Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 22 mei 2000
gepubliceerd op 07 juli 2000

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 juli 1999, gesloten in het Paritair Comité voor het vermakelijkheidsbedrijf, tot vaststelling van de loon- en arbeidsvoorwaarden voor musici

bron
ministerie van tewerkstelling en arbeid
numac
2000012413
pub.
07/07/2000
prom.
22/05/2000
ELI
eli/besluit/2000/05/22/2000012413/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

22 MEI 2000. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 juli 1999, gesloten in het Paritair Comité voor het vermakelijkheidsbedrijf, tot vaststelling van de loon- en arbeidsvoorwaarden voor musici (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor het vermakelijkheidsbedrijf;

Op de voordracht van Onze Minister van Werkgelegenheid, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 1 juli 1999, gesloten in het Paritair Comité voor het vermakelijkheidsbedrijf, tot vaststelling van de loon- en arbeidsvoorwaarden voor musici.

Art. 2.Onze Minister van Werkgelegenheid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 22 mei 2000oe ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werkgelegenheid, Mevr. L. ONKELINX _______ Nota (1) Verwijzingen naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor het vermakelijkheidsbedrijf Collectieve arbeidsovereenkomst van 1 juli 1999 Loon- en arbeidsvoorwaarden voor musici (Overeenkomst geregistreerd op 20 december 1999 onder het nummer 53396/CO/304)

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op werkgevers die musici en/of zangers rechtstreeks of via een tussenpersoon in dienst nemen en op hun werknemers, die ressorteren onder het Paritair Comité voor het vermakelijkheidsbedrijf.

Voor ondernemingen waarvan de hoofdactiviteit valt onder de werkingssfeer van een ander paritair comité, gelden enkel de bepalingen van deze collectieve arbeidsovereenkomst die betrekking hebben op de musici en de zangers.

Ze is niet van toepassing op ondernemingen die vallen onder het toepassingsgebied van de collectieve arbeidsovereenkomst podiumkunsten, gesloten op 19 januari 1999 en geregistreerd bij het Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid onder het nummer 50362/CO/304.

Zij is bovendien niet van toepassing op ondernemingen die gesubsidieerd worden door de Franse Gemeenschap in de sector van de dramatische kunst, noch op de Koninklijke Opera van Wallonië.

Onder "werknemers" wordt verstaan : de mannelijke en vrouwelijke arbeiders en bedienden.

Art. 2.De bepalingen van deze collectieve arbeidsovereenkomst stellen de algemene regels vast die van toepassing zijn op al de werknemers en beogen slechts minimumvoorwaarden te bepalen, terwijl aan de partijen de vrijheid wordt gelaten gunstiger voorwaarden overeen te komen.

Zij mogen geen afbreuk doen aan de bepalingen die voor de werknemers gunstiger zijn, daar waar dergelijke toestand bestaat.

Art. 3.In principe worden twee soorten aanwervingscontracten toegepast : de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur en de arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur. De arbeidsovereenkomst voor een bepaald werk wordt slechts gebruikt voor werken van artistieke auteurs (scenografie, compositie,...).

Art. 4.De betaling van het loon gebeurt ten laatste op de zevende kalenderdag of de vierde werkdag volgend op de laatste werkdag van elke maand waarin prestaties werden geleverd.

Voor de arbeidsovereenkomsten van minder dan een maand, gebeurt de betaling uiterlijk de eerste betaaldag, vastgesteld overeenkomstig het eerste lid van dit artikel, die volgt op de datum waarop de dienstbetrekking eindigt.

Art. 5.Wanneer een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur overeenstemt met de duur van een seizoen, dan wordt uiterlijk op 1 april van het lopende seizoen aan de werknemer meegedeeld of de overeenkomst al dan niet vernieuwd wordt. Wordt dit niet meegedeeld, dan loopt de arbeidsovereenkomst automatisch af na de overeengekomen termijn.

Art. 6.Om problemen te vermijden bij de uitvoering van de arbeidsovereenkomst is het aangewezen dat de werknemer, vóór de ondertekening van de arbeidsovereenkomst, de werkgever op de hoogte stelt van alle verbintenissen met derden op het gebied van tewerkstelling, die een correcte uitvoering van de arbeidsovereenkomst kan verhinderen.

Er kunnen enkel andere prestaties worden opgedragen dan deze vermeld in de arbeidsovereenkomst, indien zij verenigbaar zijn met de beroepsbekwaamheden van de werknemer en voor zover deze wijziging hem geen materieel of moreel nadeel berokkent.

Een werknemer die al met een arbeidsovereenkomst in dienst is, moet schriftelijk toestemming krijgen van de werkgever voor alle eventuele verbintenissen die hij met derden wil aangaan op het gebied van tewerkstelling die onverenigbaar zijn met de overeengekomen arbeidstijden.

Art. 7.§ 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst legt de minimum weddenschalen vast voor de werknemers die per dienst worden aangeworven en voor de werknemers die worden aangeworven met een maandloon.

Werknemers die in een periode van drie maand minder dan 54 dagen arbeidsprestaties leveren, kunnen worden aangeworven per dienst, voor zover er in deze periode van drie maand niet meer dan 4 opeenvolgende weken gepresteerd worden.

Wanneer binnen een periode van 3 maanden meer dan 54 dagen gepresteerd worden of wanneer minstens 4 opeenvolgende weken prestaties geleverd worden, worden zij automatisch aangeworven met een maandloon. Het spreekt voor zich dat de contractanten vrij zijn hogere barema's te voorzien. § 2. Voor de werknemers die per dienst worden aangeworven, gelden de barema's die voorzien zijn in bijlage 1. De barema's betreffen het loon voor één dienst. Een dienst is een aaneengesloten periode van 3 uur en 30 minuten voor een repetitie of een uitvoering, met inbegrip van een verplichte pauze van 30 minuten. Bij de betaling van het loon wordt ervan uitgegaan dat elke eerste begonnen dienst telt voor minstens één dienst. § 3. Voor de werknemers die, overeenkomstig § 1 van dit artikel, worden aangeworven met een maandloon, gelden de barema's van bijlage 2. Het spreekt voor zich dat de contractanten vrij zijn hogere barema's te voorzien.1. Loongroep A Musici, zangers en andere podiumartiesten, met uitzondering van de zangers vermeld bij loongroep C+. Ontwerpers. 2. Loongroep B 1.Technisch verantwoordelijke : is verantwoordelijk voor het praktisch verloop van de muziekuitvoering op technisch gebied. 2. Administratief personeel voor coördinatie van administratieve opdrachten met eindverantwoordelijkheid.3. Loongroep C Administratief personeel met uitvoerende taak. Technici. 4. Loongroep C+ 1.De werknemers genoemd in loongroep C met een specifieke opleiding. 2. De werknemers genoemd in loongroep C met minimum 4 jaar anciënniteit, die omwille van hun bekwaamheid kunnen gelijkgesteld worden met deze van loongroep C+1.3. Koorzangers, dit wil zeggen zangers die in de muziekuitvoering een ondersteunende of collectieve functie hebben.5. Loongroep D Onderhoudspersoneel. Portiers.

Zaalpersoneel.

Voor een onvolledige maand werk door werknemers die zijn aangeworven met een maandloon, wordt iedere werkdag voor 1/21e van het maandloon bezoldigd. § 4. Inschaling in de barema's.

Voor de inschaling in de barema's zoals voorzien voor de arbeidsovereenkomsten van onbepaalde en bepaalde duur wordt rekening gehouden met de anciënniteit verworven in organisaties uit de sector van de professionele muziek of in vergelijkbare organisaties en opgebouwd op basis van arbeidsovereenkomsten van onbepaalde en bepaalde duur.

De arbeidsprestaties geleverd in eenzelfde beroepskwalificatie buiten de sector van de professionele muziek, in welk statuut ook, komen eveneens in aanmerking voor de anciënniteitsbepaling.

Arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur, gesloten binnen het tijdsbestek van 1 seizoen, die samengeteld de duur van drie maanden niet overschrijden, gelden voor hun effectieve duur voor de bepaling van de anciënniteit.

Arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur, afgesloten binnen het tijdsbestek van 1 seizoen, die samengeteld minimaal drie maanden en maximaal zes maanden bedragen, worden beschouwd als een arbeidsovereenkomst van zes maanden voor de bepaling van de anciënniteit.

Arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur, afgesloten binnen het tijdsbestek van 1 seizoen, die samengeteld minimaal 6 maanden en maximaal 12 maanden bedragen, worden beschouwd als een arbeidsovereenkomst van 1 jaar voor de bepaling van de anciënniteit.

Voor het technisch en administratief personeel wordt de bewezen nuttige beroepservaring, verworven in loondienst of in een zelfstandig statuut, in aanmerking genomen voor het bepalen van de anciënniteit. § 5. De weddeschaal C geldt als minimale schaal voor de werknemers van de categorie A van organisaties die gesubsidieerd worden door één van de drie Gemeenschappen in België en waarvan de totaliteit van de subsidies en overheidsinkomsten niet meer bedraagt dan 10 miljoen F op jaarbasis. De weddeschaal D geldt dan als minimale schaal voor alle andere werknemers van deze organisaties.

Het bedrag wordt gekoppeld aan de evolutie van het indexcijfer zoals bepaald in artikel 10.

Art. 8.§ 1. De werknemer die voor het gezelschap op reis gaat in België zal hiervoor een forfaitaire onkostenvergoeding ontvangen. Deze vergoeding betreft kosten eigen aan de werkgever. De vergoeding bedraagt 475 F per maaltijd. De vergoeding is slechts verschuldigd wanneer de reisvoorstelling volledig de normale etenstijd bevat.

Onder normale etenstijd wordt verstaan : Lunch : tussen 12 en 14 uur.

Diner : tussen 18 en 20 uur.

De vergoeding is uitkoopbaar met een evenwaardige maaltijd. Deze bedragen worden gekoppeld aan de evolutie van het indexcijfer zoals in artikel 10 bepaald is. § 2. Verplaatsingen naar de tewerkstellingsstandplaats zijn voor rekening van de werknemer, met inachtneming van de wettelijke tussenkomst van de werkgever dienaangaande. Voor de werknemers die per dienst worden aangeworven, betaalt de werkgever de wettelijke tussenkomst ongeacht de vervoerwijze.

Uitgezonderd schriftelijke toestemming van de werkgever, dient voor de verplaatsingen van de tewerkstellingsstandplaats naar de werkplaats het vervoermiddel van de werkgever te worden gebruikt.

Voor een rondreis in het buitenland, mag reizen per vliegtuig of per schip niet worden geweigerd. § 3. Het vervoer van zware of grote instrumenten zal het voorwerp uitmaken van een regeling binnen de onderneming of in de arbeidsovereenkomst. § 4. Overnachtingsmodaliteiten bij reisvoorstellingen in het buitenland.

Er wordt door de werkgever een hotel voorzien dat voldoende comfortabel is, ontbijt inbegrepen. Er kunnen afwijkingen worden toegestaan op dit principe op vraag van de werknemer. § 5. Verblijven (séjours), overnachtingen en arbeidsomstandigheden buiten België, zullen telkens het voorwerp uitmaken van een specifiek overleg tussen werkgever en werknemer. Hierbij kunnen de tarieven die gelden voor dienstreizen in opdracht van het Ministerie van Buitenlandse Zaken als referentie dienen.

Art. 9.Indien er een verblijf is voorzien met lunch of diner of een overeenkomstige maaltijd, wordt er automatisch een rustpauze van telkens 1 uur voorzien. Deze rusttijd wordt niet als werktijd beschouwd en als dusdanig niet in rekening gebracht bij de berekening van de totale arbeidsduur van die dag.

Art. 10.Alle lonen, wedden, barema's en vergoedingen vermeld in deze collectieve arbeidsovereenkomst worden gekoppeld aan de schommelingen van de index der consumptiegoederen, overeenkomstig de wet van 1 maart 1977 houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven van de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld of aan iedere andere bepaling die dit indexeringsstelsel zou wijzigen Alle bedragen vermeld in deze collectieve arbeidsovereenkomst staan tegenover het spilindexcijfer 103,14 (basis 1996), vereffening aan 100 pct.

De indexering van de lonen en van de vergoedingen worden berekend tot op 1 cijfer na de decimaal en afgerond tot op de hogere frank voor zover het decimale cijfer gelijk is aan of groter is dan 5. Zoniet wordt het decimaal cijfer verwaarloosd.

De uurlonen worden telkens berekend door de geïndexeerde maandbedragen te delen door de coëfficiënt 164,667 (basis 38 uren per week).

Art. 11.§ 1. Arbeidsduur - De normale werkweek telt 38 uur - De normale werkdag telt 8 uren, de tijd om te eten niet meegerekend. § 2. Wekelijkse rustdag. - De wekelijkse rustdag kan worden uitgesteld tot op een te bepalen andere dag van de volgende week. - Valt een wettelijke feestdag op een rustdag, dan zal de wettelijke feestdag op een andere dag worden toegekend. - Indien de werknemers tijdens buitenlandse tournees een vrije dag hebben, dan wordt die vrije dag als rustdag erkend. § 3. Publicatie van de uurregelingen.

Voor het werk met variabele uurregeling, wordt de uurregeling een week op voorhand meegedeeld. Een aanpassing van de meegedeelde uurregeling is slechts mogelijk in de uitzonderlijke gevallen zoals vastgelegd en volgens de modaliteiten bepaald in het arbeidsreglement.

Art. 12.De jaarlijkse vakantieperiode(s) voor het vast personeel wordt (worden) uiterlijk op 15 december bepaald tussen de werkgever en de werknemers. In overeenkomst met de werknemers kan een afwijking worden toegestaan.

Behalve in het geval van een andersluidend verzoek van de betrokkene heeft elke voor onbepaalde duur aangeworven werknemer jaarlijks recht op een ononderbroken betaald verlof van minstens 2 weken.

Art. 13.Met uitzondering van een korte opname van minder dan drie minuten bestemd voor de publiciteit van een spektakel, zal een regeling aangaande de vergoeding voor iedere opname het voorwerp uitmaken van een specifieke en gedetailleerde collectieve arbeidsovereenkomst, volgens de wet de op nevenrechten.

Art. 14.De werkgever waakt erover dat de persoonlijke bezittingen zoals kleding, geld, enz. tegen diefstal beschermd worden.

De werknemer is verplicht zorg te dragen voor de kleding en het materiaal dat hem wordt toevertrouwd. De werkgever levert en onderhoudt de werkkledij die door de wet op het welzijn op het werk is opgelegd. De verplichte werkkledij moet effectief gedragen worden.

Voor werknemers in de variété die opgelegde themakledij moeten dragen tijdens een voorstelling, stelt de werkgever deze kledij ter beschikking.

Art. 15.De werknemers hebben het recht op de werkzetel een syndicale vergadering te houden, in zover dat dit het normale verloop van het werk niet schaadt.

Art. 16.Deze collectieve arbeidsovereenkomst vervangt de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 mei 1968, gesloten in het Nationaal Paritair Comité voor de vaste vermaakgelegenheden, tot vaststelling van de arbeidsvoorwaarden van de musici tewerkgesteld in ondernemingen die onder dit comité ressorteren, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 12 september 1968 (Belgisch Staatsblad van 23 oktober 1968).

Art. 17.Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 juli 1999 en geldt voor onbepaalde duur. Voor het Filharmonisch Orkest van Luik treedt zij in werking uiterlijk op 31 december 2000. Zij kan worden opgezegd door elk van de ondertekenende partijen, middels een aangetekend schrijven gericht aan de voorzitter van het paritair comité voor het vermakelijkheidsbedrijf en met een opzegtermijn van zes maanden.

Partijen komen uitdrukkelijk overeen om deze collectieve arbeidsovereenkomst in de loop van het jaar 2000 te onderwerpen aan een grondige evaluatie. Deze evaluatie kan aanleiding geven tot wijzigingen aan de tekst, zonder dat deze collectieve arbeidsovereenkomst moet worden opgezegd.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 22 mei 2000.

De Minister van Werkgelegenheid, Mevr. L. ONKELINX

Bijlage 1 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

^