Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 21 juni 2012
gepubliceerd op 13 september 2012

Besluit van de Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 november 1983 waarbij de oude delen van de Sint-Remacluskerk en de pastorie te Thommen als monument worden gerangschikt en het ensemble gevormd door de kerk, de pastorie en het eromheen liggende plein als landschap wordt gerangschikt

bron
ministerie van de duitstalige gemeenschap
numac
2012204047
pub.
13/09/2012
prom.
21/06/2012
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

21 JUNI 2012. - Besluit van de Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 november 1983 waarbij de oude delen van de Sint-Remacluskerk en de pastorie te Thommen als monument worden gerangschikt en het ensemble gevormd door de kerk, de pastorie en het eromheen liggende plein als landschap wordt gerangschikt


De Regering van de Duitstalige Gemeenschap, Gelet op het decreet van 23 juni 2008 betreffende de bescherming van monumenten, klein erfgoed, ensembles en landschappen en betreffende de opgravingen, artikel 8.1;

Gelet op het koninklijk besluit van 28 november 1983 waarbij de oude delen van de Sint-Remacluskerk en de pastorie te Thommen als monument worden gerangschikt en het ensemble gevormd door de kerk, de pastorie en het eromheen liggende plein als landschap wordt gerangschikt;

Gelet op het gunstige advies van het gemeentecollege van Burg-Reuland, gegeven op 11 mei 2012;

Gelet op het gunstige advies van de Koninklijke Commissie voor de Bescherming van Monumenten en Landschappen, gegeven op 13 februari 2012;

Overwegende dat het beschermingsgebied geen deel uitmaakt van het beschermde goed, maar het beschermde goed tegen negatieve invloeden moet beschermen;

Overwegende dat het beschermingsgebied zo afgebakend is dat bouwactiviteiten in de omgeving geen afbreuk kunnen doen aan het beschermde goed;

Overwegende dat het beschermingsgebied de directe omgeving van het beschermde goed, essentiële zichtassen en andere gebieden of kenmerken omvat die in de praktijk een belangrijke rol spelen om het goed en de bescherming ervan te ondersteunen;

Overwegende dat het beschermingsgebied zo afgebakend is dat de specifieke kenmerken van het cultuurlandschap in aanmerking zijn genomen;

Overwegende dat deze kenmerken van het cultuurlandschap met adequate mechanismen zijn vastgelegd;

Overwegende dat de kerk, de pastorie en het eromheen liggende plein een harmonisch geheel in het centrum van Thommen vormen;

Overwegende dat deze architectonische eenheid kenmerkend voor het dorpsgezicht is en niet verstoord mag worden;

Op de voordracht van de Minister bevoegd voor Monumentenzorg, Besluit :

Artikel 1.Het koninklijk besluit van 28 november 1983 waarbij de oude delen van de Sint-Remacluskerk en de pastorie te Thommen als monument worden gerangschikt en het ensemble gevormd door de kerk, de pastorie en het eromheen liggende plein als landschap wordt gerangschikt, wordt aangevuld met een artikel 2.1, luidende : « Art. 2.1. Het in bijlage 2 afgebakende beschermingsgebied omvat de volgende percelen : gemeente Burg-Reuland, afdeling 2, sectie Q, percelen 118, 119A, 119B, 132, 133, 134, 138B, 140, 150C, 151B, 153A, 154A, 155A, 155B, 155C, 156, 157B, 161C, 164B, 168A, 168B, 169, 170, 171B, 172A, 173, 174A, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 361C, 362A, 363A, 364A, 364B, 365A, 366A, 393.

Dit beschermingsgebied is dienovereenkomstig gearceerd en met een zwarte doorlopende lijn afgebakend. »

Art. 2.De bijlage bij het koninklijk besluit van 28 november 1983 waarbij de oude delen van de Sint-Remacluskerk en de pastorie te Thommen als monument worden gerangschikt en het ensemble gevormd door de kerk, de pastorie en het eromheen liggende plein als landschap wordt gerangschikt, wordt bijlage 1.

In hetzelfde besluit wordt een bijlage 2 ingevoegd die als bijlage is gevoegd bij dit besluit.

Art. 3.De Minister bevoegd voor Monumentenzorg is belast met de uitvoering van dit besluit.

Eupen, 21 juni 2012.

Voor de Regering van de Duitstalige Gemeenschap, De Minister-President, Minister van Lokale Besturen, K.-H. LAMBERTZ De Minister van Cultuur, Media en Toerisme, Mevr. I. WEYKMANS

Bijlage bij het besluit van de Regering van 21 juni 2012 tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 november 1983 waarbij de oude delen van de Sint-Remacluskerk en de pastorie te Thommen als monument worden gerangschikt en het ensemble gevormd door de kerk, de pastorie en het eromheen liggende plein als landschap wordt gerangschikt Bijlage 2 bij het koninklijk besluit van 28 november 1983 waarbij de oude delen van de Sint-Remacluskerk en de pastorie te Thommen als monument worden gerangschikt en het ensemble gevormd door de kerk, de pastorie en het eromheen liggende plein als landschap wordt gerangschikt

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Regering van 21 juni 2012 tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 november 1983 waarbij de oude delen van de Sint-Remacluskerk en de pastorie te Thommen als monument worden gerangschikt en het ensemble gevormd door de kerk, de pastorie en het eromheen liggende plein als landschap wordt gerangschikt.

Eupen, 21 juni 2012.

Voor de Regering van de Duitstalige Gemeenschap, De Minister-President, Minister van Lokale Besturen, K.-H. LAMBERTZ De Minister van Cultuur, Media en Toerisme, Mevr. I. WEYKMANS

^