Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 21 februari 2014
gepubliceerd op 06 augustus 2014

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 juni 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende de toekenning van een bedrijfstoeslag bij het stelsel werkloosheid met bedrijfstoeslag op 58 jaar

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2014200369
pub.
06/08/2014
prom.
21/02/2014
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

21 FEBRUARI 2014. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 juni 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende de toekenning van een bedrijfstoeslag bij het stelsel werkloosheid met bedrijfstoeslag op 58 jaar (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Subcomité voor de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 24 juni 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende de toekenning van een bedrijfstoeslag bij het stelsel werkloosheid met bedrijfstoeslag op 58 jaar.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 21 februari 2014.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, Mevr. M. DE CONINCK ______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Subcomité voor de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren Collectieve arbeidsovereenkomst van 24 juni 2013 Toekenning van een bedrijfstoeslag bij het stelsel werkloosheid met bedrijfstoeslag op 58 jaar (Overeenkomst geregistreerd op 23 juli 2013 onder het nummer 116292/CO/322.01) HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en op de werknemers van de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Subcomité voor de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren.

Art. 2.Ingevolge artikel 3, § 7, van het koninklijk besluit van 3 mei 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/05/2007 pub. 22/05/2007 numac 2007201185 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 september 2006, gesloten in het Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de toekenning van een eindejaarspremie type koninklijk besluit prom. 03/05/2007 pub. 09/05/2007 numac 2007000350 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot regeling van sommige kiesverrichtingen voor de verkiezing van de federale Wetgevende Kamers op 10 juni 2007 sluiten (Belgisch Staatsblad van 8 juni 2007) tot regeling van een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag zoals gewijzigd door het koninklijk besluit van 28 december 2011 (Belgisch Staatsblad van 30 december 2011) en ingevolge de wet van 12 april 2011 houdende aanpassing van de wet van 1 februari 2011 houdende verlenging van crisismaatregelen en uitvoering van het interprofessioneel akkoord, en tot uitvoering van het compromis van de Regering met betrekking tot het ontwerp van interprofessioneel akkoord; zoals gewijzigd door de wet van 29 maart 2012Relevante gevonden documenten type wet prom. 29/03/2012 pub. 30/03/2012 numac 2012021058 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) sluiten houdende diverse bepalingen, komen in aanmerking voor een bedrijfstoeslag, de werknemers : 1° die op het ogenblik dat de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd 58 jaar of ouder zijn;2° die voldoen aan de loopbaanvoorwaarden zoals gesteld in het koninklijk besluit van 3 mei 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/05/2007 pub. 22/05/2007 numac 2007201185 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 september 2006, gesloten in het Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de toekenning van een eindejaarspremie type koninklijk besluit prom. 03/05/2007 pub. 09/05/2007 numac 2007000350 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot regeling van sommige kiesverrichtingen voor de verkiezing van de federale Wetgevende Kamers op 10 juni 2007 sluiten, tot regeling van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (verder SWT).

Art. 3.De werknemers bedoeld in artikel 2 hebben na ontslag recht op een bedrijfstoeslag ten laste van hun werkgever. Die bedrijfstoeslag wordt toegekend vanaf het einde van de wettelijke opzeggingstermijn tot aan de pensioengerechtigde leeftijd.

Art. 4.De bedrijfstoeslag is gelijk aan de helft van het verschil tussen het netto refertemaandloon en de werkloosheidsuitkeringen en wordt berekend en aangepast overeenkomstig de bepalingen de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17 van de Nationale Arbeidsraad, tot invoering van een regeling van aanvullende vergoeding ten gunste van sommige bejaarde werknemers indien zij worden ontslagen.

Art. 5.De artikelen 3 en 4 van deze collectieve arbeidsovereenkomst zijn slechts van toepassing voor de werknemers die gedurende de twee jaren voorafgaand aan hun SWT door een arbeidsovereenkomst verbonden zijn geweest met hun werkgever.

Art. 6.Onverminderd artikel 4 van deze collectieve arbeidsovereenkomst, wordt de bedrijfstoeslag berekend op basis van het gemiddelde van de lonen die de werknemer heeft ontvangen gedurende de twaalf maanden voorafgaand aan zijn SWT en niet op basis van het loon van de refertemaand.

Art. 7.§ 1. Ingeval de werknemer overgaat van een loonbaanvermindering of een halftijds betrekking in het kader van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 77bis, naar het systeem van SWT, gebeurt de berekening van de bedrijfstoeslag op basis van het voltijds netto-referteloon. § 2. Ingeval de werknemer overgaat van een volledige schorsing van de arbeidsprestaties in het kader van het tijdskrediet zoals voorzien in de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 77bis, naar het systeem van SWT, gebeurt de berekening van de bedrijfs-toeslag op basis van het referteloon dat overeenstemt met het arbeidsregime voorafgaand aan de schorsing van de arbeidsprestaties.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 februari 2014.

De Minister van Werk, Mevr. M. DE CONINCK

^