Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 22 mei 2017
gepubliceerd op 09 juni 2017

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 mei 2015 tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd "Summer Millions", een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij

bron
federale overheidsdienst budget en beheerscontrole
numac
2017012050
pub.
09/06/2017
prom.
22/05/2017
ELI
eli/besluit/2017/05/22/2017012050/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

22 MEI 2017. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 mei 2015Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/05/2015 pub. 29/05/2015 numac 2015003175 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd "Summer Millions", een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij type koninklijk besluit prom. 21/05/2015 pub. 29/05/2015 numac 2015003176 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd « Music », een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij sluiten tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd "Summer Millions", een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 19 april 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/04/2002 pub. 04/05/2002 numac 2002014105 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Wet tot rationalisering van de werking en het beheer van de Nationale Loterij sluiten tot rationalisering van de werking en het beheer van de Nationale Loterij, artikel 3, § 1, eerste lid, gewijzigd bij de Programmawet I van 24 december 2002 en de wet van 10 januari 2010, en artikel 6, § 1, 1°, gewijzigd bij de Programmawet I van 24 december 2002;

Gelet op het koninklijk besluit van 21 mei 2015Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/05/2015 pub. 29/05/2015 numac 2015003175 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd "Summer Millions", een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij type koninklijk besluit prom. 21/05/2015 pub. 29/05/2015 numac 2015003176 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd « Music », een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij sluiten tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd "Summer Millions", een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij;

Overwegende dat het Comité Verantwoord Spel, bedoeld in artikel 7 van het beheerscontract gesloten tussen de Belgische Staat en de Nationale Loterij op 26 juli 2016 en goedgekeurd bij koninklijk besluit van 30 augustus 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 30/08/2016 pub. 16/09/2016 numac 2016003279 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit houdende goedkeuring van het beheerscontract tussen de Belgische Staat en de Nationale Loterij, naamloze vennootschap van publiek recht type koninklijk besluit prom. 30/08/2016 pub. 20/09/2016 numac 2016000540 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 maart 2014 tot vaststelling van het functieprofiel van de commandant van een hulpverleningszone en van de nadere bepalingen voor zijn selectie en zijn evaluatie sluiten, een gunstig advies heeft gegeven op 6 maart 2017;

Gelet op de adviesaanvraag binnen 30 dagen, die op 7 april 2017 bij de Raad van State is ingediend, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Overwegende dat het advies niet is meegedeeld binnen die termijn;

Gelet op artikel 84, § 4, tweede lid, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Begroting, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Artikel 2 van het koninklijk besluit van 21 mei 2015Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/05/2015 pub. 29/05/2015 numac 2015003175 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd "Summer Millions", een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij type koninklijk besluit prom. 21/05/2015 pub. 29/05/2015 numac 2015003176 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd « Music », een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij sluiten tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd "Summer Millions", een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij, wordt vervangen als volgt : "Art.2. Het aantal biljetten van elke uitgifte wordt door de Nationale Loterij vastgesteld hetzij op 400.000, hetzij op veelvouden van 400.000.

De verkoopprijs van een biljet is vastgelegd op 10 euro."

Art. 2.Artikel 3 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt : "Art.3. Voor iedere hoeveelheid van 400.000 uitgegeven biljetten wordt het aantal loten vastgelegd op 145.661, die worden verdeeld volgens onderstaande tabel :

Nombre de lots Aantal loten

Montant des lots (euros) Bedrag van de loten (euro)

Montant total des lots (euros) Totaal bedrag van de loten (euro)

1 chance de gain sur 1 winstkans op

1

500.000

500.000

400.000

10

10.000

100.000

40.000

50

500

25.000

8.000

100

250

25.000

4.000

1.000

100

100.000

400

3.000

75

225.000

133,33

6.000

50

300.000

66,67

8.000

25

200.000

50

15.000

15

225.000

26,67

112.500

10

1.125.000

3,56

TOTAL TOTAAL 145.661

TOTAL TOTAAL 2.825.000

TOTAL TOTAAL 2,75


Art. 3.Artikel 4, tweede lid, van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt : "Na afkrassing van de ondoorzichtige deklaag waarmee de in het eerste lid bedoelde 31 speelzones bedekt zijn, verschijnt in elk van deze speelzones een wisselend spelsymbool uit een reeks van tien mogelijke spelsymbolen met de volgende voorstellingen : een "zonnebril", een "tube zonnecrème", een "reiskoffer", een "parasol", een "reddingsboei", een "anker", een "waterscooter", een "duikbril met snorkel", een "surfer met surfplank" en een "zeilboot op zee"."

Art. 4.In artikel 5 van hetzelfde besluit, worden volgende wijzigingen aangebracht : a) het eerste lid wordt vervangen als volgt : "Geeft telkens recht op : 1° een lot van 500.000 euro : het biljet waarvan tien speelzones het spelsymbool "zeilboot op zee" bevatten; 2° een lot van 10.000 euro : het biljet waarvan negen speelzones het spelsymbool "surfer met surfplank" bevatten; 3° een lot van 500 euro : het biljet waarvan acht speelzones het spelsymbool "duikbril met snorkel" bevatten;4° een lot van 250 euro : het biljet waarvan zeven speelzones het spelsymbool "waterscooter" bevatten;5° een lot van 100 euro : het biljet waarvan zes speelzones het spelsymbool "anker" bevatten;6° een lot van 75 euro : het biljet waarvan vijf speelzones het spelsymbool "reddingsboei" bevatten;7° een lot van 50 euro : het biljet waarvan vier speelzones het spelsymbool "parasol" bevatten;8° een lot van 25 euro : het biljet waarvan drie speelzones het spelsymbool "reiskoffer" bevatten of het biljet waarop drie speelzones voorkomen waarvan één speelzone het spelsymbool "zonnebril" bevat en twee speelzones het spelsymbool "tube zonnecrème" bevatten;9° een lot van 15 euro : het biljet waarvan twee speelzones het spelsymbool "tube zonnecrème" bevatten; 10° een lot van 10 euro : het biljet waarvan één speelzone het spelsymbool "zonnebril" bevat."; b) een lid wordt toegevoegd luidende als volgt : "De speler dient te controleren of de ondoorzichtige deklaag die de speelzones bedekt, ongeschonden is op het ogenblik dat hij een biljet verwerft."

Art. 5.In hetzelfde besluit wordt een artikel 5/1 ingevoegd, luidende : "Art.5/1. Indien een onregelmatigheid, van welke aard ook, in de vorm of de inhoud van een biljet, niet overeenkomstig de regels van dit besluit toelaat om eenduidig vast te stellen of een biljet winnend dan wel verliezend is, of om eenduidig het eventuele lotenbedrag vast te stellen, dan is het betreffende biljet nietig. De houder van een dergelijk nietig biljet heeft het recht om het in te ruilen of om de terugbetaling te vragen van de aankoopprijs van het nietige biljet, naar keuze van de Nationale Loterij."

Art. 6.In artikel 7 van hetzelfde besluit wordt een lid ingevoegd tussen het eerste en het tweede lid, luidende : "Deze controlevermeldingen worden gebruikt om, onder meer aan de hand van een informaticasysteem, na te gaan of het biljet dat wordt ingediend om een lot te bekomen, authentiek en geldig is, of het al dan niet winnend is, om het eventuele lot na te gaan en, indien nodig, voor de digitale reconstructie van het biljet. Indien deze controlevermeldingen een resultaat geven dat niet overeenstemt met de gegevens op het biljet, dan is het biljet nietig en heeft de houder ervan het recht om het in te ruilen of om de terugbetaling te vragen van de aankoopprijs van het nietige biljet, naar keuze van de Nationale Loterij. Indien het gebrek aan overeenstemming het gevolg is van een bedrog of verkeerde manipulatie van het biljet, brengt dit de nietigheid mee van het biljet, zonder enig recht op een inruiling of een terugbetaling."

Art. 7.In artikel 9 van hetzelfde besluit worden volgende wijzigingen aangebracht : a) in het eerste lid worden de bepalingen onder 1° en 2° vervangen als volgt : "1° in de fysieke verkooppunten met dewelke de Nationale Loterij een overeenkomst heeft gesloten waarin zij worden erkend als officiële verkopers van de spelen van de Nationale Loterij, uitgezonderd voor de loten vermeld in 2° ; 2° uitsluitend ten zetel van de Nationale Loterij of, indien zij dit opportuun acht, in haar regionale kantoren, voor de loten van 10.000 euro en 500.000 euro."; b) het tweede lid wordt vervangen als volgt : "De gegevens van de regionale kantoren kunnen worden geraadpleegd op de website van de Nationale Loterij of kunnen bij haar worden verkregen."; c) de bepaling wordt aangevuld met het volgende lid : "Op het ogenblik van verwerving van een biljet kunnen alle biljetten die bepaalde loten toekennen reeds verkocht zijn of kunnen bepaalde loten reeds gewonnen zijn."

Art. 8.Artikel 14 van hetzelfde besluit wordt aangevuld met de bepalingen onder 5°, 6° en 7°, luidende als volgt : "5° als de door de Nationale Loterij bepaalde uitbetalingswijze van de loten zulks vereist; 6° als het biljet recht geeft op de uitbetaling van een winst hoger dan 2.000 euro; 7° als een vermoeden van fraude bestaat."

Art. 9.Het artikel 17, 1°, van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt : "1° informatie en uitleg bestemd voor de spelers. Deze vermeldingen zijn louter informatief en zijn ondergeschikt aan de tekst van dit besluit;"

Art. 10.De biljetten "Summer Millions" uitgegeven vóór 12 juni 2017 blijven onderworpen aan de regels van het koninklijk besluit van 21 mei 2015Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/05/2015 pub. 29/05/2015 numac 2015003175 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd "Summer Millions", een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij type koninklijk besluit prom. 21/05/2015 pub. 29/05/2015 numac 2015003176 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd « Music », een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij sluiten tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd "Summer Millions", een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij, zoals dit besluit gold op 29 mei 2015.

Art. 11.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 12.De minister bevoegd voor de Nationale Loterij is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 22 mei 2017.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Begroting, S. WILMES

^