Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 23 april 2013
gepubliceerd op 07 november 2013

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 oktober 2012, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, betreffende de toekenning van aanvullende werkloosheidsuitkeringen aan de arbeiders uit de bouwnijverheid

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2013202063
pub.
07/11/2013
prom.
23/04/2013
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

23 APRIL 2013. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 oktober 2012, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, betreffende de toekenning van aanvullende werkloosheidsuitkeringen aan de arbeiders uit de bouwnijverheid (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 7 januari 1958Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de Fondsen voor bestaanszekerheid Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de fondsen voor bestaanszekerheid, inzonderheid op artikel 2;

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor het bouwbedrijf;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 11 oktober 2012, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, betreffende de toekenning van aanvullende werkloosheidsuitkeringen aan de arbeiders uit de bouwnijverheid.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 23 april 2013.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werk, Mevr. M. DE CONINCK _______ Nota (1) Verwijzingen naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 7 januari 1958Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de Fondsen voor bestaanszekerheid Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 7 februari 1958. Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969.

Bijlage Paritair Comité voor het bouwbedrijf Collectieve arbeidsovereenkomst van 11 oktober 2012 Toekenning van aanvullende werkloosheidsuitkeringen aan de arbeiders uit de bouwnijverheid (Overeenkomst geregistreerd op 22 november 2012 onder het nummer 112186/CO/124) HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied

Artikel 1.§ 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers van de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor het bouwbedrijf ressorteren en op de arbeiders die zij tewerkstellen. § 2. In deze collectieve arbeidsovereenkomst verstaat men onder : - "arbeiders" : de arbeiders en arbeidsters; - "fbz-fse Constructiv" : het "Fonds voor bestaanszekerheid van de werklieden uit het bouwbedrijf - fbz-fse Constructiv". § 3. Deze collectieve arbeidsovereenkomst heeft tot doel de verordenende bepalingen vast te stellen in verband met de toekenning van de vorstvergoeding, de vergoeding-bouw en de vergoeding-ontslag aan de arbeiders die gerechtigd zijn de hoofdwerkloosheidsuitkering te ontvangen. Zij stelt ook de verordenende bepalingen vast met betrekking tot de toekenning van de wettelijke vergoeding bedoeld bij artikel 51, § 8 van de wet van 3 juli 1978Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten type wet prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten sluiten betreffende de arbeidsovereenkomsten. HOOFDSTUK II. - Toekenningsvoorwaarden van de vorstvergoeding

Art. 2.De vorstvergoeding wordt toegekend aan de in artikel 1 beoogde arbeiders die houder zijn van een legitimatiekaart "rechthebbende", geldig voor het lopende dienstjaar, en die door een in artikel 1 beoogde werkgever, tijdelijk werkloos worden gesteld gedurende de vorstperiodes of periodes van blijvende sneeuw, waarvan de raad van bestuur van fbz-fse Constructiv heeft aanvaard dat ze voor vergoeding in aanmerking komen voor de vergoedingszone waarin de plaats van de tewerkstelling gelegen is, indien zij wegens vorst of blijvende sneeuw tijdelijk werkloos gesteld worden of voor de vergoedingszone waarin hun woonplaats gelegen is, indien zij voor een andere reden tijdelijk werkloos zijn.

Art. 3.De vorstvergoeding wordt aan de in artikel 1 beoogde arbeiders niet uitbetaald gedurende de rustperiodes vastgesteld in uitvoering van het koninklijk besluit nr. 213 van 26 september 1983 betreffende de arbeidsduur in de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor het bouwbedrijf ressorteren, noch gedurende de rustperiodes vastgesteld bij een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf. HOOFDSTUK III. - Toekenningsvoorwaarden van de vergoeding-bouw

Art. 4.De vergoeding-bouw wordt toegekend aan de arbeiders die houder zijn van een legitimatiekaart "rechthebbende", geldig voor het lopende dienstjaar, die door een in artikel 1 beoogde werkgever werkloos wordt gesteld gedurende de werkloosheidsperiodes, andere dan deze vergoed door de vorstvergoeding.

Art. 5.§ 1. De vergoeding-bouw wordt uitbetaald aan de begunstigden ten belope van 60 dagen (kredietdagen) per dienstjaar, met dien verstande dat dit aantal is uitgedrukt rekening houdend met een regeling van zes vergoedbare dagen per week. § 2. In afwijking op het 1ste lid komen de vergoedingen-bouw uitbetaald tijdens geprogrammeerde winteropleidingen niet in mindering op het aantal kredietdagen bepaald in het 1ste lid.

Art. 6.De vergoeding-bouw wordt niet uitbetaald gedurende de periodes tijdens welke het recht op de vorstvergoeding openstaat, noch gedurende de rustperiodes vastgesteld in uitvoering van voormeld koninklijk besluit nr. 213 van 26 september 1983, noch gedurende de rustperiodes vastgesteld bij een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf. HOOFDSTUK IV. - Toekenningsvoorwaarden van de vergoeding-ontslag

Art. 7.§ 1. De vergoeding-ontslag wordt uitbetaald aan de in artikel 1 beoogde arbeiders die ontslagen worden door een in datzelfde artikel 1 beoogde werkgever, waarbij ze minder dan 20 jaar ononderbroken hebben gewerkt en die houder zijn van een kredietkaart-ontslag die hen door hun uitbetalingsinstelling werd bezorgd en voor het lopende dienstjaar geldig is. § 2. De vergoeding-ontslag wordt uitbetaald, hetzij nadat al de in artikel 5 beoogde kredietdagen-bouw werden opgebruikt, hetzij onmiddellijk in het geval de begunstigde geen houder is van een legitimatiekaart "rechthebbende".

Art. 8.§ 1. Het aantal kredietdagen vermeld op de kredietkaart-ontslag, uitgedrukt, rekening houdend met een regeling van zes vergoedbare dagen, per week, wordt vastgesteld op 20 dagen. § 2. De kredietkaart-ontslag wordt slechts éénmaal afgeleverd in de loop van het dienstjaar, en wel bij het eerste ontslag dat er recht op geeft.

Art. 9.De vergoeding-ontslag wordt niet uitbetaald gedurende de rustperiodes vastgesteld in uitvoering van voormeld koninklijk besluit nr. 213 van 26 september 1983, noch gedurende de rustperiodes vastgesteld bij een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, indien de ontslagen arbeider recht heeft op deze rustdagen. HOOFDSTUK V. - Bedrag van de aanvullende werkloosheidsuitkeringen

Art. 10.§ 1. De dagbedragen (uitgedrukt rekening houdend met een regeling van zes vergoedbare dagen per week) van de aanvullende uitkeringen die in de loop van deze overeenkomst worden uitgekeerd, belopen : - 6,34 EUR, tot en met het conventioneel uurloon van de arbeider van categorie I; - 6,66 EUR, tot en met het conventioneel uurloon van de arbeider categorie IA; - 7,63 EUR, tot en met het conventioneel uurloon van de arbeider van de categorie II; - 8,02 EUR, tot en met het conventioneel uurloon van de arbeider van de categorie IIA; - 10,08 EUR, tot en met het conventioneel uurloon van de arbeider van categorie III; - 10,85 EUR, voor een conventioneel uurloon dat hoger is dan het conventioneel loon van de arbeider van categorie III. § 2. Bovendien worden de dagbedragen berekend op basis van het door de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening vastgestelde gemiddelde van de twee referte-uurlonen voor de werkloosheidscode. HOOFDSTUK VI. - Betalingsmodaliteiten van de aanvullende werkloosheidsuitkeringen

Art. 11.De vergoeding-bouw, de vorstvergoeding en de vergoeding-ontslag worden uitbetaald door de bij artikel 9 van de statuten van fbz-fse Constructiv beoogde uitbetalingsinstellingen, mits naleving van de procedures die ter zake worden vastgesteld door de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening, in gemeen overleg met de raad van bestuur van fbz-fse Constructiv.

Art. 12.Onverminderd de sancties toegepast krachtens het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering en van artikel 20 van de wet van 7 januari 1958Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de Fondsen voor bestaanszekerheid Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de fondsen voor bestaanszekerheid, mag de raad van bestuur van fbz-fse Constructiv de arbeider, die op de voorgeschreven wijze door zijn werkgever individueel teruggeroepen wordt, en die zich zonder geldige reden niet op het werk aanbiedt, van al de aanvullende werkloosheidsuitkeringen uitsluiten.

Art. 13.In afwijking van artikel 11, betaalt fbz-fse Constructiv zelf de aanvullende werkloosheidsuitkeringen uit : a) aan de arbeiders van 65 jaar of meer die houder zijn van een legitimatiekaart "rechthebbende" en die, ter wille van hun leeftijd, de hoofdwerkloosheidsuitkering niet genieten;b) eventueel aan de arbeiders die houder zijn van een legitimatiekaart "rechthebbende" en die voor de toekenning van de hoofdwerkloosheidsuitkering zijn uitgesloten.

Art. 14.De grensarbeiders die in België tijdelijk werkloos worden gesteld door een bij artikel 1 beoogde onderneming en die, krachtens artikel 65 van de Verordening (EG) nr. 883/2004 van 29 april 2004, de hoofdwerkloosheidsuitkeringen genieten in het land waar ze zijn tewerkgesteld, kunnen eveneens de overeenstemmende aanvullende uitkeringen verkrijgen wanneer ze de voorwaarden vervullen.

Art. 15.De aanvullende werkloosheidsuitkeringen worden niet uitgekeerd aan de arbeiders die tevens het statuut hebben van zelfstandige in bijberoep in het bouwbedrijf. HOOFDSTUK VII. - Terugvorderingsmodaliteiten van de aanvullende werkloosheidsuitkeringen

Art. 16.§ 1. Onverminderd de bepalingen van hoofdstuk IX van deze collectieve arbeidsovereenkomst, vordert fbz-fse Constructiv van de werkgever, binnen de perken zoals hierna bepaald, de terugbetaling van de aanvullende vergoeding-bouw, bedoeld bij artikel 4, die de instellingen bedoeld in artikel 11 uitbetaald hebben aan de arbeiders die tijdelijk werkloos werden gesteld door die werkgever tijdens het lopende dienstjaar, wanneer het aantal vergoedingen-bouw één of beide van de volgende twee drempels overschrijdt : a) Er zijn vergoedingen-bouw toegekend voor meer dan 24 dagen tijdelijke werkloosheid ingevolge weerverlet (in de 6-dagenweek);b) Er zijn vergoedingen-bouw toegekend voor meer dan 24 dagen tijdelijke werkloosheid wegens gebrek aan werk om economische redenen (in de 6-dagenweek). § 2. Wanneer vergoedingen-bouw werden toegekend voor meer dan 24 dagen tijdelijke werkloosheid ingevolge weerverlet (in de 6-dagenweek), vordert fbz-fse Constructiv van de werkgever de terugbetaling van de vergoedingen-bouw voor de dagen tijdelijke werkloosheid ingevolge weerverlet boven de vermelde drempel van 24 dagen (tot en met de 60ste dag). § 3. Wanneer vergoedingen-bouw werden toegekend voor meer dan 24 dagen tijdelijke werkloosheid wegens gebrek aan werk om economische redenen (in de 6-dagenweek), vordert fbz-fse Constructiv van de werkgever de terugbetaling van de vergoedingen-bouw voor de dagen tijdelijke werkloosheid wegens gebrek aan werk om economische redenen boven de vermelde drempel van 24 dagen (tot en met de 60e dag). In dat geval wordt het bedrag dat de werkgever moet terugbetalen verhoogd met : - 15 EUR/dag vanaf de 36e tot en met de 44e dag; - 30 EUR/dag vanaf de 45e tot en met de 60e dag. HOOFDSTUK VIII. - Betalingsmodaliteiten van de wettelijke vergoeding

Art. 17.De betaling van de vergoeding bedoeld in artikel 51, § 8 van de wet van 3 juli 1978Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten type wet prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten sluiten betreffende de arbeidsovereenkomsten (hierna "wettelijke vergoeding" genoemd) wordt uitbetaald door de bij artikel 9 van de statuten van fbz-fse Constructiv beoogde uitbetalingsinstellingen, mits naleving van de procedures die ter zake worden vastgesteld door de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening, in gemeen overleg met de raad van bestuur van fbz-fse Constructiv.

Art. 18.De betaling van de wettelijke vergoeding is als volgt geregeld : a) Voor de arbeiders die houder zijn van een legitimatiekaart "rechthebbende" geldig voor het lopende dienstjaar is de wettelijke vergoeding begrepen in de vorstvergoedingen en vergoedingen-bouw die in toepassing van deze collectieve arbeidsovereenkomst worden toegekend.b) Aan de arbeiders die niet bedoeld zijn onder a) en die de hoofdwerkloosheidsuitkering genieten, betalen de uitbetalingsinstellingen de wettelijke vergoeding : - Voor de dagen tijdelijke werkloosheid waarvoor zij de vorstvergoeding in toepassing van hoofdstuk II van deze collectieve arbeidsovereenkomst hadden kunnen genieten, mochten zij recht hebben gehad op deze vergoeding; - Voor de andere dagen tijdelijke werkloosheid ten gevolge van gebrek aan werk om economische redenen, weerverlet of technische stoornis, ten belope van 60 dagen per dienstjaar (uitgedrukt in een regeling van 6 vergoedbare dagen per week).

De vergoeding bedraagt 2 EUR per dag tijdelijke werkloosheid uitgedrukt in een regeling van 5 vergoedbare dagen per week (het aantal vergoede dagen dat uitgedrukt is in een regeling van 6 vergoedbare dagen per week wordt omgezet naar het overeenstemmend aantal dagen in een regeling van 5 vergoedbare dagen per week). c) Voor de dagen tijdelijke werkloosheid wegens schorsing van de arbeidsovereenkomst bedoeld in de artikelen 49, 50 en 51 van de voormelde wet van 3 juli 1978Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten type wet prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten sluiten waarvoor fbz-fse Constructiv noch een vorstvergoeding of vergoeding-bouw, noch de wettelijke vergoeding toekent, betaalt de werkgever de wettelijke vergoeding aan de arbeider. Als bewijs van uitputting van zijn rechten bij fbz-fse Constructiv, ontvangt de arbeider van zijn uitbetalingsinstelling een attest dat hij aan zijn werkgever moet overhandigen om de betaling te bekomen.

Het attest vermeldt de datum vanaf wanneer de werkgever moet tussenkomen tot op het einde van het dienstjaar. De door de werkgever te betalen vergoeding bedraagt minimum 2 EUR per dag tijdelijke werkloosheid. HOOFDSTUK IX. - Terugvorderingsmodaliteiten van de wettelijke vergoeding

Art. 19.§ 1. Onverminderd de bepalingen van hoofdstuk VII van deze collectieve arbeidsovereenkomst, vordert fbz-fse Constructiv van de werkgever, binnen de perken zoals hierna bepaald, de terugbetaling van de bij artikel 17 bedoelde wettelijke vergoedingen (of gedeelte van de vergoedingen-bouw dat daarmee overeenstemt), die de instellingen bedoeld in artikel 11 uitbetaald hebben aan de arbeiders die tijdelijk werkloos werden gesteld door die werkgever tijdens het lopende dienstjaar, wanneer het aantal wettelijke vergoedingen (hetzij alleen toegekend, hetzij als gedeelte van de vergoedingen-bouw) één of beide van de volgende twee drempels overschrijdt : a) Er zijn wettelijke vergoedingen toegekend voor meer dan 24 dagen tijdelijke werkloosheid ingevolge weerverlet (in de 6-dagenweek);b) Er zijn wettelijke vergoedingen toegekend voor meer dan 24 dagen tijdelijke werkloosheid wegens gebrek aan werk om economische redenen (in de 6-dagenweek). Bij de berekening van deze drempels wordt geen rekening gehouden met de wettelijke vergoedingen betaald (hetzij alleen, hetzij als gedeelte van de vergoedingen-vorst) voor de vorstperiodes of periodes van blijvende sneeuw bedoeld in artikel 2. De wettelijke vergoedingen betaald voor deze vorstperiodes of periodes van blijvende sneeuw worden niet teruggevorderd. § 2. Voor de arbeiders die houder zijn van een legitimatiekaart "rechthebbende" geldig voor het lopende dienstjaar, vordert fbz-fse Constructiv van de werkgever de terugbetaling van de wettelijke vergoedingen (als gedeelte van de vergoeding-bouw) : a) Voor de eerste 24 dagen tijdelijke werkloosheid ingevolge weerverlet wanneer vergoedingen-bouw zijn toegekend voor meer dan 24 dagen tijdelijke werkloosheid ingevolge weerverlet (in de 6-dagenweek);b) Voor de eerste 24 dagen tijdelijke werkloosheid wegens gebrek aan werk om economische redenen wanneer vergoedingen-bouw zijn toegekend voor meer dan 24 dagen tijdelijke werkloosheid wegens gebrek aan werk om economische redenen (in de 6-dagenweek). § 3. Voor de arbeiders die niet bedoeld zijn onder § 2 vordert fbz-fse Constructiv van de werkgever de terugbetaling van de wettelijke vergoedingen voor alle dagen tijdelijke werkloosheid ingevolge weerverlet en wegens gebrek aan werk om economische redenen (tot en met de 60ste dag), ook al werd slechts één van de twee voormelde drempels overschreden.

Indien de wettelijke vergoeding werd uitbetaald voor tijdelijke werkloosheid wegens gebrek aan werk om economische redenen, wordt het bedrag dat de werkgever moet terugbetalen verhoogd met : - 15 EUR/dag vanaf de 36ste tot en met de 44ste dag; - 30 EUR/dag vanaf de 45ste tot en met de 60ste dag. HOOFDSTUK X. - Algemene bepalingen

Art. 20.De bij artikel 23 van de statuten van fbz-fse Constructiv voorziene patronale instelling is belast met de administratieve, boekhoudkundige en financiële organisatie van de verrichtingen die voortspruiten uit de toepassing van deze collectieve arbeidsovereenkomst.

Art. 21.De bijzondere gevallen die niet op grond van de bepalingen van deze collectieve arbeidsovereenkomst kunnen worden opgelost worden door de meest gerede partij voorgelegd aan de raad van bestuur van fbz-fse Constructiv. HOOFDSTUK XI. - Geldigheidsduur

Art. 22.Deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt gesloten voor een bepaalde duur. Ze treedt in werking op 1 oktober 2012 en houdt op van kracht te zijn op 30 september 2013.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 23 april 2013.

De Minister van Werk, Mevr. M. DE CONINCK

^