Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 22 mei 2006
gepubliceerd op 31 mei 2006

Koninklijk besluit houdende diverse bepalingen betreffende de werking van de Programmatorische Federale Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding en Sociale Economie

bron
federale overheidsdienst personeel en organisatie
numac
2006002072
pub.
31/05/2006
prom.
22/05/2006
ELI
eli/besluit/2006/05/22/2006002072/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

22 MEI 2006. - Koninklijk besluit houdende diverse bepalingen betreffende de werking van de Programmatorische Federale Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding en Sociale Economie


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de artikelen 37 en 107, tweede lid, van de Grondwet;

Gelet op het koninklijk besluit van 19 juli 2001 houdende diverse bepalingen betreffende de inwerkingstelling van de federale overheidsdiensten en de programmatorische federale overheidsdiensten, inzonderheid op artikel 10 en op artikel 11, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 2 oktober 2002;

Gelet op het koninklijk besluit van 12 december 2002 houdende oprichting van de Programmatorische Federale Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding en Sociale Economie, inzonderheid op artikel 3;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 19 juli 2005;

Gelet op de akkoordbevinding van Onze Minister van Begroting van 8 september 2005;

Gelet op het protocol van 21 december 2005 van het Sectorcomité XIII Sociale Zekerheid;

Gelet op advies 40.239/3 van de Raad van State, gegeven op 25 april 2006, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op de voordracht van Onze Minister van Ambtenarenzaken en Maatschappelijke Integratie en op het advies van Onze in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Artikel 3 van het koninklijk besluit van 12 december 2002 houdende oprichting van de Programmatorische Federale Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding en Sociale Economie wordt vervangen als volgt : «

Art. 3.Het organigram van de Programmatorische Federale Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding en Sociale Economie omvat : 1° de voorzitter;2° twee managementfuncties N-1;3° drie staffuncties op niveau -1.»

Art. 2.In hetzelfde besluit wordt een artikel 3bis ingevoegd, dat luidt als volgt : «

Art. 3bis.§ 1. Het directiecomité is samengesteld uit de houders van de functies die worden opgesomd in artikel 3, 1°, 2°, 3° en wordt voorgezeten door de voorzitter van de Programmatorische Federale Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding en Sociale Economie.

Het Directiecomité bepaalt het inwendig reglement ervan. Dit reglement wordt meegedeeld aan alle personeelsleden.

Het Directiecomité wordt belast met het beheer van de Programmatorische Federale Overheidsdienst.

Het formuleert elk nuttig voorstel met betrekking tot de werking ervan en verzekert de coördinatie van alle diensten en activiteiten ervan. § 2. Het Directiecomité stelt het begrotingsontwerp voor en het eventueel ontwerp voor de begrotingsaanpassing; het ziet toe op de uitvoering ervan.

Het stelt het personeelsplan op en legt het voor akkoord voor aan de in artikel 1 bedoelde Minister. Het personeelsplan bepaalt het aantal statutaire en contractuele personeelsleden, uitgedrukt in voltijdse equivalenten.

De bezoldiging van de personeelsleden, met inbegrip van de toelagen, vergoedingen, premies en andere eventuele voordelen, valt ten laste van de Programmatorische Federale Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding en Sociale Economie. »

Art. 3.In afwijking van artikel 11 van het koninklijk besluit van 19 juli 2001 houdende diverse bepalingen betreffende de inwerkingstelling van de federale overheidsdiensten en de programmatorische federale overheidsdiensten, worden binnen de Programmatorische Federale Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding en Sociale Economie, de stafdiensten « Personeel en Organisatie », « Begroting en Beheerscontrole » en « Informatie- en communicatietechnologie » opgericht.

De in het eerste lid vermelde diensten vervullen een ondersteunende en coördinerende rol in de plaats van de stafdiensten van de federale overheidsdienst Sociale Zekerheid.

Voor elke in het eerste lid vermelde stafdienst wordt een functionele directeur benoemd in de zin van artikel 2 van het koninklijk besluit van 2 oktober 2002 betreffende de aanduiding en de uitoefening van de staffuncties in de federale overheidsdiensten.

Art. 4.§ 1. In afwijking van artikel 10 van het koninklijk besluit van 19 juli 2001 houdende diverse bepalingen betreffende de inwerkingstelling van de federale overheidsdiensten en de programmatorische federale overheidsdiensten, worden de personeelsleden die ter beschikking werden gesteld van de Programmatorische Federale Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding en Sociale Economie, ambtshalve overgedragen aan die diensten, door een ministerieel besluit op voorstel van de Minister die Maatschappelijke Integratie onder zijn bevoegdheden heeft. Deze overdrachten zijn geen nieuwe benoemingen. § 2. De in § 1 bedoelde overdrachten gebeuren volgens de waarborgen die werden vastgelegd in de artikelen 6 en 7 van het koninklijk besluit van 19 juli 2001 houdende diverse bepalingen betreffende de inwerkingstelling van de federale overheidsdiensten en de programmatorische federale overheidsdiensten. § 3. Voor de toepassing van de statutaire bepalingen in de Programmatorische Federale Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding en Sociale Economie, neemt het directiecomité van de Programmatorische Federale Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding en Sociale Economie de bevoegdheden over van het directiecomité van de federale overheidsdienst Sociale Zekerheid waartoe de personeelsleden behoorden en neemt de voorzitter van het directiecomité de bevoegdheden over van de voorzitter van het directiecomité van deze federale overheidsdienst waartoe de personeelsleden behoorden.

Art. 5.Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de maand na die waarin het is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Art. 6.Onze Minister van Ambtenarenzaken en Maatschappelijke Integratie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 22 mei 2006.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Ambtenarenzaken en Maatschappelijke Integratie, C. DUPONT

^