Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 23 juni 1999
gepubliceerd op 13 juli 1999

Koninklijk besluit betreffende het slaan van zilveren herdenkingsmuntstukken van 250 frank ter gelegenheid van de 40e huwelijksverjaardag van Z.M. Koning Albert II en H.M. Koningin Paola

bron
ministerie van financien
numac
1999003417
pub.
13/07/1999
prom.
23/06/1999
ELI
eli/besluit/1999/06/23/1999003417/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

23 JUNI 1999. - Koninklijk besluit betreffende het slaan van zilveren herdenkingsmuntstukken van 250 frank ter gelegenheid van de 40e huwelijksverjaardag van Z.M. Koning Albert II en H.M. Koningin Paola


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op artikel 112 van de Grondwet;

Gelet op de wet van 12 juni 1930 tot oprichting van een Muntfonds, inzonderheid op artikel 1, gewijzigd bij de wetten van 28 juni 1967 en 23 december 1988;

Gelet op het akkoord van de Minister van Begroting van 17 juni 1999;

Gelet op de wetten van de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, gewijzigd bij de wetten van 9 augustus 1980, 16 juni 1989 en 4 juli 1989, 6 april 1995 en 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat de munten nog in juli 1999 moeten worden uitgegeven, rekening houdend met het ontwerp van deze uitgifte;

Op de voordracht van Onze Minister van Financiën, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Ter gelegenheid van de 40e verjaardag van Ons huwelijk met H.M. Koningin Paola, worden in 1999, 100 000 zilverstukken van 250 fr. in circulatiekwaliteit en 25 000 zilverstukken van 250 fr. in proof-uitvoering geslagen.

Art. 2.De stukken hebben de hiernavolgende kenmerken : 1) gehalte aan zilver : 925 duizendsten;2) gewicht : 18,75 gram met een remedie van 1,5 % naar boven;3) diameter: 33 millimeter. De muntrand is gekarteld.

De muntstukken in proof-uitvoering zijn gepolijst en worden geproduceerd in medailleslag, en dragen de vermelding « QP ».

Art. 3.De herdenkingsmuntstukken dragen op de voorzijde : Onze beeldenaar naar links gekeerd en de beeldenaar van H.M. Koningin Paola, eveneens naar links gekeerd.

Links van de beeldenaars staat het opschrift BELGIQUE - BELGIE BELGIEN; rechts van de beeldenaars is een gestileerde lauwertak afgebeeld.

Onderaan de beeldenaars bevindt zich het logo van de kunstenaar, zijnde een gestileerd visje. Op de keerzijde dragen zij de gravures van de St. Michielskathedraal en het Brussels stadhuis. In het veld links bevindt zich de tekst « 40 - 1959 - 1999 ».

Onderaan wordt de nominale waarde aangeduid, geflankeerd door het muntmeesterteken, een weegschaal en het muntteken van Brussel, een gehelmd hoofd van de aartsengel Michaël.

Art. 4.Het in dit besluit bedoelde stuk is in België wettelijk gangbaar, samen met de thans in omloop zijnde muntstukken en biljetten.

De wettelijke betaalkracht onder particulieren van het krachtens dit besluit uitgegeven muntstuk van 250 frank is onbeperkt.

Art. 5.Dit besluit treedt in werking op de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 6.Onze Minister van Financiën is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 23 juni 1999.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Financiën, J.J. VISEUR

^