Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 22 mei 2000

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 22/05/2000 pub. 31/05/2000 numac 2000000417 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit ter aanduiding van de bevoegde autoriteiten voor de uitvoering van het Verdrag tussen het Koninkrijk België en het Koninkrijk der Nederlanden inzake grensoverschrijdend politieoptreden ter handhaving van de openbare orde en veiligheid tijdens het Europees Kampioenschap voetbal voor landenteams, ondertekend te Bergen-op-Zoom op 26 april 1999 type koninklijk besluit prom. 22/05/2000 pub. 27/05/2000 numac 2000002045 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit houdende diverse bepalingen betreffende de inwerkingstelling van de human resources cellen in de federale ministeries type koninklijk besluit prom. 22/05/2000 pub. 03/06/2000 numac 2000002050 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit houdende diverse bepalingen betreffende de reorganisatie van het Federaal Aankoopbureau type koninklijk besluit prom. 22/05/2000 pub. 20/06/2000 numac 2000011261 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 augustus 1992 betreffende de kosten, de percentages, de duur en de terugbetalingsmodaliteiten van het consumentenkrediet type koninklijk besluit prom. 22/05/2000 pub. 28/07/2000 numac 2000012408 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van het Paritair Comité voor de socio-culturele sector type koninklijk besluit prom. 22/05/2000 pub. 07/07/2000 numac 2000012413 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 juli 1999, gesloten in het Paritair Comité voor het vermakelijkheidsbedrijf, tot vaststelling van de loon- en arbeidsvoorwaarden voor musici type koninklijk besluit prom. 22/05/2000 pub. 16/06/2000 numac 2000012417 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit houdende benoeming van raadsheren en rechters in sociale zaken type koninklijk besluit prom. 22/05/2000 pub. 05/09/2000 numac 2000014154 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit dat de afschaffing van overweg nr. 7 op de spoorlijn 34 Luik-Hasselt te Herstal machtigt mits omleiding van het voetgangersverkeer langs bestaande wegenis type koninklijk besluit prom. 22/05/2000 pub. 21/07/2000 numac 2000014155 bron ministerie van verkeer en infrastructuur en ministerie van financien Koninklijk besluit betreffende de leeftijd waarop sommige personeelsleden van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen gepensioneerd worden

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 22/05/2000 pub. 26/07/2000 numac 2000016155 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 21 december 1992 tot vaststelling van veterinairrechtelijke voorschriften voor het intracommunautaire handelsverkeer en de invoer uit derde landen van pluimvee en broedeieren type ministerieel besluit prom. 22/05/2000 pub. 26/10/2000 numac 2000022505 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Commissie voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening voor de provincie Luxemburg

arrest

type arrest prom. 22/05/2000 pub. 14/09/2001 numac 2001031319 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de leidende ambtenaren tot aanstelling als controleur bij het Brussels Instituut voor Milieubeheer

decreet

type decreet prom. 22/05/2000 pub. 23/09/2000 numac 2000033062 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering houdende uitvoering van de artikelen 5 en 8 van het decreet van 20 december 1999 tot wijziging van het decreet van 21 januari 1991 houdende afschaffing en reorganisatie van begrotingsfondsen en tot oprichting van een « Sport-, Freizeit- und Touristikzentrum Worriken » , dienst met autonoom beheer

document

type document prom. 22/05/2000 pub. 23/09/2000 numac 2000033061 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering houdende uitvoering van artikel 15 van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2000
^