Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 21 maart 2023
gepubliceerd op 09 mei 2023

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 juni 2022, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, betreffende de verhoging van het forfaitaire gedeelte van de eindejaarspremie en tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 december 2021

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2023201024
pub.
09/05/2023
prom.
21/03/2023
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

21 MAART 2023. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 juni 2022, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, betreffende de verhoging van het forfaitaire gedeelte van de eindejaarspremie en tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 december 2021 (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 13 juni 2022, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, betreffende de verhoging van het forfaitaire gedeelte van de eindejaarspremie en tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 december 2021.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 21 maart 2023.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, P.-Y. DERMAGNE _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten Collectieve arbeidsovereenkomst van 13 juni 2022 Verhoging van het forfaitaire gedeelte van de eindejaarspremie en wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 december 2021 (Overeenkomst geregistreerd op 29 augustus 2022 onder het nummer 174729/CO/330)

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en werknemers die ressorteren onder het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten en die behoren tot : - de inrichtingen die aan de wet op de ziekenhuizen onderworpen zijn, met uitzondering van de categorale ziekenhuizen, de psychiatrische verzorgingstehuizen en de initiatieven van beschut wonen; - de forensisch-psychiatrische centra; - de revalidatiecentra waarvoor het Comité van de verzekering van het RIZIV, op voorstel van het College van geneesheren-directeurs, in toepassing van artikel 22, 6° van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, een overeenkomst heeft gesloten en die niet vallen onder de toepassing van artikel 5, § 1, I, 5° van de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming der instellingen; - de thuisverpleging; - de diensten voor het bloed van het Rode Kruis van België; - de medisch-pediatrische centra; - de wijkgezondheidscentra.

Deze collectieve arbeidsovereenkomst is niet van toepassing op artsen, met uitzondering van artsen die werkzaam zijn in de wijkgezondheidscentra.

Onder "werknemers" wordt verstaan : het mannelijk en vrouwelijk werklieden- en bediendepersoneel.

Art. 2.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is gesloten in uitvoering van het sociaal akkoord van de federale zorgsectoren van 12 november 2020, evenals in uitvoering van het protocolakkoord van 11 maart 2022 in het kader van de onderhandelingen over het budget van 100 miljoen euro aan maatregelen ter verbetering van de arbeidsomstandigheden in de zorg.

Art. 3.§ 1. Het bedrag van 1 057,56 EUR bedoeld in § 2 van artikel 3 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 december 2021 betreffende de eindejaarspremie (geregistreerd op 7 juni 2022 onder nummer 173231/CO/330) wordt verhoogd met een forfaitair bedrag van 400 EUR bruto (werknemer), dat wordt opgenomen in het forfaitaire deel van de eindejaarspremie. § 2. Deze forfaitaire som van 400 EUR bruto (werknemer) bedoeld in § 1 van dit artikel wordt geïndexeerd vanaf het kalenderjaar van betaling 2022 zoals bepaald in artikel 3, § 2 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 december 2021. § 3. De sociale partners erkennen dat deze maatregel alleen kan worden toegekend voor zover de kosten ervan daadwerkelijk worden gedekt door de financiële middelen die de bevoegde autoriteiten op recurrente basis garanderen.

Art. 4.Voor de categorieën van werknemers die ten gevolge van de verhoging bedoeld in artikel 3 van deze collectieve arbeidsovereenkomst meer dan een dertiende maand zouden ontvangen, is het bedrag van de overschrijding te wijten aan het uitvoeringsproces van het sociaal akkoord van de federale zorgsectoren van 12 november 2020 en mag geen precedent scheppen.

Art. 5.Deze collectieve arbeidsovereenkomst heeft uitwerking met ingang vanaf 1 januari 2022.

Zij is gesloten voor onbepaalde duur en kan worden opgezegd door elk van de partijen, mits een opzeggingstermijn van zes maanden, bij een ter post aangetekende brief gericht aan de voorzitter van het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten die alle ondertekenende organisaties hiervan in kennis stelt.

De opzeggingstermijn begint te lopen vanaf de eerste dag van de maand die volgt op de datum waarop de voorzitter van het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten de betrokken organisaties in kennis heeft gesteld van de opzegging.

Art. 6.Overeenkomstig artikel 14 van de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités worden, voor wat betreft de ondertekening van deze collectieve arbeidsovereenkomst, de handtekeningen van de personen die deze aangaan namens de werknemersorganisaties enerzijds en namens de werkgeversorganisaties anderzijds, vervangen door de notulen van de vergadering die zijn ondertekend door de voorzitter en de secretaris en goedgekeurd door de leden.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 maart 2023.

De Minister van Werk, P.-Y. DERMAGNE

^