Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 22 oktober 2017
gepubliceerd op 03 november 2017

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 mei 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor het technisch onderhoud, bijstand en opleiding in de luchtvaartsector, tot uitvoering van het sectoraal akkoord 2017-2018, luik fietsvergoeding

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2017204473
pub.
03/11/2017
prom.
22/10/2017
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

22 OKTOBER 2017. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 mei 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor het technisch onderhoud, bijstand en opleiding in de luchtvaartsector, tot uitvoering van het sectoraal akkoord 2017-2018, luik fietsvergoeding (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Subcomité voor het technisch onderhoud, bijstand en opleiding in de luchtvaartsector;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 19 mei 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor het technisch onderhoud, bijstand en opleiding in de luchtvaartsector, tot uitvoering van het sectoraal akkoord 2017-2018, luik fietsvergoeding.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 22 oktober 2017.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, K. PEETERS _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Subcomité voor het technisch onderhoud, bijstand en opleiding in de luchtvaartsector Collectieve arbeidsovereenkomst van 19 mei 2017 Uitvoering van het sectoraal akkoord 2017-2018, luik fietsvergoeding (Overeenkomst geregistreerd op 31 mei 2017 onder het nummer 139605/CO/315.01) Deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt gesloten ter uitvoering van het sectoraal akkoord 2017-2018.

Artikel 1.Toepassingsgebied Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en werknemers die ressorteren onder het Paritair Subcomité voor het technisch onderhoud, bijstand en opleiding in de luchtvaartsector.

Onder "werknemers" wordt verstaan : de mannelijke en vrouwelijke werknemers.

Art. 2.Wijziging van de sectorale collectieve arbeidsovereenkomst fietsvergoeding Volgende wijziging wordt aangebracht aan de collectieve arbeidsovereenkomst fietsvergoeding van 15 oktober 2015 (registratienummer 130301/CO/315.01) : - Artikel 2, § 1 : vanaf 1 januari 2018 wordt het bedrag van 0,15 EUR per afgelegde kilometer per fiets vervangen door 0,23 EUR per afgelegde kilometer per fiets.

Art. 3.Duur Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 2018.

Zij is gesloten voor onbepaalde tijd en kan door elk van de partijen opgezegd worden met betekening van een opzeggingstermijn van 3 maanden, gericht bij een ter post aangetekend schrijven aan de voorzitter van het paritair subcomité.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 22 oktober 2017.

De Minister van Werk, K. PEETERS

^