Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 23 augustus 2015
gepubliceerd op 01 oktober 2015

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 november 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de notarisbedienden, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2015203593
pub.
01/10/2015
prom.
23/08/2015
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

23 AUGUSTUS 2015. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 november 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de notarisbedienden, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van Paritair Comité voor de notarisbedienden;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 27 november 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de notarisbedienden, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Genève, 23 augustus 2015.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, K. PEETERS _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor de notarisbedienden Collectieve arbeidsovereenkomst van 27 november 2014 Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (Overeenkomst geregistreerd op 5 februari 2015 onder het nummer 125198/CO/216) A. Toepassingsgebied

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en de bedienden die onder het Paritair Comité voor de notarisbedienden ressorteren.

Met "bedienden" bedoelt men : de mannelijke en vrouwelijke bedienden.

Deze overeenkomst is gesloten in het kader van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17 van 19 december 1974, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot invoering van een regeling van aanvullende vergoeding ten gunste van sommige oudere werknemers, indien zij worden ontslagen en van haar latere wijzigingen, alsook van het koninklijk besluit van 3 mei 2007 tot regeling van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag, zoals gewijzigd door de koninklijk besluiten van 28 december 2011 en van 20 september 2012.

B. Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag vanaf de leeftijd van 60 jaar

Art. 2.De bepalingen van de voornoemde arbeidsovereenkomst nr. 17 van 19 december 1974 en haar latere wijzigingen zijn van toepassing op deze overeenkomst.

Art. 3.Overeenkomstig het artikel 3 van de voornoemde collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17 van 19 december 1974, kan het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag worden toegekend vanaf de leeftijd van 60 jaar.

Art. 4.In afwijking van artikel 5 van de voornoemde collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17 van 19 december 1974 is het bedrag van de aanvullende vergoeding gelijk aan 60 pct. van het verschil tussen het netto-referteloon en de werkloosheidsuitkering, onverminderd de mogelijkheid om een hogere aanvullende vergoeding toe te kennen met inachtname van de geldende regels.

Overeenkomstig artikel 4bis van de voornoemde collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17 van 19 december 1974 blijft het recht op de aanvullende vergoeding behouden in geval van werkhervatting.

Art. 5.In geval aan een werknemer een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag wordt toegekend, wordt bij het ingaan van het stelsel door de werkgever een éénmalige premie in de groepsverzekering voor buitenwettelijk pensioen voor de werknemer betaald, gelijk aan 2 keer de som van de premies van de 4 laatste volledige kwartalen van tewerkstelling.

Deze éénmalige premie ten laste van de werkgever wordt hem terugbetaald door de vereniging zonder winstoogmerk "Fonds voor bestaanszekerheid van het notariaat".

De praktische modaliteiten omtrent de invoering van de maatregel in de vorige alinea voorzien worden door de raad van bestuur van het "Fonds voor bestaanszekerheid van het notariaat" uitgewerkt.

C. Duur van de overeenkomst - Slotbepalingen

Art. 6.De collectieve arbeidsovereenkomst van 25 augustus 2011 betreffende het voltijds conventioneel brugpensioen wordt opgeheven.

De maatregelen die krachtens genoemde collectieve arbeidsovereenkomst werden toegekend, behouden evenwel hun volledige uitwerking.

Art. 7.Deze overeenkomst heeft uitwerking op 1 januari 2015 en treedt buiten werking op 31 december 2017, tenzij één of meerdere bepalingen uit onderhavige collectieve arbeidsovereenkomst strijdig zouden worden met een hogere rechtsnorm.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 23 augustus 2015.

De Minister van Werk, K. PEETERS

^