Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 22 oktober 2017
gepubliceerd op 13 november 2017

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de petroleumnijverheid en -handel, betreffende de stelsels van werkloosheid met bedrijfstoeslag

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2017204608
pub.
13/11/2017
prom.
22/10/2017
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

22 OKTOBER 2017. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de petroleumnijverheid en -handel, betreffende de stelsels van werkloosheid met bedrijfstoeslag (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de petroleumnijverheid en -handel;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 26 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de petroleumnijverheid en -handel, betreffende de stelsels van werkloosheid met bedrijfstoeslag.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 22 oktober 2017.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, K. PEETERS _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor de petroleumnijverheid en -handel Collectieve arbeidsovereenkomst van 26 juni 2017 Stelsels van werkloosheid met bedrijfstoeslag (Overeenkomst geregistreerd op 27 juli 2017 onder het nummer 140617/CO/117) HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en de werklieden van de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor de petroleumnijverheid en -handel ressorteren.

Onder "werklieden" verstaat men : de werklieden en de werksters; eveneens gebruikt en met een zelfde betekenis in deze overeenkomst zijn de termen arbeiders (waarbij ook bedoeld wordt arbeidsters) of werknemers (waarbij ook bedoeld wordt werkneemsters).

Artikel 1bis.Voor de toepassing van deze overeenkomst wordt onder "zwaar beroep" verstaan : 1° het werk in wisselende ploegen, meer bepaald de ploegenarbeid in minstens twee ploegen van minstens twee werknemers, die hetzelfde werk doen, zowel qua inhoud als qua omvang en die elkaar in de loop van de dag opvolgen zonder dat er een onderbreking is tussen de opeenvolgende ploegen en zonder dat de overlapping meer bedraagt dan één vierde van hun dagtaak, op voorwaarde dat de werknemer van ploegen alterneert;2° het werk in onderbroken diensten waarbij de werknemer permanent werkt in dagprestaties waarvan de begintijd en de eindtijd minimum 11 uur uit elkaar liggen met een onderbreking van minstens 3 uur en minimumprestaties van 7 uur.Onder "permanent" wordt verstaan : dat de onderbroken dienst de gewone arbeidsregeling van de werknemer vormt en dat hij niet occasioneel in een dergelijke dienst wordt tewerkgesteld; 3° het werk in een arbeidsregeling zoals bedoeld in artikel 1 (prestaties tussen 20 uur en 6 uur) van de collectieve arbeidsovereenkomst nr.46, gesloten op 23 maart 1990 en algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 10 mei 1990. HOOFDSTUK II. - Stelsels van werkloosheid met bedrijfstoeslag

Art. 2.a) Sectorale kaderovereenkomst inzake het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag Het principe van de toepassing van een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag wordt toegestaan in deze sector voor het personeel dat voor deze formule opteert en voldoet aan de leeftijd van 62 jaar en de anciënniteitsvoorwaarden.

Deze kaderovereenkomst wordt geconcretiseerd door de afsluiting van particuliere overeenkomsten op het vlak van de ondernemingen. b) Zware beroepen en nachtarbeid i.Toepassing van de collectieve arbeidsovereenkomsten nrs. 120 en 121 van de Nationale Arbeidsraad - Van 1 juli 2017 tot 31 december 2017 : voor werknemers met 33 jaar dienst waarvan 20 jaar in shift met nachtarbeid, mogelijkheid tot het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag op 58-jarige leeftijd. - Van 1 januari 2018 tot 31 december 2018 : voor werknemers met 33 jaar dienst waarvan 20 jaar in shift met nachtarbeid, mogelijkheid tot het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag op 59-jarige leeftijd.

Deze mogelijkheid geldt ook voor werknemers die hebben gewerkt in een zwaar beroep : 1° hetzij gedurende minstens 5 jaar, gerekend van datum tot datum, in de loop van de laatste 10 kalenderjaren, gerekend van datum tot datum, vóór het einde van de arbeidsovereenkomst;2° hetzij gedurende minstens 7 jaar, gerekend van datum tot datum, in de loop van de laatste 15 kalenderjaren, gerekend van datum tot datum, vóór het einde van de arbeidsovereenkomst. Deze maatregel vergt het akkoord van beide partijen (werkgever en individuele werknemer). ii. Toepassing van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 122 van de Nationale Arbeidsraad - Van 1 juli 2017 tot 31 december 2017 : toepassing stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag op 58 jaar met 35 jaar loopbaan voor zware beroepen volgens de wettelijke mogelijkheid. - Van 1 januari 2018 tot 31 december 2018 : toepassing stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag op 59 jaar met 35 jaar loopbaan voor zware beroepen volgens de wettelijke mogelijkheid.

Deze mogelijkheid geldt voor werknemers die hebben gewerkt in een zwaar beroep : 1° hetzij gedurende minstens 5 jaar, gerekend van datum tot datum, in de loop van de laatste 10 kalenderjaren, gerekend van datum tot datum, vóór het einde van de arbeidsovereenkomst;2° hetzij gedurende minstens 7 jaar, gerekend van datum tot datum, in de loop van de laatste 15 kalenderjaren, gerekend van datum tot datum, vóór het einde van de arbeidsovereenkomst.c) Lange loopbaan - Van 1 juli 2017 tot 31 december 2017 : toepassing stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag volgens de collectieve arbeidsovereenkomsten nrs.124 en 125 van de Nationale Arbeidsraad, met onder andere 58 jaar na 40 jaar dienst volgens de wettelijke mogelijkheid. - Van 1 januari 2018 tot 31 december 2018 : toepassing stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag volgens de collectieve arbeidsovereenkomsten nrs. 124 en 125 van de Nationale Arbeidsraad, met onder andere 59 jaar na 40 jaar dienst volgens de wettelijke mogelijkheid. d) Mindervalide werknemers Toepassing stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag op 58 jaar voor oudere mindervalide werknemers en werknemers met ernstige lichamelijke problemen met 35 jaar loopbaan (collectieve arbeidsovereenkomst nr.123 van de Nationale Arbeidsraad) volgens de wettelijke mogelijkheid.

Art. 3.De arbeiders hebben recht op een bijkomende vergoeding ten laste van de werkgever op voorwaarde dat zij aanspraak kunnen maken op de werkloosheidsvergoeding voor werklozen met bedrijfstoeslag (vroeger genaamd bruggepensioneerden). Deze aanvullende vergoeding wordt maandelijks uitbetaald.

Zij wordt door de werkgever doorbetaald wanneer de werkloze met bedrijfstoeslag het werk hervat, hetzij als loontrekkende bij een andere werkgever, hetzij als zelfstandige in hoofdberoep.

Het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag zal kunnen toegekend worden zowel wanneer het initiatief daartoe uitgaat van de arbeider als van de werkgever. In het voorkomend geval zal de belanghebbende alleszins, ten einde in regel te zijn met de vigerende reglementering, door de werkgever officieel worden ontslagen.

Ieder initiatief inzake de toepassing van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag, van wie het ook uitgaat, zal voorgelegd worden aan de ondernemingsraad of, bij gebreke daaraan, zal hierover overlegd worden met de syndicale delegatie.

De vervanging van de werklozen met bedrijfstoeslag dient beoordeeld te worden, zonder afbreuk te doen aan de wettelijke verplichtingen, in overleg met de ondernemingsraad en de syndicaal afgevaardigden van de betrokken zetels, volgens de noden van het bedrijf. Bij onenigheid kan het dossier aan het verzoeningsbureau van de sector worden onderworpen.

Uitkering door derden : in uitvoering van artikel 4 van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17 van de Nationale Arbeidsraad, inzake een regeling van aanvullende vergoeding ten gunste van sommige bejaarde werknemers indien zij worden ontslagen, hebben de ondernemingen de mogelijkheid om de verplichtingen ten laste van de laatste werkgever inzake betalingen van de bedrijfstoeslag over te dragen aan een fonds voor bestaanszekerheid of aan een andere instantie.

Art. 4.Vergoeding in het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag De arbeider zal aanspraak kunnen maken op een jaarinkomen omvattende, benevens de werkloosheidsvergoeding, een patronale tussenkomst, berekend als volgt : Geïndexeerd bruto uurloon x 38 uren x 52 weken + getrouwheidspremie + eindejaarspremie - bedrag sociale zekerheid van de arbeid (theoretisch) - bedrijfsvoorheffing (theoretisch) gedeeld door 12 = theoretisch netto maandloon waarvan 85 pct. aan de arbeider verzekerd wordt.

De bijpassing door de werkgever komt overeen met het verschil tussen dit laatste bedrag en de werkloosheidsuitkering.

De arbeider zal 85 pct. van het theoretische netto maandloon ontvangen.

De berekening van de bijpassing door de werkgever geschiedt op het ogenblik van het opnemen van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag.

Het in aanmerking te nemen bruto-uurloon is dit van de laatste maand tewerkstelling van de belanghebbende.

Dit loon behelst desgevallend de premie voor de gekwalificeerde raffinaderijarbeider en het overloon van 10 pct. voor de brigadiers.

Het bevat niet de ploegvergoedingen. Nochtans zal het bruto jaarlijks referteloon (1 976 uur = 38 uur x 52 weken) verhoogd worden met 0,86 pct. per jaar arbeid in drie ploegen en met 0,34 pct. per jaar arbeid in twee ploegen, in de raffinage en in de distributie, met dien verstande dat de ploegenpremie alleszins enkel tot het beloop van het maximumpercentage wordt geïncorporeerd.

Gunstigere afspraken op het vlak van de onderneming kunnen te allen tijden : bijvoorbeeld minimumleeftijd, hogere maandelijkse aanpassing, enz..

Art. 5.Pensioenbijslagen vanaf de wettelijke pensioenleeftijd Toekenning van de door de collectieve arbeidsovereenkomst van de petroleumsector voorziene pensioenbijslagen die in voege zijn op het ogenblik dat de arbeider de wettelijke pensioenleeftijd bereikt, en dit op grond van de anciënniteit die hij zou bereikt hebben indien hij tot dan toe in dienst gebleven was.

Art. 6.Geval van de weduwen van op stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag geplaatste arbeiders Toepassing van de collectieve arbeidsovereenkomst van de petroleumsector alsof de vóór de wettelijke pensioenleeftijd overleden arbeider nog in dienst gebleven was.

Art. 7.Inzake de vervangingsplicht bij stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag bevelen de ondertekenende partijen en onderhandelaars aan dat de vervanging van een werkloze met bedrijfstoeslag bij voorkeur plaatsvindt in de technische bedrijfseenheid die onder de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de petroleumnijverheid en -handel of het Paritair Comité voor de bedienden uit de petroleumnijverheid en -handel ressorteert. HOOFDSTUK III. - Duur van de collectieve arbeidsovereenkomst

Art. 8.Van zodra de regelgeving aangepast is zodat een einddatum tot 30 juni 2019 mogelijk is, zullen de sociale partners samen een paritair comité bijeenroepen en de sectorale collectieve arbeidsovereenkomst op het vlak van SWT verlengen binnen het reglementair kader tot 30 juni 2019, zonder dat dit voorwerp kan uitmaken van een nieuw sectoraal overleg tussen de ondertekenende partijen.

Art. 9.Deze collectieve arbeidsovereenkomst heeft uitwerking met ingang van 1 juli 2017 en houdt op van kracht te zijn op 30 juni 2019, met uitzondering van artikelen 2, b), 2, c) en 2, d) die eindigen op 31 december 2018.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 22 oktober 2017.

De Minister van Werk, K. PEETERS

^