Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 22 oktober 2008
gepubliceerd op 12 november 2008

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 februari 2007 tot instelling van een pensioenbonus

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2008022596
pub.
12/11/2008
prom.
22/10/2008
ELI
eli/besluit/2008/10/22/2008022596/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

22 OKTOBER 2008. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 februari 2007 tot instelling van een pensioenbonus


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet betreffende het generatiepact van 23 december 2005, inzonderheid artikel 7;

Gelet op het koninklijk besluit van 21 december 1967 tot vaststelling van het algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers;

Gelet op het koninklijk besluit van 23 december 1996 tot uitvoering van de artikelen 15, 16 en 17 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de wettelijke pensioenstelsels, inzonderheid de artikelen 5 en 7;

Gelet op het koninklijk besluit van 1 februari 2007 tot instelling van een pensioenbonus, inzonderheid artikel 5;

Gelet op het advies van het Beheerscomité van de Rijksdienst voor pensioenen, gegeven op 23 juni 2008;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 3 juli 2008;

Gelet op de akkoordbevinding van de Staatssecretaris van Begroting van 15 juli 2008;

Gelet op het advies nr. 45.169/1 van de Raad van State, gegeven op 2 oktober 2008, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden en op het advies van de in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In artikel 5 van het koninklijk besluit van 1 februari 2007 tot instelling van een pensioenbonus, worden de woorden « behoudens tegenbewijs door middel van een attest van de werkgever, te leveren tijdens de drie maanden volgend op de ingangsdatum van het pensioen » ingevoegd tussen de woorden « bij wijze van overgangsmaatregel » en de woorden « en onverminderd de toepassing ».

Art. 2.Voor de pensioenen die reeds zijn ingegaan, kan het in artikel 5 van hetzelfde besluit bedoelde tegenbewijs, worden geleverd door middel van een attest van de werkgever binnen de drie maanden na de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad van dit besluit.

Art. 3.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2007.

Art. 4.Onze Minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 22 oktober 2008.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden, Mevr. M. ARENA

^