Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 12 juli 2018

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 15/06/2018 pub. 12/07/2018 numac 2018031304 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 12 februari 2018 tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest betreffende de verdeling van de Belgische klimaat- en energiedoelstellingen voor de periode 2013-2020

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 22/06/2018 pub. 12/07/2018 numac 2018011470 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 september 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de middelgrote levensmiddelenbedrijven, betreffende de waarborg van een gemiddeld minimum maandinkomen type koninklijk besluit prom. 22/06/2018 pub. 12/07/2018 numac 2018011471 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 september 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren, betreffende de lonen type koninklijk besluit prom. 22/06/2018 pub. 12/07/2018 numac 2018011543 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 september 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de grote kleinhandelszaken, betreffende de lonen type koninklijk besluit prom. -- pub. 12/07/2018 numac 2018012660 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid. - Erkenning van instellingen voor medische en psychologische onderzoeken in het kader van het herstel van het recht tot sturen Bij toepassing van het artikel 73 van het koninklijk besluit van 23 maart 1998, gewi 1. Erkenningsnummer van de instelling die insta(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 12/07/2018 numac 2018031481 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie. - Opruststelling Bij koninklijk besluit van 3 juni 2018 wordt de heer Antoine VAN HOVE op rust gesteld uit zijn ambt van eerste hoofdcommissaris van politie met ingang van 1 november 2017. Hij wordt gerechtigd de type koninklijk besluit prom. -- pub. 12/07/2018 numac 2018031493 bron federale overheidsdienst justitie Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 11 juni 2018 wordt bevorderd door verhoging naar de hogere klasse A3, bij de Federale Overheidsdienst Justitie, bij het Nationaal inst - De heer DEHAN Didier, geboren op 20 februari 1967, te Namen, Frans taalkader, vakrichting "L(...) type koninklijk besluit prom. 29/06/2018 pub. 12/07/2018 numac 2018031529 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot benoeming van de voorzitter van de Nederlandstalige Uitvoerende Kamer van het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars type koninklijk besluit prom. 20/06/2018 pub. 12/07/2018 numac 2018031524 bron regie der gebouwen Koninklijk besluit waarbij de onmiddellijke inbezitneming van de percelen kadastraal gekend onder Steenokkerzeel 1ste afdeling Sectie C 48a en C 89e, nodig voor de aanleg van parking met infrastructuur op het grondgebied van de gemeente Steenokkerzeel, door de Regie der Gebouwen, optredend in naam en voor rekening van de Belgische Staat, van algemeen nut wordt verklaard type koninklijk besluit prom. 08/07/2018 pub. 12/07/2018 numac 2018040228 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 17 december 2017 betreffende de billijke vergoeding van de uitvoerende kunstenaars en producenten voor de openbare uitvoering van fonogrammen of bij uitzending van fonogrammen via de omroep type koninklijk besluit prom. -- pub. 12/07/2018 numac 2018203579 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid INCOZINA. - Sociaal verzekeringsfonds V.Z.W Wijzigingen van de statuten. - Goedkeuring Gelet op het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen, inzonderheid op artikel 20, § 1 Gelet op het koninklijk besluit van 19 december 1967 houdende algemeen reglement in uitvoering van (...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 28/05/2018 pub. 12/07/2018 numac 2018031391 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van bijlage I bij het ministerieel besluit van 19 maart 2004 houdende vaststelling van de lijst van ammoniakemissiearme stalsystemen in uitvoering van artikel 1.1.2 en artikel 5.9.2.1bis van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne type ministerieel besluit prom. 04/07/2018 pub. 12/07/2018 numac 2018031485 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 30 op de spoorlijn nr. 43, baanvak Rivage - Marloie, gelegen te Hamoir, ter hoogte van de kilometerpaal 28.590 type ministerieel besluit prom. 13/06/2018 pub. 12/07/2018 numac 2018031503 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het referentiedossier van de onderwijseenheid « Begeleider in de non-profit sector : begeleiding van werknemers » gerangschikt op het niveau van het hoger secundair doorstromingsonderwijs van het onderwijs voor sociale promotie type ministerieel besluit prom. 13/06/2018 pub. 12/07/2018 numac 2018031502 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het referentiedossier van de onderwijseenheid « Voortgezette opleiding van ambulancier medisch-sanitair vervoer » (code 824131U21V1) gerangschikt op het niveau van het hoger secundair doorstromingsonderwijs van het onderwijs voor sociale promotie type ministerieel besluit prom. 21/06/2018 pub. 12/07/2018 numac 2018031504 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het referentiedossier van de afdeling « Binnenschrijnwerker » gerangschikt op het niveau van het secundair onderwijs voor sociale promotie van de derde graad type ministerieel besluit prom. 21/06/2018 pub. 12/07/2018 numac 2018031505 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het referentiedossier van de afdeling « Buitenschrijnwerker » gerangschikt op het niveau van het secundair onderwijs voor sociale promotie van de derde graad type ministerieel besluit prom. 29/06/2018 pub. 12/07/2018 numac 2018031534 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende benoeming van de rechtskundig assessor generaal en de plaatsvervangend rechtskundig assessor generaal bij de Nederlandstalige Uitvoerende Kamer van het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars type ministerieel besluit prom. 29/06/2018 pub. 12/07/2018 numac 2018031535 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot benoeming van de rechtskundig assessor generaal bij de Franstalige Uitvoerende Kamer van het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars type ministerieel besluit prom. 27/06/2018 pub. 12/07/2018 numac 2018203514 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit houdende ontslag en benoeming van leden van de Commissie voor normalisatie van de boekhouding van de instellingen van openbaar nut van de sociale zekerheid alsmede van de personen die ermee belast zijn het secretariaat ervan te verzekeren

arrest

type arrest prom. -- pub. 12/07/2018 numac 2018202960 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 62/2018 van 31 mei 2018 Rolnummers 6415, 6416 en 6417 In zake : de beroepen tot gedeeltelijke vernietiging van de wet van 19 oktober 2015 houdende wijziging van het burgerlijk procesrecht en houdende diverse bepaling Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters J. Spreutels en A. Alen, de rechters L. (...)

decreet

type decreet prom. 08/06/2018 pub. 12/07/2018 numac 2018031305 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 12 februari 2018 tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest betreffende de verdeling van de Belgische klimaat- en energiedoelstellingen voor de periode 2013-2020 type decreet prom. 22/06/2018 pub. 12/07/2018 numac 2018031411 bron vlaamse overheid DECREET houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 29 december 2017 tussen de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de verhoging van de inkomensgrensbedragen en de vrijstelling van de inkomsten uit een winstgevende activiteit uitgeoefend in het kader van een studentenovereenkomst voor studenten die een alternerende opleiding volgen en die door een leerovereenkomst verbonden zijn type decreet prom. 14/06/2018 pub. 12/07/2018 numac 2018031492 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende uitvoering van de zesde Staatshervorming inzake alternerend onderwijs

beschikking

type beschikking prom. 24/05/2018 pub. 12/07/2018 numac 2018031306 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord van 12 februari 2018 tussen de federale Staat, het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de verdeling van de Belgische klimaat- en energiedoelstellingen voor de periode 2013-2020 type beschikking prom. 05/07/2018 pub. 12/07/2018 numac 2018031497 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie betreffende de specifieke gemeentelijke bestuursvormen en de samenwerking tussen gemeenten

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 01/06/2018 pub. 12/07/2018 numac 2018031390 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot verlening van een opsporingsvergunning voor aardwarmte aan Janssen Pharmaceutica nv in de regio Beerse type besluit van de vlaamse regering prom. 08/06/2018 pub. 12/07/2018 numac 2018031413 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 26 september 1990 betreffende de bekwaamheidsbewijzen, de salarisschalen en de bezoldigingsregeling van de leermeesters godsdienst en de godsdienstleraars type besluit van de vlaamse regering prom. 08/06/2018 pub. 12/07/2018 numac 2018031424 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van bijlage 1 en 3 bij het besluit van de Vlaamse Regering van 8 september 2017 betreffende de onderwijsbevoegdheden per vestigingsplaats van centra voor volwassenenonderwijs

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 20/06/2018 pub. 12/07/2018 numac 2018031500 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij eervol ontslag wordt verleend aan de heer Gilbert Druart uit zijn ambt van afgevaardigde van de Regering bij de "Université de Mons" en houdende benoeming van diens vervanger

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 08/06/2018 pub. 12/07/2018 numac 2018040233 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 13 juli 1988 tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 27 januari 1988 houdende sommige maatregelen tot harmonisatie van de toelagen en presentiegelden aan commissarissen, gemachtigden van financiën, afgevaardigden van de Vlaamse Regering, voorzitters en leden van niet-adviserende bijzondere commissies of van raden van bestuur van instellingen en ondernemingen die onder de Vlaamse Regering behoren type besluit van de vlaamse regering prom. 08/06/2018 pub. 12/07/2018 numac 2018040238 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende indeling bij de gemeentewegen van de gewestwegen N32-Noordzandstraat, 't Zand, Smedenstraat , R30-'t Zand (tussen kilometerpunt 0,146 en 0,442), R30-Vrijdagmarkt, Koning Albert I-laan (tussen kilometerpunt 0,000 en 0,252) op het grondgebied van de stad Brugge

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 05/07/2018 pub. 12/07/2018 numac 2018040272 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot toekenning van een globaal bedrag van 42.375.000 euro ten gunste van de gemeenten voor de herwaardering van de wijken in het kader van de duurzame wijkcontracten

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 21/06/2018 pub. 12/07/2018 numac 2018070038 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 24 mei 2017 tot wijziging van de omtrek en de voorwaarden voor het beheer van het domaniale natuurreservaat "Le Plateau des Tailles" te Wibrin , Samrée (La Roche-en-Ardenne), Dochamps, Grandménil en Odeigne (Manhay) type besluit van de waalse regering prom. 21/06/2018 pub. 12/07/2018 numac 2018070037 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot oprichting van het domaniale Natuurreservaat " La Vallée de l'Ourthe " te La Roche-en-Ardenne en Ortho en Marcourt (Rendeux) type besluit van de waalse regering prom. 21/06/2018 pub. 12/07/2018 numac 2018070039 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van de omtrek en de voorwaarden voor het beheer van het erkende natuurreservaat "Ru des Fagnes" te Malmedy

bericht

type bericht prom. -- pub. 12/07/2018 numac 2018203457 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 19 juni 2018 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 20 juni 2018, zijn een beroep tot ver Die zaak is ingeschreven onder nummer 6956 van de rol van het Hof. De griffier, F. Meersschau(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 12/07/2018 numac 2018203603 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaten van de vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau B , voor FAMIFED : Sociaal Controleurs Sociaal Toezicht regio Antwerpen en Vlaams-Brabant (m/v/x) (BNG18046) Er is 1 laureaat. Deze sel(...) De lijst van laureaten is onbeperkt in tijd geldig. type lijst prom. -- pub. 12/07/2018 numac 2018203607 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaten van de vergelijkende Franstalige selectie voor bevordering naar niveau B , voor FAMIFED : Administratief deskundigen interne opleiding (m/v/x) (BFG18048) Er zijn 3 laureaten. Deze selectie werd afgesloten op 21 (...) De lijst van laureaten is onbeperkt in tijd geldig. type lijst prom. -- pub. 12/07/2018 numac 2018203608 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaten van de vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau B , voor FAMIFED : Administratief deskundigen interne opleiding (m/v/x) (BNG18045) Er is 1 laureaat. Deze selectie werd afgesloten op 2(...) De lijst van laureaten is onbeperkt in tijd geldig.

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 12/07/2018 numac 2018040267 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning als onderneming voor alarmsystemen in toepassing van artikel 16 van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Wijziging Bij besluit van 9/4/2018, wordt het enig artikel van het besluit van 15/12 "Enig artikel. De vergunning als onderneming voor alarmsystemen verleend aan de onderneming(...) type vergunning prom. -- pub. 12/07/2018 numac 2018040270 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning als onderneming voor alarmsystemen in toepassing van artikel 16 van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Intrekking Bij besluit van 20/02/2018, wordt de erkenning als beveiligingsondernemin Bij besluit van 20/02/2018 wordt, de erkenning als beveiligingsonderneming, verleend bij beslui(...)

samenwerkingsakkoord

type samenwerkingsakkoord prom. 12/02/2018 pub. 12/07/2018 numac 2018031303 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest betreffende de verdeling van de Belgische klimaat- en energiedoelstellingen voor de periode 2013-2020

buitenlandse consulaten

type buitenlandse consulaten prom. -- pub. 12/07/2018 numac 2018040290 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse Consulaten in België Op 29 juni 2018 heeft **** **** VAN **** de nodige exequatur ontvangen om het ambt van **** van de Republiek van **** te **** uit te oefenen, met als consulair ressort het **** ****.

document

type document prom. -- pub. 12/07/2018 numac 2018203601 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Specialist communicatie A2 (niveau A2), voor de Hulpkas voor werkloosheidsuitkeringen. - Selectienummer : ANG18077 Deze selectie werd afgesloten op 28 juni 2018. Er zijn 2 l(...) De lijst is 1 jaar geldig. type document prom. -- pub. 12/07/2018 numac 2018203599 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Maatschappelijke Assistenten (niveau B), voor het Brussel Openbaar Ambt. - Selectienummer : ANB18020 Solliciteren kan tot 27 juli 2018 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 12/07/2018 numac 2018203602 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Senior Financieel Auditor (niveau A3), voor de Federale Interne Auditdienst. - Selectienummer : ANG18111 Deze selectie werd afgesloten op 9 juli 2018. Er zijn geen geschikte(...) type document prom. -- pub. 12/07/2018 numac 2018203610 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Masters (niveau A1), voor de FOD Financiën. - Selectienummer : AFG18019 Deze selectie werd afgesloten op 4/07/2018. Er zijn 57 laureaten. De lijst is 1 jaar geldig. Er werd(...) Deze lijst is 4 jaar geldig. type document prom. -- pub. 12/07/2018 numac 2018203615 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige Sociale Geografen (niveau A1), voor Innoviris. - Selectienummer : AFB18022 Solliciteren kan tot 16/08/2018 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwaarde(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 12/07/2018 numac 2018031439 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 20 juni 2018, wordt de heer Johan PUT, gewoon hoogleraar aan de Katholieke Universiteit Leuven - Faculteit Rechtsgeleerdheid, en assessor bij de afdeling Wetgeving van de Raad van State, ben type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 12/07/2018 numac 2018031440 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 20 juni 2018, wordt de heer Jan VELAERS, gewoon hoogleraar aan de Universiteit Antwerpen - faculteit Rechtsgeleerdheid en assessor bij de afdeling Wetgeving van de Raad van State, benoemd to type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 12/07/2018 numac 2018203640 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Kas der geneeskundige verzorging van HR Rail Beheerscomité. - Ontslag en benoeming Bij koninklijk besluit van 8 juli 2018 : - wordt eervol ontslag uit zijn mandaat van plaatsvervangend lid van het Beheerscomité van de Kas der geneeskundige - wordt de heer Peter VANDERBORGHT benoemd tot plaatsvervangend lid van het Beheerscomité van voorm(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 12/07/2018 numac 2018203642 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Personeel. - Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle. - Benoeming van attaché arts-inspecteur Bij koninklijk besluit van 8 juli 2018, wordt de heer Alex MEWIS, met ingang van 1 m Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...)
^