Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 22 oktober 2017
gepubliceerd op 07 november 2017

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 mei 2017, gesloten in het Paritair Subcomite voor de grondafhandeling op luchthavens, betreffende de koopkracht 2017-2018 in de subsector van de afhandeling op luchthavens

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2017204441
pub.
07/11/2017
prom.
22/10/2017
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

22 OKTOBER 2017. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 mei 2017, gesloten in het Paritair Subcomite voor de grondafhandeling op luchthavens, betreffende de koopkracht 2017-2018 in de subsector van de afhandeling op luchthavens (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Subcomite voor de grondafhandeling op luchthavens;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 18 mei 2017, gesloten in het Paritair Subcomite voor de grondafhandeling op luchthavens, betreffende de koopkracht 2017-2018 in de subsector van de afhandeling op luchthavens.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 22 oktober 2017.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, K. PEETERS _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Subcomite voor de grondafhandeling op luchthavens Collectieve arbeidsovereenkomst van 18 mei 2017 Koopkracht 2017-2018 in de subsector van de afhandeling op luchthavens (Overeenkomst geregistreerd op 31 mei 2017 onder het nummer 139591/CO/140.04) HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied

Art. 3.§ 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en hun werknemers die ressorteren onder het Paritair Subcomité voor de grondafhandeling op luchthavens. § 2. Onder "grondafhandeling" wordt begrepen : platform-, passagiers-, bagage-, grondtransport- en vracht- en postafhandeling en bijstand aan bemanning.

Onder "luchthavens" wordt begrepen : elk bepaald grond- of wateroppervlak (met gebouwen, installaties en materiaal) in hoofdzaak bestemd om, geheel of gedeeltelijk, door derden te worden gebruikt voor de aankomst, het vertrek en de bewegingen van vliegtuigen op het oppervlak.

Het Paritair Subcomité voor de grondafhandeling op luchthavens is niet bevoegd voor ondernemingen voor grondafhandeling op luchthavens die vallen onder de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de petroleumnijverheid en -handel, het Paritair Comité voor de schoonmaak, het Paritair Comité voor de handel in brandstoffen, het Paritair Comité voor het hotelbedrijf of het Paritair Comité voor de handelsluchtvaart, uitgezonderd de ondernemingen die luchthavens beheren. § 3. Onder "werknemers" wordt begrepen : de arbeiders en arbeidsters van werkgevers bedoeld in § 1 aangegeven in de RSZ-categorie 283, met werknemerskengetal 015 of 027.

Deze collectieve arbeidsovereenkomst is evenwel niet van toepassing op : a) de leerlingen aangegeven in de RSZ-categorie 283 met werknemerskengetal 035;b) de leerlingen die vanaf 1 januari van het jaar waarin ze 19 jaar worden, aangegeven worden met werknemerskengetal 015, maar werken onder leercontract zoals aangegeven aan de RSZ met vermelding type leerling in de zone "type leercontract". HOOFDSTUK II. - Koopkracht

Art. 4.§ 1. Vanaf 1 mei 2017. Verhoging van de barema's en de reële uurlonen met 0,6 pct.. § 2. Vanaf 1 mei 2018. Verhoging van de barema's en de reële uurlonen met 0,5 pct.. HOOFDSTUK III. - Geldigheidsduur

Art. 5.Deze collectieve arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur treedt in werking op 27 maart 2017.

Zij kan door elk der partijen worden opgezegd middels een opzeggingstermijn van 3 maanden. De opzegging dient per aangetekend schrijven te gebeuren, gericht aan de voorzitter van het Paritair Subcomité voor de grondafhandeling op luchthavens.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 22 oktober 2017.

De Minister van Werk, K. PEETERS

^