Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 22 oktober 2017
gepubliceerd op 25 mei 2018

Koninklijk besluit betreffende het bedrag ten laste van de administratiekosten van het RIZIV bestemd voor de financiering van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten

bron
federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten
numac
2017013991
pub.
25/05/2018
prom.
22/10/2017
ELI
eli/besluit/2017/10/22/2017013991/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

22 OKTOBER 2017. - Koninklijk besluit betreffende het bedrag ten laste van de administratiekosten van het RIZIV bestemd voor de financiering van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 20 juli 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/07/2006 pub. 08/09/2006 numac 2006022888 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet betreffende de oprichting en de werking van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten sluiten betreffende de oprichting en de werking van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten, artikel 13, § 1, 9° ;

Gelet op de programmawet (I) van 26 december 2015, artikel 81;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën gegeven op 6 juli 2017;

Op voordracht van de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In toepassing van artikel 81 van de Programmawet (I) van 26 december 2015, wordt het bedrag ten laste van de administratiekosten van het RIZIV, bestemd voor de financiering van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten, voor het jaar 2017 vastgesteld op 490.000 euro.

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2017.

Art. 3.De minister bevoegd voor de Volksgezondheid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 22 oktober 2017.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Volksgezondheid, M. DE BLOCK

^