Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 22 december 1998
gepubliceerd op 08 januari 1999

Koninklijk besluit tot vaststelling van de grondslag voor de berekening van de verzekeringstegemoetkomingen voor de geneeskundige verstrekkingen van de geneesheren

bron
ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu
numac
1998022871
pub.
08/01/1999
prom.
22/12/1998
ELI
eli/besluit/1998/12/22/1998022871/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

22 DECEMBER 1998. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de grondslag voor de berekening van de verzekeringstegemoetkomingen voor de geneeskundige verstrekkingen van de geneesheren


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, inzonderheid op artikel 50, § 11, derde lid;

Gelet op het akkoord, op 15 december 1998 tot stand gekomen in de Nationale commissie geneesheren-ziekenfondsen;

Gelet op het advies, uitgebracht door het Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging op 21 december 1998;

Gelet op het advies, uitgebracht door de Algemene raad van de verzekering voor geneeskundige verzorging op 21 december 1998;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, gewijzigd bij de wetten van 9 augustus 1980, 16 juni 1989, 4 juli 1989 en 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat, in het belang van de verzekeringsinstellingen en van de rechthebbenden, de bepalingen van dit besluit, dat op 1 januari 1999 in werking moet treden, zo spoedig mogelijk moeten worden genomen en bekendgemaakt opdat ze respectievelijk kennis ervan hebben en ze zo vlug mogelijk kunnen genieten;

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Als berekeningsbasis voor de verzekeringstegemoetkoming die krachtens artikel 37 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, verschuldigd zijn voor de verstrekkingen van de geneesheren, worden de honorariatarieven en reiskosten in aanmerking genomen die van toepassing zijn op 31 december 1998, verhoogd met 1,84 pct.

Bovendien worden evenwel : - de waarde van de sleutelletter D van de honoraria voor de bezoeken door de algemeen geneeskundige, houder van een getuigschrift van aanvullende opleiding, die onder de codenummers 103132 en 103515 zijn opgenomen in artikel 2 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen, verhoogd met 10,69 pct. - de waarde van de sleutelletter K van de honoraria voor de verlossingen die onder de codenummers 423010 - 423021 en 424012 - 424023 zijn opgenomen in artikel 9 van de voormelde bijlage, verhoogd met 11,54 pct; - de waarde van de sleutelletter C van de honoraria voor het toezicht door een geneesheer die is erkend als specialist voor kindergeneeskunde, op een in een dienst E opgenomen zieke, de eerste vijf dagen, die onder de codenummers 598802 en 598220 zijn opgenomen in artikel 25 van de voormelde bijlage, verhoogd met 27,79 pct; - de waarden van de sleutelletters K en N van de honoraria voor de verstrekkingen inzake medische beeldvorming die zijn vermeld in de artikelen 17 en 17ter van de voornoemde bijlage, met uitzondering van de onder de codenummers 453110 - 453121, 453132 - 453143, 458356 - 458360, 464111 - 464122, 464133 - 464144, 468355 - 468366 en onder de pseudocodenummers 453950 - 453961, 453972 - 453983, 464951 - 464962, 464973 - 464984 opgenomen verstrekkingen, verhoogd met 1 pct. Die verhoging betreffende de verstrekkingen inzake medische beeldvorming treedt echter pas in werking op de datum van inwerkingtreding van de forfaitaire honoraria die zijn bedoeld onder punt F, I, 1, van het nationaal akkoord geneesheren-ziekenfondsen van 15 december 1998.

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 1999.

Art. 3.Onze Minister van Sociale Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 22 december 1998.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Sociale Zaken, Mevr. M. DE GALAN

^