Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 22 oktober 2008
gepubliceerd op 01 december 2008

Koninklijk besluit houdende eervol ontslag van de algemeen bestuurder, als statutair ambtenaar, van de Rijksdienst voor Pensioenen

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2008022595
pub.
01/12/2008
prom.
22/10/2008
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

22 OKTOBER 2008. - Koninklijk besluit houdende eervol ontslag van de algemeen bestuurder, als statutair ambtenaar, van de Rijksdienst voor Pensioenen


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de algemene wet van 21 juli 1844 op de burgerlijke en kerkelijke pensioenen, zoals gewijzigd bij latere wettelijke en reglementaire bepalingen;

Gelet op de wet van 28 april 1958 betreffende het pensioen van het personeel van zekere organismen van openbaar nut alsmede van hun rechthebbenden, zoals gewijzigd bij latere wettelijke en reglementaire bepalingen;

Gelet op het koninklijk besluit van 10 december 1973 dat het pensioenstelsel ingesteld door de wet van 28 april 1958 toepasselijk maakt op het personeel van sommige instellingen van openbaar nut, zoals gewijzigd bij latere wettelijke en reglementaire bepalingen;

Gelet op de wet van 15 mei 1984 houdende maatregelen tot harmonisering in de pensioenregelingen;

Gelet op het koninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers, gewijzigd bij het Koninklijk Besluit nr. 513 van 27 maart 1987 tot afschaffing van de Rijkskas voor rust- en overlevingspensioenen en tot reorganisatie van de Rijksdienst voor werknemerspensioenen;

Gelet op het koninklijk besluit van 23 september 1994 tot benoeming van de heer Gabriel PERL als algemeen besturrder van de Rijksdienst voor Pensioenen, met ingang van 1 oktober 1994.

Overwegende dat de heer Gabriel PERL, geboren op 3 januari 1944, op 1 februari 2009 voldoet aan de voorwaarden inzake leeftijd en dienstjaren, vastgelegd om te worden toegelaten tot het pensioen;

Op de voordracht van de Minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Eervol ontslag uit zijn ambt van algemeen bestuurder, als statutair ambtenaar, van de Rijksdienst voor Pensioenen, wordt verleend aan de heer Gabriel PERL, met ingang van 1 februari 2009.

Art. 2.Vanaf deze datum is het de heer Gabriel PERL toegestaan zijn pensioenrechten te doen gelden en de titel van zijn ambt eershalve voeren.

Art. 3.De Minister die bevoegd is voor Pensioenen, wordt belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 22 oktober 2008.

ALBERT Van Koningswege : De minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden, Mevr. M. ARENA

^