Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 23 augustus 2015
gepubliceerd op 05 oktober 2015

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 december 2014, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2015203594
pub.
05/10/2015
prom.
23/08/2015
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

23 AUGUSTUS 2015. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 december 2014, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 12 december 2014, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Genève, 23 augustus 2015.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, K. PEETERS _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap Collectieve arbeidsovereenkomst van 12 december 2014 Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (Overeenkomst geregistreerd op 5 februari 2015 onder het nummer 125165/CO/318.01) HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werknemers en werkgevers van de diensten die onder de bevoegdheid vallen van het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap.

Onder "werknemers" verstaat men : het mannelijke en vrouwelijke bediendepersoneel met uitzondering van de gezinshulpen. HOOFDSTUK II. - Beginselen

Art. 2.Deze collectieve arbeidsovereenkomst heeft tot doel een stelsel in te voeren voor een bijkomende vergoeding die van toepassing is op bepaalde oudere werknemers in het kader van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (brugpensioen).

Ze werd opgemaakt op basis van : a) de collectieve arbeidsovereenkomst nr.17 van 19 december 1974 gesloten in de Nationale Arbeidsraad en algemeen verbindend verklaard door het koninklijk besluit van 16 januari 1975 (Belgisch Staatsblad van 31 januari 1975) en de besluiten die ze wijzigen; b) het koninklijk besluit van 7 december 1992Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 07/12/1992 pub. 26/05/2000 numac 2000016127 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 december 1991 houdende tijdelijke maatregelen voor de uitvoering van de commautaire regeling voor de instandhouding en het beheer van de visbestanden. - Gedeeltelijke vernietiging sluiten betreffende de toekenning van werkloosheidsuitkeringen in geval van conventioneel brugpensioen (Belgisch Staatsblad van 11 december 1992) en de besluiten die dit besluit wijzigen of vervangen;c) het koninklijk besluit van 3 mei 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/05/2007 pub. 08/06/2007 numac 2007201609 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot regeling van het conventioneel brugpensioen in het kader van het generatiepact type koninklijk besluit prom. 03/05/2007 pub. 22/05/2007 numac 2007201185 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 september 2006, gesloten in het Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de toekenning van een eindejaarspremie sluiten tot regeling van het conventioneel brugpensioen in het kader van het Generatiepact (Belgisch Staatsblad van 8 juni 2007) en de besluiten die dit besluit wijzigen of vervangen. HOOFDSTUK III. - Ontslag

Art. 3.De bijkomende vergoeding die wordt ingevoerd in het kader van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17 van 19 december 1974, wordt toegekend aan de werknemers die worden ontslagen tijdens de geldigheidsduur van deze overeenkomst om andere redenen dan dwingende redenen en die voldoen aan de volgende voorwaarden. HOOFDSTUK IV. - Voorwaarden inzake leeftijd en loopbaan

Art. 4.§ 1. De werknemers moeten voldoen aan voorwaarden inzake leeftijd en beroepsloopbaan. § 2. Op het vlak van de leeftijdsvoorwaarde moet men minstens 60 jaar oud zijn.

Aan bovengenoemde leeftijdsvoorwaarde moet worden voldaan in de periode van 1 januari 2015 tot 31 december 2017 en bovendien ten laatste op het moment waarop de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd. § 3. De voorwaarde inzake beroepsloopbaan wordt bepaald als volgt : 1° 40 jaar voor de mannelijke werknemers;2° 31 jaar voor de vrouwelijke werknemers. De beroepsloopbaan bedoeld in bovenstaand lid wordt voor de vrouwelijke werknemers op 32 jaar gebracht vanaf 1 januari 2016 en op 33 jaar vanaf 1 januari 2017.

Aan bovenstaande voorwaarde inzake loopbaan moet worden voldaan uiterlijk op het moment waarop de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd.

De werkgever verbindt zich ertoe het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag toe te kennen aan de werknemers die voldoen aan bovenstaande voorwaarden. HOOFDSTUK V. - Vervanging

Art. 5.De werkgever is verplicht de in artikel 3 bedoelde werknemer die wordt ontslagen en die aan het einde van zijn arbeidsovereenkomst de leeftijd van 62 jaar niet heeft bereikt, te vervangen door een volledig uitkeringsgerechtigde werkloze wiens arbeidsstelsel gemiddeld ten minste hetzelfde aantal werkuren per arbeidscyclus omvat als het arbeidsstelsel van de werkloze met bedrijfstoeslag die hij vervangt.

De bepalingen beschreven in hoofdstuk V van het koninklijk besluit van 3 mei 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/05/2007 pub. 08/06/2007 numac 2007201609 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot regeling van het conventioneel brugpensioen in het kader van het generatiepact type koninklijk besluit prom. 03/05/2007 pub. 22/05/2007 numac 2007201185 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 september 2006, gesloten in het Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de toekenning van een eindejaarspremie sluiten tot regeling van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag en die betrekking hebben op de vervanging, zijn van toepassing. HOOFDSTUK VI. - Bedrag en betaling van de bijkomende vergoeding

Art. 6.De bijkomende vergoeding, die ten laste van de werkgever is, wordt berekend zoals bepaald in de artikelen 5 tot en met 10 van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17 van 19 december 1974.

Bij een eventuele overgang van een systeem van tijdskrediet, loopbaanvermindering of beperking van de arbeidsprestaties naar conventioneel brugpensioen in het kader van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 77bis die op 19 december 2001 in de Nationale Arbeidsraad werd gesloten en die werd gewijzigd door de overeenkomst nr. 77ter van 10 juli 2002 en de overeenkomst nr. 77quater van 30 maart 2007 en in het kader van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103 van 27 juni 2012 en de koninklijke besluiten die deze wijzigen, zal de bijkomende vergoeding voor het brugpensioen worden berekend op basis van het loon dat men kreeg vóór de beperking van de arbeidsprestaties. HOOFDSTUK VII. - Toepassing van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17 van 19 december 1974 van de Nationale Arbeidsraad

Art. 7.Alles wat niet uitdrukkelijk is vermeld in deze collectieve arbeidsovereenkomst, wordt geregeld door de bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17 van 19 december 1974 van de Nationale Arbeidsraad. HOOFDSTUK VIII. - Geldigheidsduur

Art. 8.Deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt gesloten voor een periode van drie jaar. Ze treedt in werking op 1 januari 2015 en loopt af op 31 december 2017.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 23 augustus 2015.

De Minister van Werk, K. PEETERS

^