Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 21 oktober 2008
gepubliceerd op 07 november 2008

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 mei 2004 houdende oprichting en samenstelling van de evaluatiecommissie voor het DNA-onderzoek

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2008009899
pub.
07/11/2008
prom.
21/10/2008
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

21 OKTOBER 2008. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 mei 2004 houdende oprichting en samenstelling van de evaluatiecommissie voor het DNA-onderzoek


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 22 maart 1999 betreffende de identificatieprocedure via DNA-onderzoek in strafzaken;

Gelet op de artikelen 44ter en 90undecies van het Wetboek van Strafvordering;

Gelet op het koninklijk besluit van 4 februari 2002 ter uitvoering van de wet van 22 maart 1999 betreffende de identificatieprocedure via DNA-onderzoek in strafzaken, gewijzigd door de koninklijke besluiten van 16 mei 2003, 29 september 2003 en 1 april 2004, inzonderheid de artikelen 19 en 20;

Gelet op het koninklijk besluit van 28 mei 2004 houdende oprichting en samenstelling van de evaluatiecommissie voor het DNA-onderzoek;

Gelet op het koninklijk besluit van 25 februari 2008 tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 april 1965 betreffende het statuut der wetenschappelijke instellingen van de Staat;

Gelet op het koninklijk besluit van 25 februari 2008 tot vaststelling van het statuut van het wetenschappelijk personeel der wetenschappelijke instellingen van de Staat;

Gelet op het koninklijk besluit van 13 april 2008 betreffende de aanduiding en de uitoefening van de management, staf- en leidinggevende functies in de federale wetenschappelijke instellingen;

Overwegende dat het mandaat van de leden van de DNA-evaluatiecommissie is verlopen en dat daarom moet overgegaan worden tot een nieuwe benoeming van de leden van de commissie;

Op de voordracht van Onze Minister van Justitie, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Artikel 2 van het koninklijk besluit van 28 mei 2004 wordt vervangen als volgt : «

Art. 2.De evaluatiecommissie is samengesteld uit de volgende personen : 1. de Directeur-generaal, de verantwoordelijke van de afdeling Biologie en ook de verantwoordelijke van de DNA-databanken : - De heer Jan DE KINDER, directeur-generaal, Voorzitter van de Evaluatiecommissie; - De heer Fabrice NOEL; - Mevr. Vanessa VANVOOREN; 2. wetenschappelijke personaliteiten gekozen buiten het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie omwille van hun competentie in de betrokken discipline : - De heer Ronny Decorte, Katholieke Universiteit Leuven; - De heer Dieter Deforce, Universiteit Gent; - De heer Philippe Boxho, Université de Liège; ».

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 oktober 2008.

Art. 3.De Minister bevoegd voor Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 21 oktober 2008.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Justitie, J. VANDEURZEN

^