Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 22 juni 2018
gepubliceerd op 16 juli 2018

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 september 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de middelgrote levensmiddelenbedrijven, betreffende de ecocheques

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2018202267
pub.
16/07/2018
prom.
22/06/2018
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

22 JUNI 2018. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 september 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de middelgrote levensmiddelenbedrijven, betreffende de ecocheques (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Subcomité voor de middelgrote levensmiddelenbedrijven;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 4 september 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de middelgrote levensmiddelenbedrijven, betreffende de ecocheques.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 22 juni 2018.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, K. PEETERS _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Subcomité voor de middelgrote levensmiddelenbedrijven Collectieve arbeidsovereenkomst van 4 september 2017 Ecocheques (Overeenkomst geregistreerd op 27 oktober 2017 onder het nummer 142297/CO/202.01) HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied

Artikel 1.§ 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en de bedienden van de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Subcomité voor de middelgrote levensmiddelenbedrijven. § 2. Met "bedienden" worden de mannelijke en vrouwelijke bedienden bedoeld. HOOFDSTUK II. - Definitie

Art. 2.Deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt gesloten in uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 98 betreffende de ecocheques, gesloten in de Nationale Arbeidsraad op 20 februari 2009 en zoals later gewijzigd.

Art. 3.§ 1. Voor de toepassing van deze overeenkomst wordt onder "ecocheque" verstaan : het voordeel bij de aankoop van producten en diensten van ecologische aard die zijn opgenomen in de bij de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 98 gevoegde lijst. § 2. De werknemers kunnen met ecocheques alleen de producten of diensten van ecologische aard aankopen die expliciet opgenomen zijn in deze lijst.

Hun geldigheid is beperkt tot 24 maanden vanaf de datum van hun terbeschikkingstelling aan de bediende. § 3. De nominale waarde van de echocheque staat aangegeven op de cheque, met een maximum van 10 EUR per ecocheque. HOOFDSTUK III. - Jaarlijkse premie - toekenningsmodaliteiten

Art. 4.Aan elke voltijds tewerkgestelde werknemer met een volle referteperiode wordt jaarlijks een premie voorzien van 250 EUR (elke bijkomende last van welke aard ook, inclusief sociale bijdrage, is voor de werkgever inbegrepen in deze bedragen).

De werkgever heeft voor de invulling van deze premie keuze tussen : - de uitbetaling van een jaarlijkse bruto premie (de premie bedraagt 188 EUR exclusief sociale bijdrage werkgever); - de ecocheque.

In ondernemingen met een syndicale vertegenwoordiging kan een ondernemingseigen regeling worden afgesproken.

Art. 5.De studenten tewerkgesteld met een overeenkomst van studentenarbeid vallen buiten deze regelingen.

Art. 6.§ 1. Aan de deeltijdse werknemers zullen de premies worden betaald in verhouding met de effectieve prestaties. De bovenvermelde bedragen zijn verschuldigd aan de werknemers met een volledige referteperiode (12 voorafgaande maanden). § 2. Aan de werknemers die niet gedurende de volledige referteperiode in dienst zijn, wordt het bedrag van de premies verminderd in verhouding tot de effectief gewerkte of daarmee volgens de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 98 gelijkgestelde maanden. De referteperiode wordt vastgesteld van 1 april - 31 maart van het lopende jaar.

Art. 7.De betaling van de jaarlijkse premie vindt elk jaar plaats in de loop van de maand april, op basis van de referteperiode 1 april van het voorgaande kalenderjaar tot en met 31 maart van het kalenderjaar van uitbetaling. HOOFDSTUK IV. - Slotbepalingen

Art. 8.Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 augustus 2017.

Zij vervangt de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 februari 2014 betreffende de ecocheque (120899/CO/202.01).

Art. 9.Zij is gesloten voor een onbepaalde tijd en mag slechts worden opgezegd door één van de ondertekenende partijen en zulks mits een opzegging van drie maanden betekend bij een ter post aangetekende brief, gericht aan de voorzitter van het Paritair Subcomité voor de middelgrote levensmiddelenbedrijven en aan de ondertekenende organisaties van deze collectieve arbeidsovereenkomst.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 22 juni 2018.

De Minister van Werk, K. PEETERS

^