Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 22 juni 2018
gepubliceerd op 16 juli 2018

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 september 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van metalen, betreffende de uurlonen

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2018011506
pub.
16/07/2018
prom.
22/06/2018
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

22 JUNI 2018. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 september 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van metalen, betreffende de uurlonen (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Subcomité voor de terugwinning van metalen;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 20 september 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van metalen, betreffende de uurlonen.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 22 juni 2018.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, K. PEETERS _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Subcomité voor de terugwinning van metalen Collectieve arbeidsovereenkomst van 20 september 2017 Uurlonen (Overeenkomst geregistreerd op 24 november 2017 onder het nummer 142832/CO/142.01) In uitvoering van artikelen 4 en 5 van het nationaal akkoord 2017-2018 van 15 juni 2017. HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en de arbeiders van de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Subcomité voor de terugwinning van metalen.

Voor de toepassing van deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt onder "arbeiders verstaan : de mannelijke en vrouwelijke werklieden. HOOFDSTUK II. - Lonen

Art. 2.Minimumuurlonen De minimumuurlonen die op 1 januari 2017 werden geïndexeerd op basis van het referte-indexcijfer 101,81 (december 2016), worden op 1 mei 2017 met 1,1 pct. verhoogd.

De minimumuurlonen van toepassing vanaf 1 mei 2017 zijn :

Categorieën/ Catégories

Spanning/ Tension

38 u/week/ 38 h/semaine 1 mei/1er mai 2017

A. Ongeschoolde/ Non-qualifié

100

11,61 EUR

B. Geoefende 3de categorie/ Spécialisé 3ème catégorie

112,5

13,06 EUR

C. Geoefende 2de categorie/ Spécialisé 2ème catégorie

125

14,51 EUR

D. Geoefende 1ste categorie/ Spécialisé 1ère catégorie

132

15,33 EUR

E. Geschoolde/ Qualifié

140

16,25 EUR


Art. 3.Werkelijk betaalde lonen De werkelijk betaalde uurlonen die op 1 januari 2017 werden geïndexeerd op basis van het referte-indexcijfer 101,81 (december 2016), worden op 1 mei 2017 met 1,1 pct. verhoogd.

In afwijking van het eerste lid, kan de beschikbare loon marge van 1,1 pct. op een alternatieve manier worden ingevuld via een ondernemingsenveloppe, zoals bepaald in artikel 5 van het nationaal akkoord 2017-2018 van 15 juni 2017.

Art. 4.Jobstudenten Vanaf 1 juli 2011 hebben jobstudenten recht op 90 pct. van de bedragen vermeld in artikel 2 van onderhavige overeenkomst en dit voor de beroepencategorie waarin de arbeider met een gelijkaardige functie als die van de jobstudent wordt tewerkgesteld, overeenkomstig de bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst betreffende de loonvorming van 22 juni 2011.

Onder "jobstudenten" wordt verstaan : de studenten die tewerkgesteld worden in het kader van een overeenkomst tot tewerkstelling van studenten en die onttrokken zijn aan de toepassing van de RSZ-wet en dit conform artikel 17bis van het koninklijk besluit tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders (uitvoeringsbesluit RSZ-wet, 28 november 1969).

Hierdoor worden de lonen voor de jobstudenten als volgt vastgesteld (regime 38 u/week - situatie op 1 mei 2017) :

Categorieën/ Catégories

Spanning/ Tension

38 u/week/ 38 h/semaine 1 juli/1er juillet 2017

A. Ongeschoolde/ Non-qualifié

100

10,45 EUR

B. Geoefende 3de categorie/ Spécialisé 3ème catégorie

112,5

11,75 EUR

C. Geoefende 2de categorie/ Spécialisé 2ème catégorie

125

13,06 EUR

D. Geoefende 1ste categorie/ Spécialisé 1ère catégorie

132

13,80 EUR

E. Geschoolde/ Qualifié

140

14,63 EUR


HOOFDSTUK III. - Koppeling van de lonen aan het indexcijfer van de consumptieprijzen

Art. 5.De minimumuurlonen en de werkelijk betaalde lonen van kracht op 1 mei 2017 schommelen overeenkomstig de bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 2011 betreffende de loonvorming en de in voege zijnde wettelijke bepalingen. HOOFDSTUK IV. - Geldigheid

Art. 6.Deze collectieve arbeidsovereenkomst vervangt de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 oktober 2015 betreffende de uurlonen, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van metalen, geregistreerd op 1 februari 2016 onder het nummer 131172/CO/142.01 en algemeen verbindend verklaard op 6 september 2016 (Belgisch Staatsblad van 21 september 2016).

Art. 7.Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 mei 2017 en wordt gesloten voor onbepaalde duur.

Zij kan door één van de partijen worden opgezegd mits een opzegging van drie maanden wordt betekend bij een ter post aangetekende brief, gericht aan de voorzitter van het Paritair Subcomité voor de terugwinning van metalen en aan de ondertekenende partijen.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 22 juni 2018.

De Minister van Werk, K. PEETERS

^