Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 23 april 2013
gepubliceerd op 25 juni 2013

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 december 2011, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, betreffende de toekenning door het "Fonds voor bestaanszekerheid van de werklieden uit het bouwbedrijf" van een bijzondere aanvullende vorstvergoeding

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2013200271
pub.
25/06/2013
prom.
23/04/2013
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

23 APRIL 2013. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 december 2011, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, betreffende de toekenning door het "Fonds voor bestaanszekerheid van de werklieden uit het bouwbedrijf" van een bijzondere aanvullende vorstvergoeding (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor het bouwbedrijf;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 8 december 2011, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, betreffende de toekenning door het "Fonds voor bestaanszekerheid van de werklieden uit het bouwbedrijf" van een bijzondere aanvullende vorstvergoeding.

Art. 2.2. De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 23 april 2013.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werk, Mevr. M. DE CONINCK _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor het bouwbedrijf Collectieve arbeidsovereenkomst van 8 december 2011 Toekenning door het "Fonds voor bestaanszekerheid van de werklieden uit het bouwbedrijf" van een bijzondere aanvullende vorstvergoeding (Overeenkomst geregistreerd op 22 december 2011 onder het nummer 107608/CO/124) HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers van de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor het bouwbedrijf ressorteren en op de arbeiders die zij tewerkstellen.

In deze collectieve arbeidsovereenkomst verstaat men onder : - arbeiders : de arbeiders en arbeidsters; - fbz-fse Constructiv : het "Fonds voor bestaanszekerheid van de werklieden uit het bouwbedrijf fbz-fse Constructiv". HOOFDSTUK II. - Toekenningsvoorwaarden

Art. 2.De bijzondere aanvullende vorstvergoeding wordt toegekend aan de arbeiders voor de dagen waarop zij in de periode van 1 oktober 2010 tot en met 30 april 2011 en in de periode van 1 oktober 2011 tot en met 30 april 2012 door hun werkgever tijdelijk werkloos werden gesteld wegens weerverlet en waarvoor zij vorstvergoedingen hebben ontvangen.

HOODFSTUK III. - Bedrag van de bijzondere aanvullende vorstvergoeding

Art. 3.Het forfaitair dagbedrag van de bijzondere aanvullende vorstvergoeding is gelijk aan 5,35 EUR bruto, in het stelsel van de 6 dagenweek. HOOFDSTUK IV. - Diverse bepalingen

Art. 4.De bijzondere aanvullende vorstvergoeding wordt aan de gerechtigden respectievelijk in de loop van de maanden juni 2012 en juni 2013 uitbetaald door fbz-fse Constructiv, op basis van de inlichtingen verstrekt door de bij artikel 7 van de statuten van fbz-fse Constructiv beoogde uitbetalingsinstellingen.

Art. 5.De dienst bedoeld bij artikel 23 van de statuten van het fbz-fse Constructiv is belast met de administratieve, boekhoudkundige en financiële organisatie van de verrichtingen die voortvloeien uit de toepassing van deze collectieve arbeidsovereenkomst.

Art. 6.De bijzondere gevallen die niet op grond van deze collectieve arbeidsovereenkomst kunnen worden opgelost, worden door de meest gerede partij voorgelegd aan de raad van bestuur van fbz-fse Constructiv. HOOFDSTUK V. - Geldigheidsduur

Art. 7.Deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt gesloten voor een bepaalde duur. Ze treedt in werking op 1 oktober 2011 en houdt op van kracht te zijn op 30 september 2013.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 23 april 2013.

De Minister van Werk, Mevr. M. DE CONINCK

^