Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 22 oktober 2017
gepubliceerd op 13 november 2017

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de non-ferro metalen, tot wijziging van artikel 20 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 april 1999 betreffende het nationaal akkoord 1999-2000

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2017204425
pub.
13/11/2017
prom.
22/10/2017
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

22 OKTOBER 2017. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de non-ferro metalen, tot wijziging van artikel 20 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 april 1999 betreffende het nationaal akkoord 1999-2000 (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de non-ferro metalen;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 12 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de non-ferro metalen, tot wijziging van artikel 20 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 april 1999 betreffende het nationaal akkoord 1999-2000.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 22 oktober 2017.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, K. PEETERS _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor de non-ferro metalen Collectieve arbeidsovereenkomst van 12 juni 2017 Wijziging van artikel 20 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 april 1999 betreffende het nationaal akkoord 1999-2000 (Overeenkomst geregistreerd op 22 juni 2017 onder het nummer 140029/CO/105)

Art. 3.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor de non-ferro metalen en op de werklieden die zij tewerkstellen.

Onder "werklieden" wordt verstaan : de werklieden en de werksters.

Art. 4.In de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 april 1999 betreffende het nationaal akkoord 1999-2000 (registratienummer : 51093/CO/105) wordt artikel 20, § 4 aangevuld met volgende alinea : "Ondernemingen die tegen 30 juni 1999 gekozen hebben voor een aanvullend pensioen kunnen het forfaitair bedrag omzetten in een equivalent percentage tegen 31 december 2024 in het kader van de verplichting tot harmonisering van het aanvullend pensioen tegen 1 januari 2025.".

Art. 5.Deze collectieve arbeidsovereenkomst heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2017 en is gesloten voor onbepaalde duur.

Zij kan door elk van de ondertekenende partijen worden opgezegd met een opzegging van drie maanden betekend bij een ter post aangetekende brief gericht aan de voorzitter van het paritair comité en aan elk van de ondertekenende partijen.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 22 oktober 2017.

De Minister van Werk, K. PEETERS

^