Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 21 oktober 2008

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 21/10/2008 pub. 07/11/2008 numac 2008009899 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 mei 2004 houdende oprichting en samenstelling van de evaluatiecommissie voor het DNA-onderzoek type koninklijk besluit prom. 21/10/2008 pub. 22/12/2008 numac 2008011492 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit ter vaststelling van de bedragen bestemd voor de financiering van de nucleaire passiva BP1 en BP2 voor de periode 2009-2013, in uitvoering van artikel 4, § 2, van het koninklijk besluit van 24 maart 2003 tot bepaling van de nadere regels betreffende de federale bijdrage tot financiering van sommige openbare dienstverplichtingen en van de kosten verbonden aan de regulering van en controle op de elektriciteitsmarkt type koninklijk besluit prom. 21/10/2008 pub. 19/11/2008 numac 2008014327 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 november 2005 tot regeling van het luchtvervoer van gevaarlijke goederen type koninklijk besluit prom. 21/10/2008 pub. 20/11/2008 numac 2008014329 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 25 mei 1999 tot vaststelling van de bijzondere voorwaarden opgelegd voor de toelating tot het luchtverkeer van ultralichte motorluchtvaartuigen type koninklijk besluit prom. 21/10/2008 pub. 14/11/2008 numac 2008015180 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit houdende toekenning van een vrijwillige bijdrage ten gunste van de organisatie van de Verenigde Naties ter financiering van een « Trust Fund in support of Special Missions and Other Activities Related to Preventive Diplomacy and Peacemaking earmarked for Strengthening Good Offices and Mediation Support » type koninklijk besluit prom. 21/10/2008 pub. 31/10/2008 numac 2008022600 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging, wat de logopedische verstrekkingen betreft, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 21/10/2008 pub. 24/11/2008 numac 2008022622 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 225, § 5, van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 21/10/2008 pub. 25/11/2008 numac 2008022627 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 november 1970 betreffende het invaliditeitspensioenstelsel voor de mijnwerkers type koninklijk besluit prom. 21/10/2008 pub. 25/11/2008 numac 2008022626 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 225, § 5, van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 21/10/2008 pub. 11/10/2013 numac 2013014513 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 mei 1999 tot vaststelling van de bijzondere voorwaarden opgelegd voor de toelating tot het luchtverkeer van ultralichte motorluchtvaartuigen. - Duitse vertaling

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 21/10/2008 pub. 29/10/2008 numac 2008003434 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 juni 2000 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 17 februari 2000 betreffende de beperkende maatregelen tegen de Taliban van Afghanistan type ministerieel besluit prom. 21/10/2008 pub. 12/11/2008 numac 2008011478 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst van vestigingseenheden van een erkend Ondernemingsloket type ministerieel besluit prom. 21/10/2008 pub. 31/10/2008 numac 2008036238 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 14 december 2007 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee type ministerieel besluit prom. 21/10/2008 pub. 17/12/2008 numac 2008204523 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 05 van organisatieafdeling 30 en programma 01 van organisatieafdeling 14 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2008 type ministerieel besluit prom. 21/10/2008 pub. 18/02/2009 numac 2009024038 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot toekenning van een toelage van 1.213.688 euro voor het wetenschappelijk onderzoek inzake voedselveiligheid, sanitair beleid en dierenwelzijn

erratum

type erratum prom. 21/10/2008 pub. 04/12/2008 numac 2008022646 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 225, § 5, van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994. - Erratum
^