Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 22 juni 2018
gepubliceerd op 12 juli 2018

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 september 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren, betreffende de lonen

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2018011471
pub.
12/07/2018
prom.
22/06/2018
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

22 JUNI 2018. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 september 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren, betreffende de lonen (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 4 september 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren, betreffende de lonen.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 22 juni 2018.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, K. PEETERS _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren Collectieve arbeidsovereenkomst van 4 september 2017 Lonen (Overeenkomst geregistreerd op 27 oktober 2017 onder het nummer 142260/CO/202) HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied

Artikel 1.§ 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en op de bedienden van de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren (PC 202), met uitsluiting van het Paritair Subcomité voor de middelgrote levensmiddelenbedrijven (PSC 202.01). § 2. Met "bedienden" worden de mannelijke en vrouwelijke bedienden bedoeld. HOOFDSTUK II. - Loonschalen Afdeling 1. - Minimummaandlonen van het verkooppersoneel

van groepen I en II en administratief personeel A. Barema's 1) Algemeen barema (barema "B") Art.2. De maandelijkse minimumlonen worden vastgesteld op 1 juli 2017, ten overstaan van index 102,64, spil van de stabilisatieschijf 101,62 - 102,64 - 103,67 (basis 2013), zoals bepaald in bijlage 1 van deze collectieve arbeidsovereenkomst. 2) Specifiek barema "A" Art.3. De maandelijkse minimumlonen in de ondernemingen Aldi, Colruyt, Delhaize Group, Match en Mestdagh worden vastgesteld op 1 juli 2017, ten overstaan van index 102,64, spil van de stabilisatieschijf 101,62 - 102,64 - 103,67 (basis 2013), zoals bepaald in bijlage 2 van deze collectieve arbeidsovereenkomst. 3) Specifiek barema "C" Art.4. De maandelijkse minimumlonen in de onderneming Carrefour worden vastgesteld op 1 juli 2017, ten overstaan van index 102,64, spil van de stabilisatieschijf 101,62 - 102,64 - 103,67 (basis 2013), zoals bepaald in bijlage 3 van deze collectieve arbeidsovereenkomst.

B. Opklimming in de loonschaal

Art. 5.De opklimming in de minimumloonschaal geschiedt jaarlijks en gelijkmatig. Zij wordt gespreid over een periode van 22 jaar, in functie van de anciënniteit in de onderneming.

Art. 6.De verhogingen die het gevolg zijn van de vooruitgang van de loonschalen worden door de werkgever betaald : - hetzij de eerste maand die volgt op deze van de datum van indiensttreding van de bediende; - hetzij op een andere datum van het jaar die paritair is afgesproken in de onderneming.

C. Studentenbarema's

Art. 7.Voor werknemers onder studentenstatuut (de werknemers verbonden met een arbeidsovereenkomst voor tewerkstelling van studenten, zoals bepaald in titel VII van de wet van 3 juli 1978Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten type wet prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten sluiten betreffende de arbeidsovereenkomsten) bestaat een apart studentenbarema op basis van de volgende degressiviteit : - 21 jaar en ouder : 100 pct.; - 20 jaar : 97,5 pct.; - 19 jaar : 92,5 pct.; - 18 jaar : 87,5 pct.; - 17 jaar : 82,5 pct.; - 16 jaar : 75 pct..

Deze percentages moeten worden toegepast op het aanvangsloon (0 jaar anciënniteit) van de desbetreffende functiecategorie.

D. Conventionele verhoging

Art. 8.Vanaf 1 juli 2017 zullen de minimumloonschalen en de werkelijk betaalde lonen van het verkooppersoneel van groepen I en II en administratief personeel verhoogd worden met 25 EUR bruto per maand.

Aan de deeltijdse werknemers zal deze verhoging naar verhouding tot hun prestaties toegekend worden. Afdeling 2. - Minimummaandlonen van de filiaalhouders

A. Barema's 1) Algemeen barema (barema "B") Art.9. De maandelijkse minimumlonen van de filiaalhouders worden vastgesteld op 1 juli 2017, ten overstaan van index 102,64, spil van de stabilisatieschijf 101,62 - 102,64 - 103,67 (basis 2013), zoals bepaald in bijlage 4 van deze collectieve arbeidsovereenkomst. 2) Specifiek barema "A" Art.10. De maandelijkse minimumlonen van de filiaalhouders in de ondernemingen Aldi, Colruyt, Delhaize Group, Match en Mestdagh worden vastgesteld op 1 juli 2017, ten overstaan van index 102,64, spil van de stabilisatieschijf 101,62 - 102,64 - 103,67 (basis 2013), zoals bepaald in bijlage 5 van deze collectieve arbeidsovereenkomst. 3) Specifiek barema "C" Art.11. De maandelijkse minimumlonen van de filiaalhouders in de onderneming Carrefour worden vastgesteld op 1 juli 2017, ten overstaan van index 102,64, spil van de stabilisatieschijf 101,62 - 102,64 - 103,67 (basis 2013), zoals voorzien in bijlage 6 van deze collectieve arbeidsovereenkomst.

B. Categorieën 1) Categorie I filiaalhouders Art.12. Wanneer in het filiaal buiten de filiaalhouder niet tenminste het equivalent van één persoon met voltijdse betrekking wordt tewerkgesteld, moet het loon van de filiaalhouder tenminste 4,5 pct. van de maandomzet bedragen, ongeacht het genot van huisvesting in het filiaal.

Aan de filiaalhouder wiens inventaris betreffende de periode die voorafgaat aan de betaling van het loon niet is afgesloten met een malus, wordt een toeslag van 0,25 pct. van de maandomzet toegekend.

Deze toeslag omvat het gedeelte van de bonus dat aan de filiaalhouder wordt toegekend.

In elk geval wordt aan de filiaalhouder het toepasselijke minimummaandloon van categorie I toegekend.

Desgevallend betaalt de werkgever aan de belanghebbende de aanvullende RSZ-bijdrage die de bediende is verschuldigd om onderworpen te blijven aan de ziekte- en invaliditeitsverzekering. 2) Categorie II filiaalhouders Art.13. Wanneer in het filiaal één of twee personen buiten de filiaalhouder zijn tewerkgesteld en er een traditioneel verkoopsysteem wordt toegepast, moet het maandloon van de filiaalhouder ten minste 4,5 pct. van de maandomzet bereiken, ongeacht het genot van huisvesting in het filiaal.

Indien de inventaris betreffende de periode die voorafgaat aan de betaling van het loon niet met een malus wordt afgesloten, wordt een toeslag van 0,25 pct. van de maandomzet toegekend. Deze toeslag omvat het gedeelte van de bonus dat aan de filiaalhouder wordt toegekend.

De in het voorgaand lid vermelde voordelen worden echter slechts gewaarborgd tot beloop van de maandomzet vastgesteld in bijlage 4 van deze collectieve arbeidsovereenkomst. Wanneer de maandomzet deze grens overschrijdt, wordt het maandloon verhoogd met ten minste een bedrag gelijk aan 1 pct. van het gedeelte van de maandomzet boven deze grens.

In elk geval wordt aan de filiaalhouder het toepasselijke minimummaandloon van categorie II toegekend.

Art. 14.Wanneer in het filiaal één of twee personen buiten de filiaalhouder zijn tewerkgesteld en er een verkoopsysteem in zelfbediening wordt toegepast, wordt aan de filiaalhouder in elk geval het toepasselijke minimummaandloon van categorie II toegekend. 3) Categorie III filiaalhouders Art.15. Wanneer in het filiaal drie of meer personen worden tewerkgesteld buiten de filiaalhouder, wordt aan de filiaalhouder in elk geval het toepasselijke minimummaandloon van categorie III toegekend.

C. Opklimming in de loonschaal

Art. 16.De voor de filiaalhouder voorziene lonen worden niet beïnvloed door een loonschaal gebaseerd op leeftijd of op anciënniteit; ze mogen geen vermindering tot gevolg hebben van de hogere voordelen waar dit personeel al kan van genieten.

D. Conventionele verhoging

Art. 17.Vanaf 1 juli 2017 zullen de minimumloonschalen en de werkelijk betaalde lonen van de filiaalhouders verhoogd worden met 25 EUR bruto per maand.

Aan de deeltijdse werknemers zal deze verhoging naar verhouding tot hun prestaties toegekend worden. Afdeling 3. - Gemeenschappelijke bepalingen

A. In rekening te nemen anciënniteit

Art. 18.Voor de toepassing van de loonschalen wordt rekening gehouden met de anciënniteit verworven in de uitoefening van opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde duur en van vervangingscontracten bij dezelfde werkgever.

B. Deeltijds tewerkgesteld personeel

Art. 19.Voor het deeltijds tewerkgesteld personeel worden de loonschalen alsook de verhogingen van de minimumlonen en van de werkelijke lonen berekend naar rato van hun arbeidsuren in verhouding tot het conventioneel aantal arbeidsuren.

C. Bevordering in een hogere categorie

Art. 20.De bevordering in een hogere categorie heeft de onmiddellijke toekenning tot gevolg van het loon van de nieuwe categorie.

Art. 21.Bij overgang naar een andere beroepscategorie behoudt de werknemer zijn anciënniteit.

D. Administratief personeel buiten categorie

Art. 22.Alle leden van het administratief personeel die geklasseerd zijn boven de vierde categorie en waarvan de functie niet overeenstemt met de criteria van deze laatste, bekomen een merkelijk hoger loon - tenminste 20 pct., alle premies inbegrepen - dan dit van de bedienden van de vierde categorie.

E. Commerciële kosten

Art. 23.Behoudens andersluidend beding in de vrij door de partijen aangegane verbintenissen, mag het loon in geen geval zijn bezwaard met commerciële kosten ten laste van de filiaalhouder, behalve wanneer deze kosten door de filiaalhouder zijn gemaakt geweest zonder toelating van de werkgever. HOOFDSTUK III. - Slotbepalingen

Art. 24.De collectieve arbeids overeenkomst van 21 september 2015Relevante gevonden documenten type overeenkomst prom. 21/09/2015 pub. 13/10/2015 numac 2015022357 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11° van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 sluiten betreffende de lonen, geregistreerd onder het nummer 130033/CO/202, wordt opgeheven op 1 juli 2017.

Art. 25.Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 juli 2017. Zij is gesloten voor onbepaalde tijd.

Zij kan door elk van de partijen worden opgezegd mits een opzeggingstermijn van drie maanden gegeven bij een ter post aangetekende brief gericht aan de voorzitter van het Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 22 juni 2018.

De Minister van Werk, K. PEETERS

Bijlage 1 aan de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 september 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren, betreffende de lonen Barema B* (Algemeen) * Barema's van toepassing vanaf 1 juli 2017 (inclusief conventionele verhoging van 25 EUR) Verkooppersoneel groep I (minder dan 750 m² en maximum 30 VTE)

CATEGORIE

Anciënniteit/ Ancienneté

I

II

III

IV

0

1 554,32

1 643,00

1 723,49

1 829,40

1

1 567,91

1 663,67

1 735,62

1 857,53

2

1 581,90

1 683,74

1 760,89

1 885,22

3

1 595,77

1 704,23

1 785,97

1 913,20

4

1 610,03

1 712,25

1 810,71

1 941,79

5

1 623,77

1 725,70

1 835,97

1 970,85

6

1 637,69

1 734,06

1 860,76

1 999,46

7

1 651,68

1 752,28

1 885,87

2 033,77

8

1 665,40

1 770,44

1 910,79

2 057,07

9

1 679,32

1 788,22

1 936,16

2 085,77

10

1 693,22

1 806,34

1 962,07

2 114,79

11

1 703,64

1 820,10

1 981,48

2 133,76

12

1 712,25

1 833,81

2 000,89

2 153,21

13

1 712,25

1 847,38

2 020,10

2 172,77

14

1 720,71

1 861,53

2 039,46

2 191,82

15

1 725,70

1 875,42

2 059,03

2 211,42

16

1 726,98

1 889,00

2 078,19

2 230,86

17

1 736,16

1 903,11

2 097,50

2 250,12

18

1 745,75

1 916,68

2 116,85

2 269,38

19

1 754,91

1 930,56

2 136,19

2 288,81

20

1 764,66

1 944,87

2 155,62

2 308,09

21

1 773,74

1 958,91

2 175,10

2 327,45

22

1 783,23

1 972,73

2 194,69

2 347,00


Studentenbarema's

CATEGORIE

Leeftijd/Age

I

II

III

IV

pct./p.c.

16 jaar/ans

1 165,74

1 232,25

1 292,62

1 372,05

75,0

17 jaar/ans

1 282,31

1 355,48

1 421,88

1 509,26

82,5

18 jaar/ans

1 360,03

1 437,63

1 508,05

1 600,73

87,5

19 jaar/ans

1 437,75

1 519,78

1 594,23

1 692,20

92,5

20 jaar/ans

1 515,46

1 601,93

1 680,40

1 783,67

97,5

Vanaf 21 jaar/ A partir de 21 ans

1 554,32

1 643,00

1 723,49

1 829,40

100,0


Verkooppersoneel groep II/Administratief personeel

CATEGORIE

Anciënniteit/ Ancienneté

I

II

IIIA

IIIB

IV

V

0

1 635 ;47

1 712,25

1 759,08

1 788,45

1 904,68

1 971,76

1

1 649,92

1 725,70

1 777,72

1 814,84

1 934,03

2 003,32

2

1 664,55

1 737,33

1 796,66

1 840,82

1 964,23

2 034,65

3

1 679,17

1 756,12

1 815,20

1 866,87

1 994,10

2 066,06

4

1 693,72

1 775,09

1 834,19

1 893,48

2 024,15

2 097,39

5

1 708,37

1 793,95

1 852,70

1 919,41

2 054,28

2 129,16

6

1 712,25

1 812,64

1 871,74

1 946,36

2 083,93

2 160,42

7

1 722,46

1 831,86

1 890,71

1 972,99

2 113,96

2 191,69

8

1 725,70

1 850,63

1 909,73

2 000,27

2 144,03

2 223,54

9

1 735,75

1 869,70

1 929,15

2 027,34

2 173,71

2 255,00

10

1 748,67

1 888,60

1 945,69

2 054.28

2 203,58

2 286,24

11

1 759,53

1 904,38

1 961,68

2 077,22

2 229,73

2 313,45

12

1 770,59

1 920,20

1 978,20

2 100,19

2 255,62

2 340,49

13

1 781,26

1 936,62

1 994,61

2 123,36

2 297,46

2 384,71

14

1 792,19

1 953,13

2 010,89

2 146,24

2 307,08

2 394,59

15

1 803,23

1 969,11

2 027,51

2 170,45

2 332,80

2 421,78

16

1 814,19

1 985,94

2 043,75

2 192,11

2 358,51

2 448,79

17

1 824,87

2 001,87

2 060,17

2 215,03

2 384,36

2 475,69

18

1 835,88

2 018,67

2 076,55

2 238,36

2 410,43

2 503,47

19

1 846,45

2 034,97

2 092,89

2 261,23

2 436,27

2 530,54

20

1 857,56

2 051,43

2 109,50

2 284,39

2 461,94

2 557,58

21

1 868,49

2 068,05

2 125,82

2 307,54

2 487,67

2 584,47

22

1 879,12

2 084,44

2 143,92

2 330,85

2 513,39

2 611,62


Studentenbarema's

CATEGORIE

Anciënniteit/ Ancienneté

I

II

IIIA

IIIB

IV

V

pct./p.c.

16 jaar/ans

1 226,60

1 284,19

1 319,31

1 341,34

1 428,51

1 478,82

75,0

17 jaar/ans

1 349,26

1 412,61

1 451,24

1 475,47

1 571,36

1 626,70

82,5

18 jaar/ans

1 431,04

1 498,22

1 539,20

1 564,89

1 666,60

1 725,29

87,5

19 jaar/ans

1 512,81

1 583,83

1 627,15

1 654,32

1 761,83

1 823,88

92,5

20 jaar/ans

1 594,58

1 669,44

1 715,10

1 743,74

1 857,06

1 922,47

97,5

Vanaf 21 jaar/ A partir de 21 ans

1 635,47

1 712,25

1 759,08

1 788,45

1 904,68

1 971,76

100,0


Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 22 juni 2018.

De Minister van Werk, K. PEETERS

Bijlage 2 aan de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 september 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren, betreffende de lonen Barema A* (Algemeen) * Barema's van toepassing vanaf 1 juli 2017 (inclusief conventionele verhoging van 25 EUR) Verkooppersoneel groep I

CATEGORIE

Anciënniteit/ Ancienneté

I

II

III

IV

0

1 560,08

1 648,79

1 729,13

1 834,98

1

1 573,66

1 669,21

1 741,29

1 863,13

2

1 587,61

1 689,42

1 766,48

1 890,87

3

1 601,48

1 709,77

1 791,61

1 918,87

4

1 615,81

1 717,89

1 816,41

1 946,67

5

1 629,37

1 731,38

1 841,61

1 974,90

6

1 643,21

1 739,69

1 866,45

2 002,83

7

1 657,26

1 757,98

1 891,53

2 036,14

8

1 671,14

1 776,16

1 916,42

2 058,74

9

1 684,87

1 793,86

1 941,30

2 086,56

10

1 698,80

1 812,03

1 966,44

2 114,79

11

1 709,34

1 825,73

1 985,29

2 133,76

12

1 717,89

1 839,47

2 004,13

2 153,21

13

1 717,89

1 853,06

2 022,90

2 172,77

14

1 726,36

1 867,20

2 041,54

2 191,82

15

1 731,38

1 881,10

2 060,53

2 211,42

16

1 732,65

1 894,69

2 079,22

2 230,86

17

1 741,91

1 908,70

2 097,97

2 250,12

18

1 751,35

1 922,39

2 116,85

2 269,38

19

1 760,58

1 935,99

2 136,19

2 288,81

20

1 770,24

1 949,75

2 155,62

2 308,09

21

1 779,39

1 963,44

2 175,10

2 327,45

22

1 788,90

1 976,78

2 194,69

2 347,00


Studentenbarema's

CATEGORIE

Leeftijd/Age

I

II

III

IV

pct./p.c.

16 jaar/ans

1 170,06

1 236,59

1 296,85

1 376,24

75,0

17 jaar/ans

1 287,07

1 360,25

1 426,53

1 513,86

82,5

18 jaar/ans

1 365,07

1 442,69

1 512,99

1 605,61

87,5

19 jaar/ans

1 443,07

1 525,13

1 599,45

1 697,36

92,5

20 jaar/ans

1 521,08

1 607,57

1 685,90

1 789,11

97,5

Vanaf 21 jaar/ A partir de 21 ans

1 560,08

1 648,79

1 729,13

1 834,98

100,0


Verkooppersoneel groep II/Administratief personeel

CATEGORIE

Anciënniteit/ Ancienneté

I

II

IIIA

IIIB

IV

V

0

1 641,27

1 717,89

1 764,82

1 794,08

1 910,41

1 975,85

1

1 655,63

1 731,38

1 783,43

1 820,42

1 939,28

2 006,51

2

1 670,22

1 742,91

1 802,32

1 846,43

1 968,51

2 036,98

3

1 684,75

1 761,75

1 820,81

1 872,50

1 997,57

2 067,34

4

1 699,33

1 780,68

1 839,86

1 899,03

2 026,69

2 097,90

5

1 713,96

1 799,61

1 858,31

1 925,08

2 055,91

2 129,16

6

1 717,89

1 818,30

1 877,46

1 951,25

2 084,76

2 160,42

7

1 728,18

1 837,48

1 896,32

1 977,08

2 113,96

2 191,69

8

1 731,38

1 856,25

1 915,40

2 003,60

2 144,03

2 223,54

9

1 741,42

1 875,34

1 934,52

2 029,93

2 173,71

2 255,00

10

1 754,27

1 894,28

1 950,42

2 055,91

2 203,58

2 286,24

11

1 765,18

1 910,00

1 966,13

2 078,19

2 229,73

2 313,45

12

1 776,30

1 925,85

1 982,08

2 100,59

2 255,62

2 340,49

13

1 786,87

1 941,89

1 997,98

2 123,36

2 297,46

2 384,71

14

1 797,82

1 957,73

2 013,91

2 146,24

2 307,08

2 394,59

15

1 808,95

1 973,26

2 030,02

2 170,45

2 332,80

2 421,78

16

1 819,81

1 989,67

2 045,65

2 192,11

2 358,51

2 448,79

17

1 830,44

2 005,13

2 061,77

2 215,03

2 384,36

2 475,69

18

1 841,51

2 021,48

2 077,88

2 238,36

2 410,43

2 503,47

19

1 852,12

2 037,26

2 093,46

2 261,23

2 436,27

2 530,54

20

1 863,20

2 053,12

2 109,55

2 284,39

2 461,94

2 557,58

21

1 874,18

2 069,42

2 125,82

2 307,54

2 487,67

2 584,47

22

1 884,71

2 085,28

2 143,92

2 330,85

2 513,39

2 611,62


Studentenbarema's

CATEGORIE

Leeftijd/Age

I

II

IIIA

IIIB

IV

V

pct./p.c.

16 jaar/ans

1 230,95

1 288,42

1 323,62

1 345,56

1 432,81

1 481,89

75,0

17 jaar/ans

1 354,05

1 417,26

1 455,98

1 480,12

1 576,09

1 630,08

82,5

18 jaar/ans

1 436,11

1 503,15

1 544,22

1 569,82

1 671,61

1 728,87

87,5

19 jaar/ans

1 518,17

1 589,05

1 632,46

1 659,52

1 767,13

1 827,66

92,5

20 jaar/ans

1 600,24

1 674,94

1 720,70

1 749,23

1 862,65

1 926,45

97,5

Vanaf 21 jaar/ A partir de 21 ans

1 641,27

1 717,89

1 764,82

1 794,08

1 910,41

1 975,85

100,0


Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 22 juni 2018.

De Minister van Werk, K. PEETERS

Bijlage 3 aan de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 september 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren, betreffende de lonen Barema C* (Algemeen) * Barema's van toepassing vanaf 1 juli 2017 (inclusief conventionele verhoging van 25 EUR) Verkooppersoneel groep I (minder dan 750 m² en maximum 30 VTE)

CATEGORIE

Anciënniteit/ Ancienneté

I

II

III

IV

0

1 552,45

1 641,17

1 721,51

1 827,37

1

1 566,05

1 661,58

1 733,68

1 855,50

2

1 579,98

1 681,79

1 758,86

1 883,27

3

1 593,87

1 702,16

1 783,98

1 911,26

4

1 608,18

1 710,27

1 808,77

1 939,04

5

1 621,74

1 723,75

1 833,98

1 967,27

6

1 635,59

1 732,06

1 858,84

1 995,20

7

1 649,64

1 750,35

1 883,89

2 028,50

8

1 663,51

1 768,51

1 908,78

2 051,12

9

1 677,27

1 786,25

1 933,68

2 078,94

10

1 691,17

1 804,42

1 958,83

2 107,18

11

1 701,70

1 818,11

1 977,64

2 126,13

12

1 710,27

1 831,84

1 996,52

2 145,60

13

1 710,27

1 845,44

2 015,29

2 165,14

14

1 718,74

1 859,58

2 033,90

2 184,21

15

1 723,75

1 873,45

2 052,90

2 203,81

16

1 725,04

1 887,06

2 071,58

2 223,24

17

1 734,29

1 901,08

2 090,37

2 242,51

18

1 743,73

1 914,77

2 109,23

2 261,77

19

1 752,97

1 928,38

2 128,56

2 281,20

20

1 762,61

1 942,12

2 148,00

2 300,49

21

1 771,76

1 955,83

2 167,46

2 319,81

22

1 781,30

1 969,16

2 187,07

2 339,38


Studentenbarema's

CATEGORIE

Leeftijd/Age

I

II

III

IV

pct./p.c.

16 jaar/ans

1 164,34

1 230,88

1 291,13

1 370,53

75,0

17 jaar/ans

1 280,77

1 353,97

1 420,25

1 507,58

82,5

18 jaar/ans

1 358,39

1 436,02

1 506,32

1 598,95

87,5

19 jaar/ans

1 436,02

1 518,08

1 592,40

1 690,32

92,5

20 jaar/ans

1 513,64

1 600,14

1 678,47

1 781,69

97,5

Vanaf 21 jaar/ A Partir de 21 ans

1 552,45

1 641,17

1 721,51

1 827,37

100,0


Verkooppersoneel groep II/Administratief personeel

CATEGORIE

Anciënniteit/ Ancienneté

I

II

IIIA

IIIB

IV

V

0

1 633,65

1 710,27

1 757,19

1 786,46

1 902,80

1 968,23

1

1 648,01

1 723,75

1 775,78

1 812,80

1 931,66

1 998,90

2

1 662,59

1 735,29

1 794,71

1 838,81

1 960,90

2 029,37

3

1 677,14

1 754,12

1 813,18

1 864,90

1 989,93

2 059,73

4

1 691,72

1 773,08

1 832,25

1 891,43

2 019,04

2 090,30

5

1 706,35

1 792,00

1 850,70

1 917,47

2 048,28

2 121,55

6

1 710,27

1 810,67

1 869,84

1 943,63

2 077,16

2 152,80

7

1 720,55

1 829,84

1 888,70

1 969,45

2 106,33

2 184,08

8

1 723,75

1 848,64

1 907,76

1 995,97

2 136,42

2 215,91

9

1 733,81

1 867,71

1 926,90

2 002,31

2 166,10

2 247,39

10

1 746,66

1 886,66

1 942,81

2 048,28

2 195,94

2 278,61

11

1 757,55

1 902,37

1 958,50

2 070,55

2 222,09

2 305,84

12

1 768,67

1 918,22

1 974,43

2 092,95

2 247,99

2 332,87

13

1 779,27

1 934,27

1 990,37

2 115,73

2 289,82

2 377,10

14

1 790,19

1 950,10

2 006,29

2 138,63

2 299,48

2 386,97

15

1 801,33

1 965,63

2 022,39

2 162,84

2 325,18

2 414,17

16

1 812,18

1 982,07

2 038,00

2 184,48

2 350,89

2 441,17

17

1 822,82

1 997,52

2 054,14

2 207,39

2 376,73

2 468,06

18

1 833,88

2 013,94

2 070,07

2 230,75

2 402,81

2 495,83

19

1 844,52

2 029,62

2 085,81

2 253,61

2 428,85

2 522,91

20

1 855,58

2 045,49

2 101,94

2 276,76

2 454,31

2 549,94

21

1 866,55

2 061,81

2 118,21

2 299,92

2 480,06

2 576,86

22

1 877,11

2 077,65

2 136,30

2 323,24

2 505,77

2 603,98


Studentenbarema's

CATEGORIE

Anciënniteit/ Ancienneté

I

II

IIIA

IIIB

IV

V

pct./p.c.

16 jaar/ans

1 225,24

1 282,70

1 317,89

1 339,85

1 427,10

1 475,17

75,0

17 jaar/ans

1 347,76

1 410,97

1 449,68

1 473,83

1 569,81

1 623,79

82,5

18 jaar/ans

1 429,44

1 496,49

1 537,54

1 563,15

1 664,95

1 722,20

87,5

19 jaar/ans

1 511,13

1 582,00

1 625,40

1 652,48

1 760,09

1 820,61

92,5

20 jaar/ans

1 592,81

1 667,51

1 713,26

1 741,80

1 855,23

1 919,02

97,5

Vanaf 21 jaar/ A partir de 21 ans

1 633,65

1 710,27

1 757,19

1 786,46

1 902,80

1 968,23

100,0


Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 22 juni 2018.

De Minister van Werk, K. PEETERS

Bijlage 4 aan de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 september 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren, betreffende de lonen Barema's van toepassing vanaf 1 juli 2017 (inclusief conventionele verhoging van 25 EUR)

Barema B : Filiaalhouders

Barème B : Gérants

Toepassingsdatum : 1 juli 2017

Entrée en vigueur : 1er juillet 2017

Categorie I

Catégorie I

Filialen waarin buiten de filiaalhouder niet tenminste het equivalent van 1 persoon voltijds tewerkgesteld is

Gérants des succursales n'occupant pas au moins l'équivalent d'1 personne à temps plein, hormis le gérant

Wanneer de inventaris in mali wordt afgesloten : 4,50 pct. van de maandomzet

Si l'inventaire se clôture en mali : 4,50 p.c. du chiffre d'affaires mensuel

Wanneer de inventaris niet in mali wordt afgesloten : 4,75 pct. van de maandomzet

Si l'inventaire ne se clôture pas en mali : 4,75 p.c. du chiffre d'affaires mensuel

Minimummaandloon

795,95

Rémunération minimum mensuelle

voor een maandomzet lager dan

11 301,27


pour un chiffre d'affaires mensuel inférieur à

Minimummaandloon

921,99

Rémenuération minimum mensuelle

voor een maandomzet hoger dan

11 301,27

pour un chiffre d'affaires mensuel supérieur à

Categorie II

Catégorie II

Filialen waarin buiten de filiaalhouder 1 of 2 personen tewerkgesteld zijn

Gérants des succursales occupant 1 ou 2 personnes, hormis le gérant

Traditioneel verkoopsysteem

Un système de vente traditionnel est pratiqué

Wanneer de inventaris in mali wordt afgesloten : 4,50 pct. van de maandomzet

Si l'inventaire se clôture en mali : 4,50 p.c. du chiffre d'affaires mensuel

Wanneer de inventaris niet in mali wordt afgesloten : 4,75 pct. van de maandomzet

Si l'inventaire ne se clôture pas en mali : 4,75 p.c. du chiffre d'affaires mensuel

+ 1 pct. op het gedeelte van de maandomzet boven

11 301,27

+ 1 p.c. sur la partie du chiffre d'affaires mensuel dépassant ce montant

Minimummaandloon

1 637,94

Rémunération minimum mensuelle

Zelfbediening

Un système de vente en self-service est pratiqué

Minimummaandloon

1 663,65

Rémunération minimum mensuelle

Categorie III

Catégorie III

Filialen waarin buiten de filiaalhouder 3 of meer personen tewerkgesteld zijn

Gérants des succursales occupant 3 personnes ou plus, hormis le gérant

Minimummaandloon

Rémunération minimum mensuelle

3 of 4 personen in dienst

1 869,30

de 3 à 4 personnes en service

5 tot 10 personen in dienst

2 070,82

de 5 à 10 personnes en service

11 tot 20 personen in dienst

2 389,21

de 11 à 20 personnes en service

21 personen of meer in dienst

2 745,82

21 personnes et plus en service


Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 22 juni 2018.

De Minister van Werk, K. PEETERS

Bijlage 5 aan de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 september 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren, betreffende de lonen Barema's van toepassing vanaf 1 juli 2017 (inclusief conventionele verhoging van 25 EUR)

Barema A : Filiaalhouders

Barème A : Gérants

Toepassingsdatum : 1 juli 2017

Entrée en vigueur : 1er juillet 2017

Categorie I

Catégorie I

Filialen waarin buiten de filiaalhouder niet tenminste het equivalent van 1 persoon voltijds tewerkgesteld is

Gérants des succursales n'occupant pas au moins l'équivalent d'1 personne à temps plein, hormis le gérant

Wanneer de inventaris in mali wordt afgesloten : 4,50 pct. van de maandomzet

Si l'inventaire se clôture en mali : 4,50 p.c. du chiffre d'affaires mensuel

Wanneer de inventaris niet in mali wordt afgesloten : 4,75 pct. van de maandomzet

Si l'inventaire ne se clôture pas en mali : 4,75 p.c. du chiffre d'affaires mensuel

Minimummaandloon

801,58

Rémunération minumum mensuelle

voor een maandomzet lager dan

11 301,27


pour un chiffre d'affaires mensuel inférieur à

Minimummaandloon

927,62

Rémunération minimum mensuelle

voor een maandomzet hoger dan

11 301,27

pour un chiffre d'affaires mensuel supérieur à

Categorie II

Catégorie II

Filialen waarin buiten de filiaalhouder 1 of 2 personen tewerkgesteld zijn

Gérants des succursales occupant 1 ou 2 personnes, hormis le gérant

Traditioneel verkoopsysteem

Un système de vente traditionnel est pratiqué

Wanneer de inventaris in mali wordt afgesloten : 4,50 pct. van de maandomzet

Si l'inventaire se clôture en mali : 4,50 p.c. du chiffre d'affaires mensuel

Wanneer de inventaris niet in mali wordt afgesloten : 4,75 pct. van de maandomzet

Si l'inventaire ne se clôture pas en mali : 4,75 p.c. du chiffre d'affaires mensuel

+ 1 pct. op het gedeelte van de maandomzet boven

11 301,27

+ 1 p.c. sur le partie du chiffre d'affaires mensuel dépassant ce montant

Maandelijks minimumloon

1 643,53

Rémunération minimum mensuelle

Zelfbediening

Un système de vente en self-service est pratiqué

Minimummaandloon

1 663,65

Rémunération minimum mensuelle

Categorie III

Catégorie III

Filialen waarin buiten de filiaalhouder 3 of meer personen tewerkgesteld zijn

Gérants des succursales occupant 3 personnes ou plus, hormis le gérant

Minimummaandloon

Rémunération minimum mensuelle

3 of 4 personen in dienst

1 874,91

de 3 à 4 personnes en service

5 tot 10 personen in dienst

2 071,97

de 5 à 10 personnes en service

11 tot 20 personen in dienst

2 389,21

de 11 à 20 personnes en service

21 personen of meer in dienst

2 745,82

21 personnes et plus en service


Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 22 juni 2018.

De Minister van Werk, K. PEETERS

Bijlage 6 aan de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 september 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren, betreffende de lonen Barema's van toepassing vanaf 1 juli 2017 (inclusief conventionele verhoging van 25 EUR)

Barema C : Filiaalhouders

Barème C : Gérants

Toepassingsdatum : 1 juli 2017

Entrée en vigueur : 1er juillet 2017

Categorie I

Catégorie I

Filialen waarin buiten de filiaalhouder niet tenminste het equivalent van 1 persoon voltijds tewerkgesteld is

Gérants des succursales n'occupant pas au moins l'équivalent d'1 personne à temps plein, hormis le gérant

Wanneer de inventaris in mali wordt afgesloten : 4,50 pct. van de maandomzet

Si l'inventaire se clôture en mali : 4,50 p.c. du chiffre d'affaires mensuel

Wanneer de inventaris niet in mali wordt afgesloten : 4,75 pct. van de maandomzet

Si l'inventaire ne se clôture pas en mali : 4,75 p.c. du chiffre d'affaires mensuel

Minimummaandloon

793,95

Rémunération minimum mensuelle

voor een maandloon lager dan

11 301,27

pour un chiffre d'affaires mensuel inférieur à

Minimummaandloon

920,00

Rémunération minimum mensuelle

Voor een maandomzet hoger dan

11 301,27

pour un chiffre d'affaires mensuel supérieur à

Categorie II

Catégorie II

Filialen waarin buiten de filiaalhouder 1 of 2 personen tewerkgesteld zijn

Gérants des succursales occupant 1 ou 2 personnes, hormis le gérant

Traditioneel verkoopsysteem

Un système de vente traditionnel est pratiqué

Wanneer de inventaris in mali wordt afgesloten : 4,50 pct. van de maandomzet

Si l'inventaire se clôture en mali : 4,50 p.c. du chiffre d'affaires mensuel

Wanneer de inventaris niet in mali wordt afgesloten : 4,75 pct. van de maandomzet

Si l'inventaire ne se clôture pas en mali : 4,75 p.c. du chiffre d'affaires mensuel

+ 1 pct. op het gedeelte van de maandomzet boven

11 301,27

+ 1 p.c. sur le partie du chiffre d'affaires mensuel dépassant ce montant

Maandelijks minimumloon

1 635,91

Rémunération minimum mensuelle

Zelfbediening

Un système de vente en self-service est pratiqué

Minimummaandloon

1 656,04

Rémunération minimum mensuelle

Categorie III

Catégorie III

Filialen waarin buiten de filiaalhouder 3 of meer personen tewerkgesteld zijn

Gérants des succursales occupant 3 personnes ou plus, hormis le gérant

Minimummaandloon

Rémunération minimum mensuelle

3 of 4 personen in dienst

1 867,28

de 3 à 4 personnes en service

5 tot 10 personen in dienst

2 064,33

de 5 à 10 personnes en service

11 tot 20 personen in dienst

2 381,58

de 11 à 20 personnes en service

21 personen of meer in dienst

2 738,19

21 personnes et plus en service


Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 22 juni 2018.

De Minister van Werk, K. PEETERS

^