Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 22 april 2012
gepubliceerd op 02 mei 2012

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 december 2000 houdende erkenning van de NV Belgonucléaire als exploitant van een kerninstallatie

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2012011181
pub.
02/05/2012
prom.
22/04/2012
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

22 APRIL 2012. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 december 2000Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/12/2000 pub. 24/01/2001 numac 2000011515 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit houdende erkenning van de N.V. Belgonucléaire als exploitant van een kerninstallatie sluiten houdende erkenning van de NV Belgonucléaire als exploitant van een kerninstallatie


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 22 juli 1985Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/07/1985 pub. 14/08/2012 numac 2012000484 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de wettelijke aansprakelijkheid op het gebied van de kernenergie. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de wettelijke aansprakelijkheid op het gebied van kernenergie, artikel 7, gewijzigd bij de wetten van 11 juli 2000 en 13 november 2011, en artikel 10;

Gelet op het koninklijk besluit van 19 december 2000Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/12/2000 pub. 24/01/2001 numac 2000011515 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit houdende erkenning van de N.V. Belgonucléaire als exploitant van een kerninstallatie sluiten houdende erkenning van de NV Belgonucléaire als exploitant van een kerninstallatie;

Overwegende dat de naamloze vennootschap Belgonucléaire het bewijs heeft geleverd dat zij beschikt over een verzekering of een andere financiële zekerheid ter dekking van de wettelijke aansprakelijkheid bepaald bij de voormelde wet van 22 juli 1985Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/07/1985 pub. 14/08/2012 numac 2012000484 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de wettelijke aansprakelijkheid op het gebied van de kernenergie. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten en dat deze verzekering of financiële zekerheid door de Minister bevoegd voor Verzekeringen inzake Kernenergie, werd goedgekeurd;

Op de voordracht van de Vice-Eerste Minister en Minister van Economie, Consumenten en Noordzee en van de Staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In artikel 2 van het koninklijk besluit van 19 december 2000Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/12/2000 pub. 24/01/2001 numac 2000011515 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit houdende erkenning van de N.V. Belgonucléaire als exploitant van een kerninstallatie sluiten houdende erkenning van de NV Belgonucléaire als exploitant van een kerninstallatie, worden de woorden « 12 miljard frank » vervangen door de woorden « 1,2 miljard euro ».

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2012.

Art. 3.De Minister bevoegd voor Verzekeringen, en de Minister bevoegd voor Energie zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 22 april 2012.

ALBERT Van Koningswege : De Vice-Eerste Minister en Minister van Economie, Consumenten en Noordzee, J. VANDE LANOTTE De Staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, M. WATHELET

^