Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 21 september 2011
gepubliceerd op 10 oktober 2011

Koninklijk besluit tot wijziging van de koninklijke besluiten van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, van 17 mei 2007 tot vaststelling van de **** van de wet van 15 september 2006 tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en van 7 mei 2008 tot vaststelling van bepaalde **** van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2011000634
pub.
10/10/2011
prom.
21/09/2011
ELI
eli/besluit/2011/09/21/2011000634/staatsblad
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

21 SEPTEMBER 2011. - **** besluit tot wijziging van de koninklijke besluiten van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, van 17 mei 2007 tot vaststelling van de **** van de wet van 15 september 2006 tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en van 7 mei 2008 tot vaststelling van bepaalde **** van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen


**** ****, **** der ****, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze ****.

Gelet op de ****, artikel 108;

Gelet op de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, de artikelen 9, 9bis, 10, 10bis, 10ter, 11, 12bis, 13, 40, 40bis, 40ter, 42, 42ter, 42**** en 42**** ;

Gelet op het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen;

Gelet op het koninklijk besluit van 17 mei 2007 tot vaststelling van de **** van de wet van 15 september 2006 tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen;

Gelet op het koninklijk besluit van 7 mei 2008 tot vaststelling van bepaalde **** van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen;

Gelet op de dringendheid, gemotiveerd door het feit dat de wet tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, wat de voorwaarden voor de **** betreft, op 26 mei 2011 door de **** van Volksvertegenwoordigers gestemd en niet **** door de ****, op 8 juli 2011 werd bekrachtigd en afgekondigd door Zijne **** de **** der Belgen;

Dat de genoemde wet met 's lands Zegel werd bekleed, dat de tekst aan de diensten van het Belgisch Staatsblad werd overgemaakt en dat hij omwille van dit feit op 12 september 2011 in het Belgisch Staatsblad zal worden gepubliceerd. Dat de wetgever echter geen overgangsbepalingen wou treffen. Dat de genoemde wet, bij gebrek aan specifieke bepalingen, op de tiende dag na zijn publicatie in het Belgisch Staatsblad, namelijk op 22 september 2011, van kracht zal worden;

****, alhoewel geen enkele termijn wordt opgelegd, noch om over te gaan tot zijn publicatie,noch om de maatregelen die noodzakelijk zijn voor zijn correcte toepassing te nemen, de uitvoerende macht de wil van het Parlement, de uitdrukking van het **** volk, waar steeds meer stemmen opgaan tegen het huidig systeem van ****, niet mag hinderen door de publicatie van een wet te vertragen;

Dat, indien men daar anders over zou beslissen, er zo afbreuk zou worden gedaan aan de scheiding van de machten;

Dat de uitvoerende macht, door niet met spoed over te gaan tot de genoemde publicatie en de uitvoering ervan, verantwoordelijk zou zijn, in de zin van de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek;

Dat het **** van **** er in zijn arrest van 23 april 1971 als volgt over beslist heeft : «*****»;

**** een dergelijke spoed, met het oog op de wil van de wetgever om te strijden tegen het veelvuldig misbruik dat gemaakt wordt van de ****, en met het oog op het behoud van de leefbaarheid van de **** maatschappij, en om aan de nieuw **** alle kansen te kunnen bieden, des te noodzakelijker is;

Dat het Parlement zich, via een parlementaire vraag die door volksvertegenwoordiger **** **** gesteld werd aan de **** voor Migratie- en ****, reeds zorgen heeft gemaakt over het feit dat de wet van 8 juli 2011 tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, wat de voorwaarden voor de **** betreft, nog niet het voorwerp heeft uitgemaakt van een publicatie in het Belgisch Staatsblad. Dit wijst duidelijk op de wil van de wetgever om de wijzigingen van de wetgeving waartoe hij zelf besloten heeft snel uit te voeren;

Dat het, met het oog op juridische zekerheid, en om de continuïteit van de openbare dienst en de administratieve rechtsvordering te garanderen, belangrijk is dat de ****, die de procedures voorzien die niet enkel door de buitenlandse onderdanen moeten worden gevolgd, maar ook door de **** diplomatieke of consulaire posten in het buitenland, door de **** **** en de gemeenten van het ****, van de bepalingen van de genoemde wet op dezelfde dag als de wet van kracht worden, of op zijn minst zo snel mogelijk;

Dat dit koninklijk besluit dus onverwijld moet worden genomen.

Gelet op het advies 50.248/**** van de **** van State, gegeven op 6 september 2011, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de **** van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de ****-Eerste **** en **** van Migratie- en **** en de **** voor Migratie- en ****, **** **** besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.**** besluit zet de **** 2003/86/EG van de **** van 22 september 2003 inzake het recht op **** en 2004/38/EG van het **** **** en de **** van 29 april 2004 betreffende het recht van vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van de lidstaten voor de burgers van de **** en hun familieleden, tot wijziging van **** (****) ****. 1612/68 en tot intrekking van Richtlijnen 64/221/****, 68/360/****, 72/194/****, 73/148/****, 75/34/****, 75/35/****, 90/364/****, 90/365/**** en 93/96/****, gedeeltelijk om.

Art. 2.**** artikel 25/2, van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, ingevoegd door het besluit van 27 april 2007 en gewijzigd door het besluit van 22 juli 2008, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in de vierde paragraaf, eerste lid, worden de woorden « een aanvraag voor een **** op basis van artikel 10bis, § 3, van de wet of » geschrapt;2° in de vierde paragraaf, tweede lid, worden de woorden «*****» vervangen door de woorden «*****»;3° artikel 25/2 wordt aangevuld met een paragraaf 5, **** als volgt : « § 5.**** artikel is niet van toepassing op de vreemdelingen die een aanvraag voor een machtiging tot verblijf op basis van artikel 10bis, van de wet indienen. »

Art. 3.**** artikel 25/3 van hetzelfde besluit, ingevoegd door het besluit van 27 april 2007, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in de eerste paragraaf worden de woorden «*****» vervangen door de woorden «*****»;2° in de tweede paragraaf worden de woorden «*****» vervangen door de woorden «*****».

Art. 4.Artikel 26 van hetzelfde besluit, vervangen door het besluit van 27 april 2007, wordt vervangen als volgt : «

Art. 26.§ 1.**** vreemdeling die een aanvraag voor een toelating tot verblijf indient bij het gemeentebestuur van zijn verblijfplaats, in toepassing van de artikelen 10 en 12bis, § 1, tweede lid, 1°, 2° of 4°, van de wet, overlegt de volgende documenten om deze aanvraag te staven : 1° de voor zijn binnenkomst en verblijf vereiste documenten die aantonen dat hij voldoet aan de in artikel 12bis, § 1, tweede lid, 1°, 2° of 4°, van de wet bepaalde voorwaarden;2° de documenten die aantonen dat hij voldoet aan de aan zijn verblijf gestelde voorwaarden. Indien de vreemdeling bij de indiening van zijn aanvraag alle vereiste documenten overlegt, overhandigt de burgemeester of zijn gemachtigde hem een ontvangstbewijs van zijn aanvraag, conform het model in de bijlage 15bis. **** aanvraag en een kopie van de bijlage 15bis worden onmiddellijk naar de **** of zijn gemachtigde gestuurd.

Met het oog op de eventuele inschrijving van de vreemdeling in het **** laat de burgemeester of zijn gemachtigde tot een **** overgaan.

Indien de vreemdeling bij de indiening van zijn aanvraag echter niet alle vereiste documenten overlegt, neemt de burgemeester of zijn gemachtigde de aanvraag niet in overweging en betekent deze beslissing aan de vreemdeling, door middel van een document conform het model in de bijlage 15ter. Een kopie van dit document wordt onmiddellijk aan de **** of zijn gemachtigde bezorgd. § 2. Indien de **** of zijn gemachtigde de aanvraag ontvankelijk verklaart, of indien binnen de in artikel 12bis, §3, tweede lid, van de wet bepaalde termijn geen enkele beslissing ter kennis wordt gebracht van de burgemeester of zijn gemachtigde, informeert de burgemeester of zijn gemachtigde de vreemdeling dat zijn aanvraag ontvankelijk is, schrijft hem in in het **** en geeft hem een attest van **** (model ****) af, conform het model in de bijlage 4. **** attest van **** vervalt zes maanden na de afgifte van het ontvangstbewijs van de aanvraag.

Indien de **** of zijn gemachtigde de aanvraag onontvankelijk verklaart, betekent de burgemeester of zijn gemachtigde deze beslissing door middel van het document conform het model in de bijlage 15****. Indien de vreemdeling zich bovendien in één van de in artikel 7 van de wet bepaalde gevallen bevindt, geeft de **** of zijn gemachtigde, in voorkomend geval, door middel van het formulier **** of ****, conform het model van de bijlage 12 of 13, een bevel om het grondgebied te verlaten aan hem af. § 3. Indien de **** of zijn gemachtigde, overeenkomstig artikel 12bis, § 3, vierde lid, van de wet, beslist om de in artikel 12bis, § 3, derde lid, van de wet bedoelde termijn te verlengen, overhandigt de burgemeester of zijn gemachtigde een kopie van deze beslissing aan de vreemdeling en verlengt zijn attest van **** (model ****) met drie maanden, te rekenen vanaf zijn vervaldatum. § 4. Indien de beslissing gunstig is of indien binnen de in artikel 12bis, § 3, vierde lid, van de wet, bedoelde termijn, die eventueel verlengd wordt, geen enkele beslissing ter kennis wordt gebracht van de burgemeester of zijn gemachtigde, geeft de burgemeester of zijn gemachtigde een bewijs van inschrijving in het **** af aan de vreemdeling. **** attest van **** (model ****) wordt **** verlengd tot de afgifte van dit bewijs.

Indien de **** of diens gemachtigde beslist dat de vreemdeling niet toegelaten wordt tot een verblijf op het grondgebied van het Rijk weigert hij de aanvraag, en, in voorkomend geval, geeft hij hem het bevel om het grondgebied binnen een bepaalde termijn te verlaten. **** burgemeester of zijn gemachtigde betekent deze twee beslissingen door middel van het document conform het model in de bijlage 14. »

Art. 5.In hetzelfde besluit wordt een artikel 26/1 ingevoegd, **** als volgt : «

Art. 26/1.§ 1. **** vreemdeling die een **** indient bij het gemeentebestuur van zijn verblijfplaats, in toepassing van de artikelen 10 en 12bis, § 1, tweede lid, 3°, van de wet, overlegt de volgende documenten om deze aanvraag te staven : 1° een geldig paspoort;2° de **** die betrekking hebben op de buitengewone omstandigheden, zoals gedefinieerd in artikel 12bis, § 1, tweede lid, 3°, van de wet;3° de documenten die aantonen dat hij voldoet aan de aan zijn verblijf gestelde voorwaarden. Indien de vreemdeling bij de indiening van zijn aanvraag alle vereiste documenten overlegt, stuurt de burgemeester of zijn gemachtigde onmiddellijk een kopie van de aanvraag naar de gemachtigde van de ****, zodat de laatstgenoemde persoon de ontvankelijkheid ervan kan verifiëren. Met het oog op de eventuele inschrijving van de vreemdeling in het **** laat de burgemeester of zijn gemachtigde tot een **** overgaan.

Indien de vreemdeling bij de indiening van zijn aanvraag echter niet alle vereiste documenten overlegt, neemt de burgemeester of zijn gemachtigde de aanvraag niet in overweging en betekent deze beslissing aan de vreemdeling, door middel van een document conform het model in de bijlage 15ter. Een kopie van dit document wordt onmiddellijk aan de **** of zijn gemachtigde bezorgd. § 2. Indien de **** of zijn gemachtigde de aanvraag ontvankelijk verklaart, informeert de burgemeester of zijn gemachtigde de vreemdeling dat zijn aanvraag ontvankelijk is, geeft hem een ontvangstbewijs van de aanvraag conform het model in de bijlage 15bis af, schrijft hem in in het **** en geeft hem een attest van **** (model ****) af, conform het model in de bijlage 4. **** attest van **** vervalt zes maanden na de afgifte van het genoemd ontvangstbewijs.

Indien de **** of zijn gemachtigde de aanvraag onontvankelijk verklaart, betekent de burgemeester of zijn gemachtigde deze beslissing door middel van het document conform het model in de bijlage 15****. Indien de vreemdeling zich bovendien in één van de in artikel 7 van de wet bepaalde gevallen bevindt, geeft de **** of zijn gemachtigde, in voorkomend geval, door middel van het formulier **** of ****, conform het model van de bijlage 12 of 13, een bevel om het grondgebied te verlaten aan hem af. § 3. Indien de **** of zijn gemachtigde, overeenkomstig artikel 12bis, § 3, vierde lid, van de wet, beslist om de in artikel 12bis, § 3, derde lid, van de wet bedoelde termijn te verlengen, overhandigt de burgemeester of zijn gemachtigde een kopie van deze beslissing aan de vreemdeling en verlengt zijn attest van **** (model ****) met drie maanden, te rekenen vanaf zijn vervaldatum. § 4. Indien de beslissing gunstig is of indien binnen de in artikel 12bis, § 3, vierde lid, van de wet, bedoelde termijn, die eventueel verlengd wordt, geen enkele beslissing ter kennis wordt gebracht van de burgemeester of zijn gemachtigde, geeft de burgemeester of zijn gemachtigde een bewijs van inschrijving in het **** af aan de vreemdeling. **** attest van **** (model ****) wordt **** verlengd tot de afgifte van dit bewijs.

Indien de **** of diens gemachtigde beslist dat de vreemdeling niet toegelaten wordt tot een verblijf op het grondgebied van het Rijk weigert hij de aanvraag, en, in voorkomend geval, geeft hij hem het bevel om het grondgebied binnen een bepaalde termijn te verlaten. **** burgemeester of zijn gemachtigde betekent deze twee beslissingen door middel van het document conform het model in de bijlage 14. »

Art. 6.Artikel 26/2 van hetzelfde besluit, vervangen door het besluit van 27 april 2007 en gewijzigd door het besluit van 22 juli 2008, wordt vervangen als volgt : «

Art. 26/2.§ 1. **** artikel 26/2/1 kan de vreemdeling in de volgende gevallen een aanvraag voor een machtiging tot verblijf op basis van artikel 10bis, van de wet, indienen bij het gemeentebestuur van zijn verblijfplaats : 1° indien hij in een andere hoedanigheid reeds toegelaten of gemachtigd is tot een verblijf van meer dan drie maanden in het Rijk;2° indien hij gemachtigd is tot een verblijf van maximum drie maanden en indien hij, indien de wet dat vereist, beschikt over een geldig visum, met het oog op het afsluiten van een huwelijk of een **** in België, indien dit huwelijk of **** effectief werd afgesloten vóór het einde van deze machtiging;3° indien hij gemachtigd is tot een verblijf van maximum drie maanden en een minderjarig kind, bedoeld in artikel 10, § 1, eerste lid, 4°, tweede en derde streepje, is, of indien hij ouder is van een kind dat als vluchteling werd erkend of van een minderjarige die de subsidiaire bescherming geniet, bedoeld in artikel 10, § 1, eerste lid, 7°, van de wet. § 2. **** vreemdeling dient zijn aanvraag voor een machtiging tot verblijf in vooraleer zijn toelating of machtiging tot verblijf verstrijkt en overlegt de volgende documenten om deze aanvraag te staven : 1° de documenten die aantonen dat hij voldoet aan de in de eerste paragraaf voorziene voorwaarden;2° de documenten die aantonen dat hij voldoet aan de aan zijn verblijf gestelde voorwaarden. **** afwijking van het eerste lid overlegt de vreemdeling die een aanvraag indient op basis van artikel 10bis, § 3, van de wet, de **** die betrekking hebben op de aan zijn verblijf gestelde voorwaarden ten laatste binnen de vier maanden na de indiening van zijn aanvraag. § 3. Indien de vreemdeling zijn aanvraag voor een machtiging tot verblijf overeenkomstig de tweede paragraaf indient, overhandigt de burgemeester of zijn gemachtigde hem een ontvangstbewijs van zijn aanvraag conform het model in de bijlage 41bis. Indien uit de controle van het effectief verblijf blijkt dat de vreemdeling in de gemeente verblijft, wordt de vreemdeling in het bezit gesteld van een attest van **** (model ****), waarvan de geldigheidsduur gelijk is aan die van de **** van de vreemdeling die vervoegd wordt, zonder echter langer te mogen zijn dan zes maanden. **** burgemeester of zijn gemachtigde stuurt onmiddellijk een kopie van de aanvraag en van de bijlage 41bis naar de gemachtigde van de ****.

Indien de aanvraag echter wordt ingediend op basis van artikel 10bis, § 3, van de wet, wordt de in het eerste lid voorziene termijn van zes maanden verminderd tot vier maanden.

Indien de vreemdeling zijn aanvraag voor een machtiging tot verblijf niet overeenkomstig de tweede paragraaf indient, beslist de burgemeester of zijn gemachtigde om deze aanvraag niet in overweging te nemen, door middel van het document conform het model in de bijlage 41ter. Een kopie van dit document wordt onmiddellijk aan de **** of zijn gemachtigde bezorgd. § 4. Indien de **** of zijn gemachtigde, overeenkomstig artikel 10ter, § 2, derde lid, of § 2bis, tweede lid, van de wet, beslist om de in artikel 10ter, § 2, eerste lid, of § 2bis, eerste lid, van de wet, bedoelde termijn te verlengen overhandigt de burgemeester of zijn gemachtigde een kopie van deze beslissing aan de vreemdeling en verlengt zijn attest van **** (model ****) met drie maanden, te rekenen vanaf zijn vervaldatum. § 5. Indien de beslissing gunstig is of indien binnen de in artikel 10ter, § 2, eerste lid, van de wet, bedoelde termijn, die eventueel verlengd wordt, geen enkele beslissing ter kennis wordt gebracht van de burgemeester of zijn gemachtigde, geeft de burgemeester of zijn gemachtigde een bewijs van inschrijving in het **** af aan de vreemdeling. De geldigheidsduur van dit bewijs is gelijk aan die van de **** van de vreemdeling die vervoegd wordt. **** attest van **** (model ****) wordt **** verlengd tot de afgifte van dit bewijs.

Indien de aanvraag voor een machtiging tot verblijf echter op basis van artikel 10bis, § 3, van de wet, wordt ingediend en binnen de in artikel 10ter, § 2bis, eerste lid, bedoelde termijn, die eventueel verlengd wordt, geen enkele beslissing ter kennis wordt gebracht van de burgemeester of zijn gemachtigde wordt het bewijs van inschrijving in het **** enkel indien alle documenten werden overgelegd overeenkomstig het eerste lid afgegeven. Indien dit niet het geval is, verwerpt de burgemeester of zijn gemachtigde de aanvraag en geeft, in voorkomend geval, aan de vreemdeling het bevel om het grondgebied te verlaten, door middel van het document conform het model in de bijlage 14.

Indien de **** of diens gemachtigde beslist dat de vreemdeling niet toegelaten wordt tot een verblijf op het grondgebied van het Rijk weigert hij de aanvraag, en, in voorkomend geval, geeft hij hem het bevel om het grondgebied binnen een bepaalde termijn te verlaten. **** burgemeester of zijn gemachtigde betekent deze twee beslissingen door middel van het document conform het model in de bijlage 14. »

Art. 7.In hetzelfde besluit wordt een artikel 26/2/1 ingevoegd, **** als volgt : «

Art. 26/1.§ 1. **** vreemdeling die een **** indient bij het gemeentebestuur van zijn verblijfplaats, op basis van de artikelen 9bis en 10bis, van de wet, overlegt de volgende documenten om deze aanvraag te staven : 1° een **** of het bewijs dat hij vrijgesteld is van het overleggen van een dergelijk document;2° de **** die betrekking hebben op de buitengewone omstandigheden, bedoeld in artikel 9bis, van de wet;3° de documenten die aantonen dat hij voldoet aan de aan zijn verblijf gestelde voorwaarden. **** afwijking van het eerste lid overlegt de vreemdeling die een aanvraag indient op basis van artikel 10bis, § 3, van de wet, de **** die betrekking hebben op de aan zijn verblijf gestelde voorwaarden ten laatste binnen de vier maanden na de indiening van zijn aanvraag. § 2. Indien de vreemdeling bij de indiening van zijn aanvraag alle vereiste documenten overlegt, stuurt de burgemeester of zijn gemachtigde een kopie van de aanvraag naar de gemachtigde van de ****, zodat de laatstgenoemde persoon de ontvankelijkheid ervan kan verifiëren, voor zover uit de controle van het verblijf waartoe de burgemeester of zijn gemachtigde laat overgaan blijkt dat de vreemdeling effectief op het grondgebied van de gemeente verblijft.

Indien de vreemdeling bij de indiening van zijn aanvraag echter niet alle vereiste documenten overlegt, of indien uit de controle van de verblijfplaats bedoeld in het 1**** lid blijkt dat de vreemdeling niet op het grondgebied van de gemeente verblijft, neemt de burgemeester of zijn gemachtigde de aanvraag niet in overweging en betekent deze beslissing aan de vreemdeling, door middel van een document conform het model in de bijlage 41ter. Een kopie van dit document wordt onmiddellijk aan de **** of zijn gemachtigde bezorgd. § 3. Indien de **** of zijn gemachtigde de aanvraag ontvankelijk verklaart, informeert de burgemeester of zijn gemachtigde de vreemdeling dat zijn aanvraag ontvankelijk is, geeft hem een ontvangstbewijs van de aanvraag af, conform het model in de bijlage 41bis, schrijft hem in in het **** en geeft hem een attest van **** (model ****) af, waarvan de geldigheidsduur gelijk is aan die van de **** van de vreemdeling die vervoegd wordt, zonder echter langer te mogen zijn dan zes maanden.

Indien de **** of zijn gemachtigde de aanvraag onontvankelijk verklaart, betekent de burgemeester of zijn gemachtigde deze beslissing door middel van het document conform het model in de bijlage 41****. Indien de vreemdeling zich bovendien in één van de in artikel 7 van de wet bepaalde gevallen bevindt, wordt in voorkomend geval, door middel van het formulier **** of ****, conform het model van de bijlage 12 of 13, een bevel om het grondgebied te verlaten aan hem betekend. § 4. Indien de **** of zijn gemachtigde, overeenkomstig artikel 10ter, § 2, derde lid of § 2bis, tweede lid, van de wet, beslist om de in artikel 10ter, § 2, eerste lid, of § 2bis, eerste lid, van de wet, bedoelde termijn te verlengen, overhandigt de burgemeester of zijn gemachtigde een kopie van deze beslissing aan de vreemdeling en verlengt zijn attest van **** (model ****) met drie maanden, te rekenen vanaf zijn vervaldatum. § 5. Indien de beslissing gunstig is of indien binnen de in artikel 10ter, § 2, eerste lid, van de wet, bedoelde termijn, die eventueel verlengd wordt, geen enkele beslissing ter kennis wordt gebracht van de burgemeester of zijn gemachtigde, geeft de burgemeester of zijn gemachtigde een bewijs van inschrijving in het ****, waarvan de geldigheidsduur gelijk is aan die van de **** van de vreemdeling die vervoegd wordt, af aan de vreemdeling. **** attest van **** (model ****) wordt **** verlengd tot de afgifte van dit bewijs.

Indien de aanvraag voor een machtiging tot verblijf echter op basis van artikel 10bis, § 3, van de wet, wordt ingediend en binnen de in artikel 10ter, § 2bis, eerste lid, bedoelde termijn, die eventueel verlengd wordt, geen enkele beslissing ter kennis wordt gebracht van de burgemeester of zijn gemachtigde wordt het bewijs van inschrijving in het **** enkel indien alle documenten werden overgelegd overeenkomstig het eerste lid afgegeven. Indien dit niet het geval is, verwerpt de burgemeester of zijn gemachtigde de aanvraag en geeft, in voorkomend geval, aan de vreemdeling het bevel om het grondgebied te verlaten, door middel van het document conform het model in de bijlage 14.

Indien de **** of diens gemachtigde beslist dat de vreemdeling niet toegelaten wordt tot een verblijf op het grondgebied van het Rijk weigert hij de aanvraag, en, in voorkomend geval, geeft hij hem het bevel om het grondgebied binnen een bepaalde termijn te verlaten. **** burgemeester of zijn gemachtigde betekent deze twee beslissingen door middel van het document conform het model in de bijlage 14. »

Art. 8.Artikel 26/4 van hetzelfde besluit, ingevoegd door het besluit van 27 april 2007, wordt vervangen door de volgend tekst : «

Art. 26/4.§ 1. Indien de **** of zijn gemachtigde beslist een einde te maken aan het verblijf van de op grond van artikel 10, van de wet, toegelaten vreemdeling, geeft hij hem, zo nodig, het bevel om binnen een bepaalde termijn het grondgebied te verlaten. **** burgemeester of zijn gemachtigde betekent deze beslissing aan de vreemdeling door hem het document overeenkomstig het model van bijlage 14ter te overhandigen. § 2. Indien de **** of zijn gemachtigde beslist een einde te maken aan het verblijf van de op grond van artikel 10bis, van de wet, toegelaten vreemdeling, geeft hij hem, zo nodig, het bevel om binnen een bepaalde termijn het grondgebied te verlaten. **** burgemeester of zijn gemachtigde betekent deze beslissing aan de vreemdeling door hem het document overeenkomstig het model van bijlage 14**** te overhandigen. »

Art. 9.**** artikel 26/5, tweede paragraaf, wordt de laatste zin, die begint met de woorden «*****» en eindigt met de woorden «*****» opgeheven.

Art. 10.Artikel 33 van hetzelfde besluit, gewijzigd door de besluiten van 11 december 1996, 27 april 2007 en 22 november 2008, wordt aangevuld met een lid **** als volgt « **** vreemdeling die toegelaten of gemachtigd is tot het verblijf op grond van artikel 10 of 10bis, van de wet, en die, overeenkomstig het eerste lid, de vernieuwing van zijn **** vraagt, legt, tot staving van zijn aanvraag, de documenten over waaruit blijkt dat hij nog altijd de voorwaarden vervult die aan zijn verblijf zijn gesteld.

Hetzelfde is het geval wanneer, krachtens artikel 13, § 1, 3**** lid, van de wet, de toelating tot het verblijf van beperkte duur van onbeperkte duur wordt. »

Art. 11.Artikel 43 van hetzelfde besluit, vervangen door het besluit van 7 mei 2008, wordt vervangen door de volgende tekst : «

Art. 43.**** bepalingen van dit hoofdstuk zijn van toepassing op de volgende vreemdelingen : 1° de burgers van de **** zoals omschreven in artikel 40, § 2, van de wet;2° de familieleden van een burger van de **** zoals omschreven in artikel 40bis, van de wet;3° de familieleden van een **** zoals omschreven in artikel 40ter, van de wet.

Art. 12.Artikel 45 van hetzelfde besluit, vervangen door het besluit van 7 mei 2008, wordt opgeheven.

Art. 13.**** artikel 50 van hetzelfde besluit, vervangen door het besluit van 7 mei 2008, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in § 1 wordt het 1**** lid vervangen door de volgende tekst : « § 1.**** burger van de **** die langer dan drie maanden op het grondgebied van het Rijk wil verblijven en die zijn burgerschap bewijst, overeenkomstig artikel 41, eerste lid, van de wet, dient een aanvraag voor een verklaring van inschrijving in bij het gemeentebestuur van de plaats waar hij verblijft door middel van een document overeenkomstig het model van bijlage 19. »;

In dit geval, wordt de burger van de **** die in het **** ingeschreven is, zodra uit de controle van de effectieve verblijfplaats, waartoe de burgemeester of zijn gemachtigde moet laten overgaan, blijkt dat hij op het grondgebied van de gemeente verblijft, in het **** ingeschreven. Het gemeentebestuur maakt het verslag dat na de controle van de verblijfplaats wordt opgesteld over aan de gemachtigde van de minister.

Indien de vreemdeling daarentegen niet het bewijs van zijn burgerschap, overeenkomstig artikel 41, eerste lid, van de wet, overlegt, om zijn aanvraag te staven, neemt de burgemeester of zijn gemachtigde de aanvraag niet in overweging, door middel van een document overeenkomstig de bijlage 19****. Hij overhandigt geen bijlage 19 aan de vreemdeling. »; 2° in § 2, 1**** lid, wordt punt 2° aangevuld met de woorden «*****»;3° in § 2, 1**** lid, wordt punt 6° vervangen door de volgende tekst : « 6° familielid bedoeld in artikel 40bis, van de wet : ****) de officiële documenten of elk ander bewijs waarmee op geldige wijze de band van bloed- of aanverwantschap of van ****, bedoeld in artikel 44, 2**** lid, kan worden vastgesteld;****) elk ander document waarmee op geldige wijze kan worden vastgesteld dat hij de andere voorwaarden, die zijn voorgeschreven bij artikel 40bis, § 2 en § 4, van de wet, die op hem van toepassing zijn, vervult.»; 4° § 2, 1**** lid, wordt aangevuld met een punt 7°, **** als volgt : « 7° familielid bedoeld in artikel 40ter, van de wet : ****) de officiële documenten of elk ander bewijs waarmee op geldige wijze de band van bloed- of aanverwantschap of van ****, bedoeld in artikel 44, 2**** lid, kan worden vastgesteld;****) elk ander document waarmee op geldige wijze kan worden vastgesteld dat hij de andere voorwaarden, die zijn voorgeschreven bij artikel 40ter, van de wet, die op hem van toepassing zijn, vervult.»

Art. 14.Artikel 51 van hetzelfde besluit, vervangen door het koninklijk besluit van 7 mei 2008, wordt vervangen door de volgende tekst : «

Art. 51.§ 1. **** een burger van de **** niet alle vereiste bewijsstukken overlegt binnen drie maanden na de indiening van zijn aanvraag voor een verklaring van inschrijving, weigert de burgemeester of zijn gemachtigde de aanvraag, zonder hem het bevel te geven om het grondgebied te verlaten, door middel van een document overeenkomstig het model van bijlage 20. Hij deelt hem mee dat hij over een bijkomende termijn van een maand beschikt om de vereiste documenten over te leggen.

Indien de burger van de **** nog altijd niet beschikt over de vereiste documenten binnen de bijkomende termijn van een maand bedoeld in het eerste lid, weigert de burgemeester of zijn gemachtigde de aanvraag en geeft hij hem, zo nodig, het bevel om het grondgebied te verlaten door middel van een document overeenkomstig het model van bijlage 20.

Indien de burger van de **** de vereiste documenten overlegt binnen de termijn van drie maanden, eventueel verlengd met een maand, stuurt de burgemeester of zijn gemachtigde de aanvraag onmiddellijk door aan de gemachtigde van de ****, behalve indien het recht op verblijf onmiddellijk aan de burger van de **** is toegekend conform § 3. § 2. Indien de **** of zijn gemachtigde het **** toekent of als er geen enkele beslissing is genomen binnen de termijn bepaald bij artikel 42, van de wet, geeft de burgemeester of zijn gemachtigde aan de burger van de **** een verklaring van inschrijving overeenkomstig het model van bijlage 8 af.

Indien de **** of zijn gemachtigde aan de burger van de **** niet het **** toekent, weigert hij de aanvraag en geeft hij hem, zo nodig, het bevel om het grondgebied te verlaten. **** burgemeester of zijn gemachtigde betekent beide beslissingen door middel van een document overeenkomstig het model van bijlage 20. § 3. **** burgemeester of zijn gemachtigde mag het **** onmiddellijk toekennen aan de burger van de **** die alle vereiste bewijsstukken overlegt binnen de in § 1 bepaalde termijn, indien : 1° hij werknemer of zelfstandige is in de zin van artikel 40, § 4, 1**** lid, 1°, van de wet;2° hij over voldoende bestaansmiddelen beschikt, overeenkomstig artikel 40, § 4, 1**** lid, 2°, van de wet, mits het bewijs van de voldoende bestaansmiddelen wordt geleverd door een ****, een vervroegd pensioen, een ouderdomsuitkering of een uitkering van de ****- of **** waarover de betrokkene voor zichzelf beschikt;3° hij ingeschreven is aan een georganiseerde, erkende of gesubsidieerde onderwijsinstelling om er als **** een studie te volgen, overeenkomstig artikel 40, § 4, 1**** lid, 3°, van de wet;4° hij de echtgenoot is of de partner waarmee een geregistreerd **** werd gesloten dat beschouwd wordt als gelijkwaardig aan het huwelijk, in de zin van artikel 40bis, § 2, 1**** lid, 1°, van de wet, mits de band van aanverwantschap of **** wordt bewezen door middel van officiële documenten, overeenkomstig artikel 30 van de wet van 16 juli 2004 houdende het **** van internationaal privaatrecht of de **** overeenkomsten ter zake;5° hij bloedverwant in **** lijn is jonger dan 21 jaar, in de zin van artikel 40bis, § 2, 1**** lid, 3°, van de wet, mits de band van bloedverwantschap en het recht van bewaring, en, bij gedeelde bewaring, de toestemming van de andere houder van het recht van bewaring, zijn bewezen door middel van officiële documenten, overeenkomstig artikel 30 van de wet van 16 juli 2004 houdende het **** van internationaal privaatrecht of de **** overeenkomsten ter zake. Als het recht op verblijf wordt toegekend aan een burger van de **** bedoeld in het 1**** lid, 1° tot 5°, geeft de burgemeester of zijn gemachtigde hem een verklaring van inschrijving af, overeenkomstig het model van bijlage 8 en stuurt hij onmiddellijk een kopie van de aanvraag door aan de gemachtigde van de ****. § 4. **** burger van de **** die in het bezit is van een verklaring van inschrijving kan, te allen tijde, een elektronische versie van dit document vragen, behalve als er aan zijn recht op verblijf een einde is gemaakt. De papieren versie van de verklaring van inschrijving wordt gratis afgegeven. De kosten van de elektronische versie van de verklaring mogen niet hoger zijn dan het bedrag dat wordt geïnd voor de overhandiging van een identiteitskaart aan **** onderdanen. »

Art. 15.**** artikel 52 van hetzelfde besluit, vervangen door het besluit van 7 mei 2008, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in § 1 wordt het 1**** lid vervangen door de volgende tekst : «*****» In dit geval wordt de betrokkene, na de controle van de verblijfplaats, ingeschreven in het **** en in het bezit gesteld van een attest van **** (model ****) met een geldigheidsduur van zes maanden, te rekenen vanaf de aanvraag. De woorden «*****», die voorkomen in de tweede paragraaf van de tekst op de voorzijde van dit document, worden geschrapt.

Indien de vreemdeling het bewijs van zijn familieband daarentegen niet overlegt, overeenkomstig artikel 44, om zijn aanvraag te staven, neemt de burgemeester of zijn gemachtigde de aanvraag niet in overweging, door middel van een document overeenkomstig het model van bijlage 19****. Hij overhandigt geen bijlage 19ter. »; 2° in § 1, 2**** lid, worden de woorden «*****» vervangen door de woorden «*****»;3° in § 2 wordt punt 2° vervangen door de volgende tekst : « 2° de documenten waarmee op geldige wijze kan worden vastgesteld dat hij de voorwaarden die zijn voorgeschreven bij de artikelen 40bis, § 2 en § 4, of 40ter, van de wet, die op hem van toepassing zijn, vervult. »; 4° in § 4 wordt het tweede lid vervangen door de volgende tekst : « Indien de **** of zijn gemachtigde het **** toekent of als er geen enkele beslissing is genomen binnen de termijn bepaald bij artikel 42, van de wet, geeft de burgemeester of zijn gemachtigde aan de vreemdeling een «*****» overeenkomstig het model van bijlage 9 af.»

Art. 16.Artikel 53 van hetzelfde besluit, vervangen door het besluit van 7 mei 2008, wordt opgeheven.

Art. 17.**** artikel 54 van hetzelfde besluit, vervangen door het besluit van 7 mei 2008, worden de woorden «*****» vervangen door de woorden «*****» en worden de woorden «*****» ingevoegd tussen de woorden «*****» en «*****».

Art. 18.Artikel 57 van hetzelfde besluit, vervangen door het besluit van 7 mei 2008, wordt vervangen door de volgende tekst : «*****»

Art. 19.**** artikel 69**** van hetzelfde besluit, ingevoegd door het besluit van 25 april 2004 en gewijzigd door de besluiten van 27 april 2007 en van 7 mei 2008, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in § 2, eerste lid, worden de woorden «*****» vervangen door de woorden «*****» en 2° in § 2, tweede lid, worden de woorden «*****» vervangen door de woorden «*****»;2° in § 2 wordt het 3**** lid opgeheven.

Art. 20.**** artikel 110**** van hetzelfde besluit, ingevoegd door het besluit van 22 juli 2008, worden de woorden «*****» telkens vervangen door de woorden «*****».

Art. 21.Bijlage 14 van hetzelfde besluit, vervangen door het besluit van 22 juli 2008, wordt vervangen door bijlage 14 die bij dit besluit is gevoegd.

Art. 22.Bijlage 14ter van hetzelfde besluit, ingevoegd door het besluit van 27 april 2007 en gewijzigd door het besluit van 22 juli 2008, wordt vervangen door bijlage 14ter die bij dit besluit is gevoegd.

Art. 23.In hetzelfde besluit wordt bijlage 14****, die bij dit besluit is gevoegd, ingevoegd.

Art. 24.Bijlage 15bis van hetzelfde besluit, ingevoegd door het besluit van 16 augustus 1984 en vervangen door het besluit van 27 april 2007, wordt vervangen door bijlage 15bis die bij dit besluit is gevoegd.

Art. 25.Bijlage 15ter van hetzelfde besluit, vervangen door het besluit van 27 april 2007, wordt vervangen door bijlage 15ter die bij dit besluit is gevoegd.

Art. 26.In hetzelfde besluit wordt bijlage 15****, die bij dit besluit is gevoegd, ingevoegd.

Art. 27.In hetzelfde besluit wordt bijlage 15****, die bij dit besluit is gevoegd, ingevoegd.

Art. 28.Bijlage 19 van hetzelfde besluit, vervangen door het besluit van 7 mei 2008, wordt vervangen door bijlage 19 die bij dit besluit is gevoegd.

Art. 29.Bijlage 19ter van hetzelfde besluit, vervangen door het besluit van 7 mei 2008, wordt vervangen door bijlage 19ter die bij dit besluit is gevoegd.

Art. 30.**** bijlage 19**** van hetzelfde besluit, vervangen door het besluit van 7 mei 2008, worden de woorden «*****» vervangen door de woorden « In uitvoering van artikel 50, § 1, derde lid/artikel 52, § 1, derde lid ».

Art. 31.Bijlage 20 van hetzelfde besluit, vervangen door het besluit van 7 mei 2008, wordt vervangen door bijlage 20 die bij dit besluit is gevoegd.

Art. 32.Bijlage 21 van hetzelfde besluit, vervangen door het besluit van 7 mei 2008, wordt vervangen door bijlage 21 die bij dit besluit is gevoegd.

Art. 33.Bijlage 41 van hetzelfde besluit, ingevoegd door het besluit van 27 april 2007 en vervangen door het besluit van 22 juli 2008, wordt opgeheven.

Art. 34.In hetzelfde besluit wordt bijlage 41bis, die bij dit besluit is gevoegd, ingevoegd.

Art. 35.In hetzelfde besluit wordt bijlage 41ter, die bij dit besluit is gevoegd, ingevoegd.

Art. 36.In hetzelfde besluit wordt bijlage 41****, die bij dit besluit is gevoegd, ingevoegd.

Art. 37.In het koninklijk besluit van 17 mei 2007 tot vaststelling van de **** van de wet van 15 september 2006 tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, wordt hoofdstuk ****, dat artikel 11 bevat, vervangen door het besluit van 5 juli 2010, opgeheven.

Art. 38.In het koninklijk besluit van 7 mei 2008 tot vaststelling van bepaalde **** van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, wordt hoofdstuk ****, dat artikel 3 bevat, gewijzigd door het koninklijk besluit van 5 juli 2010, opgeheven.

Art. 39.**** besluit treedt in werking op de dag van zijn bekendmaking.

Art. 40.De **** die bevoegd is voor de toegang tot het Grondgebied, het Verblijf, de **** en de **** van Vreemdelingen is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te ****, op 21 september 2011.

**** **** **** : de ****-eerste **** en de **** voor migratie- en ****, ****. ****. **** **** **** voor migratie- en ****, ****. ****

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om te worden gevoegd bij **** besluit van 21 september 2011 tot wijziging van de **** besluiten van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, van 17 mei 2007 tot vaststelling van de **** van de wet van 15 september 2006 tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en van 7 mei 2008 tot vaststelling van bepaalde **** van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.

**** **** **** : de ****-eerste **** en de **** voor migratie- en ****, ****. ****. **** **** **** voor migratie- en ****, ****. ****

^