Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 22 november 2002
gepubliceerd op 05 december 2002

Koninklijk besluit betreffende de erkenning van laboratoria met het oog op het bepalen van het gehalte van andere stoffen dan alcohol die de rijvaardigheid beïnvloeden

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2002010101
pub.
05/12/2002
prom.
22/11/2002
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

22 NOVEMBER 2002. - Koninklijk besluit betreffende de erkenning van laboratoria met het oog op het bepalen van het gehalte van andere stoffen dan alcohol die de rijvaardigheid beïnvloeden


Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd op 16 maart 1968, inzonderheid op de artikelen 63 en 64;

Gelet op het koninklijk besluit van 4 juni 1999 betreffende de bloedproef met het oog op het bepalen van het gehalte van andere stoffen dan alcohol die de rijvaardigheid beïnvloeden; inzonderheid op artikel 11;

Gelet op de adviezen gegeven op 22 juli en 31 oktober 2002 van de bevoegde gerechtelijke autoriteiten overeenkomstig artikel 11 van het koninklijk besluit van 4 juni 1999;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat de erkenning van de laboratoria onverwijld moet geschieden teneinde de toepassing van de wet van 16 maart 1999 tot wijziging van de wet betreffende de politie over het wegverkeer mogelijk te maken;

Op de voordracht van Onze Minister van Justitie;

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Onderstaande laboratoria worden erkend voor de bloedanalyses met het oog op het bepalen van het gehalte van andere stoffen dan alcohol die de rijvaardigheid beïnvloeden. 1) NICC Toxicologisch laboratorium Vilvoordse Steenweg 98-100 1120 Brussel 2) Laboratorium voor Klinische Biologie-Toxicologie U Z O 9000 Gent 3) AZ-VUB Dienst Klinische Chemie-Toxicologie Laarbeeklaan 101 1090 Brussel Art.2. Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 22 november 2002.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Justitie, M. VERWILGHEN

^