Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 22 september 2014
gepubliceerd op 25 september 2014

Koninklijk besluit houdende de inwerkingtreding en de uitvoering van sommige bepalingen van boek VI, XIV en XV van het Wetboek van economisch recht, met betrekking tot de afronding van betalingen in euro

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie, federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst financien
numac
2014003364
pub.
25/09/2014
prom.
22/09/2014
ELI
eli/besluit/2014/09/22/2014003364/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

22 SEPTEMBER 2014. - Koninklijk besluit houdende de inwerkingtreding en de uitvoering van sommige bepalingen van boek VI, XIV en XV van het Wetboek van economisch recht, met betrekking tot de afronding van betalingen in euro


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 15 mei 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/05/2014 pub. 22/05/2014 numac 2014203009 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance sluiten houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance, artikel 53;

Gelet op het Wetboek van economisch recht, artikel VI. 7/2, § 3, tweede lid, en artikel XIV. 8/2, § 3, tweede lid;

Gelet op advies nr. 56.607/1/V van de Raad van State, gegeven op 4 september 2014, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Economie en Consumenten, van de Minister van Middenstand, K.M.O.'s en Zelfstandigen, van de Minister van Justitie en van de Minister van Financiën, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.De artikels 40 tot 52 van de wet van 15 mei 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/05/2014 pub. 22/05/2014 numac 2014203009 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance sluiten houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance, treden in werking op 1 oktober 2014.

Art. 2.In toepassing van de artikels VI. 7/2, § 3 en XIV. 8/2, § 3 van het Wetboek van economisch recht, lichten de ondernemingen en de beoefenaars van een vrij beroep de consument in dat zij de afronding van betalingen in euro toepassen, door op een goed zichtbare manier een pictogram aan te brengen dat voldoet aan de volgende voorschriften : 1° Het pictogram heeft een rechthoekige vorm met een donkerblauwe rand (R52, G119, B188).In het centrum van de rechthoek, op een lichtblauwe achtergrond (R223, G237, B248), staan drie muntstukken afgebeeld die hun nominale waarde van respectievelijk 1, 2 en 5 cent afbeelden. Deze muntstukken worden weergegeven in hun natuurlijke koperkleur (R191, G122, B50) voor de basis en voor de continenten van de aardbol (R191, G122, B50), met uitzondering van de omtrekken, de grafiek, de letters en de afbeelding van nominale waarde van de stukken van 1, 2 en 5 cent (R169, G86, B43). Het stuk van 5 cent heeft de vorm van een geldbeugel waarin een stuk van 2 cent glijdt, gevolgd door een stuk van 1 cent.

De bovenzijde van de 1 en 2 cent stukken hebben een minder intense kleur.

De omtrek van de geldbeugel is zilverkleurig (R157, G156, B 156) en de binnenkant is zwart. Een zijdelings licht geeft aan het geheel de indruk van diepte (R109, G55, B24). 2° het aan te brengen pictogram moet volledig in overeenstemming (vorm, tekening en kleuren) zijn met het model opgenomen in bijlage bij dit besluit.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking op 1 oktober 2014.

Art. 4.De minister bevoegd voor Economie en Consumenten, de minister bevoegd voor Middenstand, de minister bevoegd voor Justitie en de minister bevoegd voor Financiën zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 22 september 2014.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Economie, Consumenten en Noordzee, J. VANDE LANOTTE De Minister van Middenstand, K.M.O.'s, Zelfstandigen en Landbouw, Mevr. S. LARUELLE De Minister van Justitie, Mevr. M. DE BLOCK De Minister van Financiën, K. GEENS

Bijlage bij het koninklijk besluit houdende de inwerkingtreding en de uitvoering van sommige bepalingen van boek VI, XIV en XV van het Wetboek van economisch recht, met betrekking tot de afronding van betalingen in euro

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om gevoegd te worden bij ons besluit houdende de inwerkingtreding en de uitvoering van sommige bepalingen van boek VI, XIV en XV van het Wetboek van economisch recht, met betrekking tot de afronding van betalingen in euro.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Economie, Consumenten en Noordzee, J. VANDE LANOTTE De Minister van Middenstand, K.M.O.'s, Zelfstandigen en Landbouw, Mevr. S. LARUELLE De Minister van Justitie, Mevr. M. DE BLOCK De Minister van Financiën, K. GEENS

^