tot afwijking van de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 april 1975 betreffende de jaarlijkse vakantie type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/07/2008 numac 2008013059 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 1 juli 2008, wordt aan de heer Hidali, Mohamed, op het einde van de maand juli 2008, in de loop van dewelke hij de leeftijdsgrens zal bereiken, eervol ontslag verleend uit het ambt van werke type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/07/2008 numac 2008013060 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 1 juli 2008, wordt aan de heer Houyou, Albert, op zijn verzoek, eervol ontslag verleend uit het ambt van werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-bediende, bij de arbeidsrechtbank van type koninklijk besluit prom. 09/07/2008 pub. 16/07/2008 numac 2008014228 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende eervol ontslag en benoeming van een regeringscommissaris en een plaatsvervangend regeringscommissaris bij de naamloze vennootschap van publiek recht Infrabel type koninklijk besluit prom. 29/06/2008 pub. 16/07/2008 numac 2008022362 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 januari 2007 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het Verzekeringscomité een overeenkomst kan sluiten in toepassing van artikel 56, § 2, 1°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, om de experimentele financiering van contraceptiva voor jongeren te verlengen type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/07/2008 numac 2008202517 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en vlaamse overheid Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 9 mei 2008 wordt het volgende bepaald : Artikel 1. § 1. Wordt benoemd tot de graad van Officier in de Orde van Leopold II : LEROY Silvaan Achiel Jozef , Voorzitter(...) § 2. Worden benoemd tot de graad van Ridder in de Orde van Leopold II : AUDENAERT Remi Phar(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/07/2008 numac 2008202519 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en vlaamse overheid Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 9 mei 2008 wordt het volgende bepaald : Artikel 1. § 1. Worden benoemd tot de graad van Ridder in de Orde van Leopold II : BIEBUYCK Etienne Antoon Ivo , Burgemeester te(...) DE CLERCK Guido Jozef Rosalie (Mortsel, 16 juni 1941), Schepen te Duffel, 15 november 2005; DE H(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/07/2008 numac 2008202518 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en vlaamse overheid Wijziging van de koninklijke besluiten van 8 december 2004 "houdende toekenning van onderscheidingen in de Nationale Orden aan sommige personeelsleden van de lokale besturen in het Vlaamse Gewest" Bij koninklijk besluit van 29 april 2 Artikel 1. In artikel 1, § 2, van het koninklijk besluit van 8 december 2004, waarvan de eers(...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 16/07/2008 numac 2008000611 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Onverenigbaarheden. - Machtiging Bij ministerieel besluit van 7 juli 2008 wordt de heer Carlo Adams, Staatsraad, gemachtigd om met ingang van 25 april 2008 en voor de duur van vijf jaar, lid te zijn van en het mandaat van onde type ministerieel besluit prom. -- pub. 16/07/2008 numac 2008000612 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Onverenigbaarheden. - Machtiging Bij ministerieel besluit van 7 juli 2008 wordt de heer Eric Brewaeys, Staatsraad, gemachtigd om met ingang van 25 april 2008 en voor de duur van vijf jaar, naast zijn mandaat van voorzitter van type ministerieel besluit prom. -- pub. 16/07/2008 numac 2008000613 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Onverenigbaarheden. - Machtiging Bij ministerieel besluit van 7 juli 2008 wordt de heer Marnix Van Damme, Kamervoorzitter bij de Raad van State, gemachtigd om het mandaat van lid van de Sanctiecommissie van de Commissie voor h type ministerieel besluit prom. 13/06/2008 pub. 16/07/2008 numac 2008007126 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot bepaling van de materies die in het Engels onderwezen kunnen worden aan de Koninklijke Militaire School en in de opleidingsinrichtingen van de Krijgsmacht type ministerieel besluit prom. -- pub. 16/07/2008 numac 2008007128 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Speciale functie. - Benoemingen. - Ontslagen Bij ministerieel besluit ****. 88403 van 19 juni 2008 : Wordt Mevr. ****. ****, secretaris-generaal, op 12 maart 2008 ontslagen uit haar mandaat welzijn en uit haar bijzonder mandaat Wordt generaal-majoor van het vliegwezen ****. ****, op 12 maart 2008 ontslagen uit het ambt van chef (...) type ministerieel besluit prom. 01/07/2008 pub. 16/07/2008 numac 2008007141 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 14 juni 2005 betreffende de uitbreiding en reorganisatie van de basisoverlegcomités voor het burgerpersoneel van het Ministerie van Landsverdediging type ministerieel besluit prom. 01/07/2008 pub. 16/07/2008 numac 2008009624 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende vervanging van een plaatsvervangend assessor van de Franstalige afdeling van de raad van beroep van de Federale Overheidsdienst Justitie in het kader van de evaluatiecyclus voor de niveaus C en D type ministerieel besluit prom. 30/06/2008 pub. 16/07/2008 numac 2008014217 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot erkenning van instellingen die opleidingscursussen verstrekken voor bestuurders van transporteenheden die andere gevaarlijke goederen dan die van de klassen 1 en 7 over de weg vervoeren type ministerieel besluit prom. 08/07/2008 pub. 16/07/2008 numac 2008014234 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit ter uitvoering van het koninklijk besluit van 21 september 2001 houdende uitgifte van nieuwe postwaarden, van het koninklijk besluit van 10 november 2004 houdende uitgifte van nieuwe postwaarden en van het koninklijk besluit van 2 december 1998 houdende uitgifte van nieuwe postwaarden type ministerieel besluit prom. -- pub. 16/07/2008 numac 2008024304 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Erkenningscommissie van geneesheren-specialisten in de gynaecologie-verloskunde. - Benoeming van een lid Bij ministerieel besluit van 9 juli 2008 wordt dokter Kridelka, Frédéric, uit Embourg, doctor in de genees-, heel- en verloskunde, erkend al

arrest

type arrest prom. -- pub. 16/07/2008 numac 2008031373 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluiten betreffende de stad en de gemeenten EVERE. - Bij besluit van 9 juni 2008 wordt goedgekeurd de beslissing van 24 april 2008 waarbij de gemeenteraad van Evere beslist het uurbedrag van de vergoeding voor het onderwijzend personeel dat m JETTE. - Bij besluit van 17 juni 2008 wordt goedgekeurd de beslissing van 30 april 2008 waarbij(...)

decreet

type decreet prom. 03/07/2008 pub. 16/07/2008 numac 2008202553 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de bestrijding van de mishandeling van bejaarde personen

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 12/06/2008 pub. 16/07/2008 numac 2008031356 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende vrijstelling van de federale bijdrage ter compensatie van de inkomstenderving van de gemeenten ingevolge de liberalisering van de elektriciteitsmarkt

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 26/06/2008 pub. 16/07/2008 numac 2008202525 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van de voorzitter, de ondervoorzitters en de leden van het Beheerscomité van het "Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées" type besluit van de waalse regering prom. 03/07/2008 pub. 16/07/2008 numac 2008202528 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van bestuurders die het Waalse Gewest vertegenwoordigen binnen de raad van bestuur van de Autonome Haven van het Centrum en van het Westen type besluit van de waalse regering prom. 26/06/2008 pub. 16/07/2008 numac 2008202526 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van de voorzitter en de leden van de Adviesraad voor individuele integratiehulp van het "Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées" type besluit van de waalse regering prom. 26/06/2008 pub. 16/07/2008 numac 2008202561 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van de voorzitter en de leden van de Adviesraad voor opvoeding, vorming en tewerkstelling van het "Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées" type besluit van de waalse regering prom. 26/06/2008 pub. 16/07/2008 numac 2008202559 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering waarbij beslist wordt een effectenonderzoek te laten doorvoeren met betrekking tot het voorontwerp van herziening van het gewestplan Luik met het oog op de opneming van een ontginningsgebied op de locatie "Boyou" genaamd en de herbestemming als landbouwgebied van een ontginningsgebied op het grondgebied van de gemeente Oupeye

erratum

type erratum prom. -- pub. 16/07/2008 numac 2008007138 bron ministerie van landsverdediging Werving van kandidaat-**** en korte termijn in 2008. - Erratum 2 In het Belgisch **** ****. 312 van 26 oktober 2007, bladzijde 55577, dient men punt 4 «*****» door het hierna vermelde punt 4 te vervangen : 4. **** **** voorbehoud van aanpassing in functie van de budgettaire middelen van het departement van ****(...)

document

type document prom. -- pub. 16/07/2008 numac 2008011307 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Raad voor de Mededinging. - Auditoraat. - Kennisgeving. - Voorafgaande aanmelding van een concentratie. - Zaak nr. MEDE - C/C - 08/0017 : Van der Sluijs Retail Belgium NV/Belgian Shell NV Zaak die in aanmerking kan komen voor een vereenvoudigde Op 9 juli 2008 ontving het Auditoraat van de Raad voor de Mededinging een aanmelding van een concen(...) type document prom. -- pub. 16/07/2008 numac 2008011308 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Raad voor de Mededinging. - Auditoraat. - Kennisgeving. - Voorafgaande aanmelding van een concentratie. - Zaak nr. MEDE - C/C - 08/0018 : Gilde/Cofintra/Hans Anders Zaak die in aanmerking kan komen voor een vereenvoudigde procedure. Op 9 juli Volgens de aanmelding heeft de concentratie betrekking op de markt van de detailhandel in optische (...)

erratum

type erratum prom. 08/06/2008 pub. 16/07/2008 numac 2008202539 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen . - Erratum type erratum prom. -- pub. 16/07/2008 numac 2008202585 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige diensthoofden Grootstedenbeleid (niveau A) voor de POD Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding en Sociale Economie (ANG08823). - Erratum Deze selectie is reeds verschenen in het Belgis(...) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. (...)

document

type document prom. -- pub. 16/07/2008 numac 2008202534 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten De hierna vermelde collectieve arbeidsovereenkomsten werden neergelegd ter Griffie van de Algemene Directie Collectieve arbeidsbetrekkingen van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. De teksten van de ter Griffie neergelegde collectieve arbeidsovereenkomsten zijn beschikbaar op de (...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 16/07/2008 numac 2008000561 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vaste Commissie voor Taaltoezicht. - Wijziging van het koninklijk besluit van 5 december 2004 houdende benoeming van de leden van de Vaste Commissie voor Taaltoezicht. - Vervanging van een plaatsvervangend lid Bij koninklijk besluit van 12 juni type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 16/07/2008 numac 2008000562 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vaste Commissie voor Taaltoezicht. - Wijziging van het koninklijk besluit van 5 december 2004 houdende benoeming van de leden van de Vaste Commissie voor Taaltoezicht. - Vervanging van een vast lid Bij koninklijk besluit van 8 juin 2008 tot wijz type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 16/07/2008 numac 2008007130 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Benoemingen tot de hogere graad in de categorie van de beroepsofficieren Ingetrokken bepalingen Bij koninklijk besluit ****. 7100 van 9 mei 2008 : Wordt het koninklijk besluit ****. 6286 van 8 december 2006, waarbij ****. ****, ****. De Hebben de volgende benoemingen plaats in de categorie van de beroepsofficieren op 26 december 2005 (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 16/07/2008 numac 2008007135 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Speciale functie. - Benoemingen Bij koninklijk besluit ****. 7107 van 22 mei 2008 worden benoemd tot vleugeladjudant van de Koning op 1 juni 2008 : Luitenant-generaal ****. ****. Divisie-admiraal ****. ****. Kolonel van het type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 16/07/2008 numac 2008011299 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Nationale Orden. - Benoemingen. - Bevorderingen Bij koninklijke besluiten van 8 juni 2008 werden met ingang van 8 april 2008 benoemd of bevorderd : Leopoldsorde Officier De heren : Jean-Pierre JACOBS, Terhulpen; Maximilien LE BEGG Ridder De heren : Julien CARRYN, Herzele; Bernard COLS, Ottignies-Louvain-la-Neuve; Jac(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 16/07/2008 numac 2008000618 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Oproep tot de kandidaten voor het ambt van griffier voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Een betrekking van Franstalig griffier is momenteel te begeven bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Naast(...) Daarnaast moet de kandidaat over de vaardigheden beschikken om een grote werkvoorraad te kunnen ver(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 16/07/2008 numac 2008007137 bron ministerie van landsverdediging Bijzondere werving van kandidaat-**** in 2008 Erratum 1 In het Belgisch Staatsblad ****. 368 van 27 december 2007, bladzijde 65617, dient men punt 4 « Vacatures « door het hierna vermelde punt 4 te vervangen : 4. Vacatures. Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld **** type vacante bettreking prom. -- pub. 16/07/2008 numac 2008012910 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken als werknemer-bediende bij de arbeidsrechtbank van Luik, ter vervanging van de heer Albert Houyou De betrokken organi De voordrachten van de kandidaten moeten worden gericht aan de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Socia(...)

document

type document prom. -- pub. 16/07/2008 numac 2008000444 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Europees Vluchtelingenfonds Projectoproep 2008. - Programma 2008-2013 Inleiding Het Europees Vluchtelingenfonds geeft lidstaten de kans om projecten te ondersteunen ter verbetering van de asielprocedures en opvangvoorwaarden van asie(...) De acties in het kader van het EVF hebben betrekking tot : - de procedures voor de erkenning van(...) type document prom. -- pub. 16/07/2008 numac 2008011311 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Belgisch Interventie- en Restitutiebureau Aanstelling van een wnd. adviseur bij het B.I.R.B. Bij besluit van de raad van bestuur d.d. 8 juli 2008 wordt de heer Michel Hanon, attaché bij het Belgisch interventie- en restitutiebureau, voor het Het beroep tot nietigverklaring van de akten met individuele strekking kan voor de afdeling adminis(...) type document prom. -- pub. 16/07/2008 numac 2008011310 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Belgisch Interventie- en Restitutiebureau Benoeming van een attaché in een functie van de klasse A3 bij het B.I.R.B. Bij besluit van de raad van bestuur d.d. 8 juli 2008 wordt de heer Jean-Luc Cuvellier, attaché, benoemd bij het Belgisch Inte Het beroep tot nietigverklaring van de akten met individuele strekking kan voor de afdeling adminis(...)
^