Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 6 augustus 2014

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 21/02/2014 pub. 06/08/2014 numac 2013207171 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de bijzondere collectieve arbeidsovereenkomst van 10 oktober 2012, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, betreffende het verhuren en onderhouden van planten en bloemen bij derden type koninklijk besluit prom. 03/09/1998 pub. 06/08/2014 numac 2014000626 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit betreffende de nationale zijde van de eerste serie euromuntstukken. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type koninklijk besluit prom. 08/07/2014 pub. 06/08/2014 numac 2014011457 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling van de vergoedingen toegekend aan de voorzitters of hun plaatsvervangers en aan de leden of hun plaatsvervangers van de Tuchtraad en Raad van beroep in toepassing van de wet van 8 november 1993 tot bescherming van de titel van psycholoog type koninklijk besluit prom. 08/07/2014 pub. 06/08/2014 numac 2014011458 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot bepaling van de voorwaarden tot de verkiesbaarheid van de leden van de Tuchtraad en de Raad van beroep, de regels van hun verkiezing, de werkingsregels en samenstelling van de Tuchtraad en de Raad van beroep, alsook de werkingskosten van de Psychologencommissie, de Tuchtraad en de Raad van beroep, in uitvoering van de wet van 8 november 1993 tot bescherming van de titel van psycholoog type koninklijk besluit prom. 21/07/2014 pub. 06/08/2014 numac 2014021103 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit houdende regeling van de overdracht van de personeelsleden van het Fonds ter reductie van de globale energiekost aan het Vlaamse, het Waalse en het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest type koninklijk besluit prom. 19/04/2014 pub. 06/08/2014 numac 2014022316 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 37bis van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 06/08/2014 numac 2014022314 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 17, §§ 1, 11°, en 11, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 19/04/2014 pub. 06/08/2014 numac 2014022315 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 2, E, en 25, §§ 1, 2 en 3bis, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 19/04/2014 pub. 06/08/2014 numac 2014022317 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 1982 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden of van de tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging in het honorarium voor bepaalde verstrekkingen type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/08/2014 numac 2014022429 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Kamer van beroep die kennis neemt van alle zaken die in het Frans en in het Duits moeten worden behandeld, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle. - Ontslag en ben Bij koninklijk besluit van 17 juli 2014, dat in werking treedt de dag van deze bekendmaking, wordt (...) type koninklijk besluit prom. 21/02/2014 pub. 06/08/2014 numac 2014200371 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juli 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende het reinigen en onderhoud van werkkledij type koninklijk besluit prom. 21/02/2014 pub. 06/08/2014 numac 2014200369 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 juni 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende de toekenning van een bedrijfstoeslag bij het stelsel werkloosheid met bedrijfstoeslag op 58 jaar type koninklijk besluit prom. 21/02/2014 pub. 06/08/2014 numac 2014200374 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 juni 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de inrichtingen van het gesubsidieerd vrij onderwijs, betreffende de bijkomende vormingsinspanningen (1) type koninklijk besluit prom. 21/02/2014 pub. 06/08/2014 numac 2014200376 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 juni 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie, betreffende de wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 november 2011 betreffende het sociaal sectoraal pensioenstelsel - SOLIDARITEIT en het desbetreffende solidariteitsreglement type koninklijk besluit prom. 21/02/2014 pub. 06/08/2014 numac 2014200381 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 juli 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de werkloosheid met bedrijfstoeslag type koninklijk besluit prom. 21/02/2014 pub. 06/08/2014 numac 2014200405 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 juli 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor het stads- en streekvervoer van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest, betreffende het voltijds conventioneel brugpensioen - Geboortejaar : 1954 type koninklijk besluit prom. 21/02/2014 pub. 06/08/2014 numac 2014200409 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 juli 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de steenbakkerij, betreffende de vaststelling van de werkgeversbijdrage in de vervoerskosten type koninklijk besluit prom. 21/02/2014 pub. 06/08/2014 numac 2014200413 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 juli 2013, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, betreffende de inrichting en financiering van de vakopleiding type koninklijk besluit prom. 21/02/2014 pub. 06/08/2014 numac 2014200415 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 juni 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der marmergroeven en -zagerijen op het gehele grondgebied van het Rijk, betreffende de bijkomende vormingsinspanningen type koninklijk besluit prom. 21/02/2014 pub. 06/08/2014 numac 2014200404 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 juni 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf van de groeven van niet uit te houwen kalksteen en van de kalkovens, van de bitterspaatgroeven en -ovens op het gehele grondgebied van het Rijk, betreffende de verlenging van vroegere bepalingen type koninklijk besluit prom. 21/02/2014 pub. 06/08/2014 numac 2014200417 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 september 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor de vlasbereiding, betreffende de verlenging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2011 betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding ten gunste van sommige bejaarde werklieden die op het ogenblik van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst 58 jaar of ouder zijn type koninklijk besluit prom. 21/02/2014 pub. 06/08/2014 numac 2014200416 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 juni 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector, betreffende de vorming type koninklijk besluit prom. 21/02/2014 pub. 06/08/2014 numac 2014200603 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 juni 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector, betreffende de regeling van werkloosheid met bedrijfstoeslag vanaf de leeftijd van 56 jaar in uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 106 van de Nationale Arbeidsraad type koninklijk besluit prom. 21/02/2014 pub. 06/08/2014 numac 2014200609 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 september 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor de vlasbereiding, tot verlenging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2011 betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding ten gunste van sommige bejaarde werklieden met nachtprestaties indien zij worden ontslagen type koninklijk besluit prom. 21/02/2014 pub. 06/08/2014 numac 2014200614 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 juli 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de steenbakkerij, betreffende de meldingsplicht van de arbeidsovereenkomsten voor een bepaalde tijd en contracten van uitzendarbeid type koninklijk besluit prom. 21/02/2014 pub. 06/08/2014 numac 2014200646 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 juli 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor het stads- en streekvervoer van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest, betreffende het voltijds conventioneel brugpensioen - Geboortejaar : 1947 tot 1953 type koninklijk besluit prom. 21/02/2014 pub. 06/08/2014 numac 2014200648 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 september 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor de vezelcement, betreffende de verhoging van de inspanningen inzake vorming en opleiding type koninklijk besluit prom. 21/02/2014 pub. 06/08/2014 numac 2014200649 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 juni 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der marmergroeven en -zagerijen op het gehele grondgebied van het Rijk, betreffende de tewerkstelling van personen die tot de risicogroepen behoren type koninklijk besluit prom. 21/02/2014 pub. 06/08/2014 numac 2014200651 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 september 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor de vlasbereiding, tot verlenging van de algemene nationale collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2011 type koninklijk besluit prom. 21/02/2014 pub. 06/08/2014 numac 2014200619 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 mei 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen van het Waalse Gewest en van de Duitstalige Gemeenschap, betreffende het werkloosheidsstelsel met toeslag van het FBZ ETAW voor sommige oudere mindervalide werknemers of werknemers met ernstige lichamelijke problemen in het Waalse Gewest, in geval van ontslag type koninklijk besluit prom. 21/02/2014 pub. 06/08/2014 numac 2014200615 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 augustus 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf van de zandsteen- en kwartsietgroeven op het gehele grondgebied van het Rijk, uitgezonderd de kwartsietgroeven van de provincie Waals-Brabant, betreffende de tewerkstelling van personen die tot risicogroepen behoren type koninklijk besluit prom. 21/02/2014 pub. 06/08/2014 numac 2014200622 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 augustus 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf van de zandsteen- en kwartsietgroeven op het gehele grondgebied van het Rijk, uitgezonderd de kwartsietgroeven van de provincie Waals-Brabant, betreffende de invoering van een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag op 58/60 jaar type koninklijk besluit prom. 21/02/2014 pub. 06/08/2014 numac 2014200650 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 augustus 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf van de zandsteen- en kwartsietgroeven op het gehele grondgebied van het Rijk, uitgezonderd de kwartsietgroeven van de provincie Waals-Brabant, betreffende de bijkomende vormingsinspanningen type koninklijk besluit prom. 21/02/2014 pub. 06/08/2014 numac 2014200688 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 maart 2010, gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 april 2008 houdende de toepassing van de functieclassificatie in de horecasector type koninklijk besluit prom. 21/02/2014 pub. 06/08/2014 numac 2014201287 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 september 2010, gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, betreffende de wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 april 2008 houdende de toepassing van de functieclassificatie in de horecasector type koninklijk besluit prom. 08/07/2014 pub. 06/08/2014 numac 2014204172 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende benoeming van raadsheren en rechters in sociale zaken type koninklijk besluit prom. 25/07/2014 pub. 06/08/2014 numac 2014204839 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 2011 houdende aanwijzing van de leden van het Ministerieel Comité voor inlichting en veiligheid type koninklijk besluit prom. 25/07/2014 pub. 06/08/2014 numac 2014204841 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 2011 tot aanwijzing van de vijf regeringsleden in het Overlegcomité opgericht bij de gewone wet van 9 augustus 1980 tot hervorming der instellingen type koninklijk besluit prom. 25/07/2014 pub. 06/08/2014 numac 2014204840 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 2011 houdende aanwijzing van de leden van het Ministerieel Comité voor de strijd tegen de fiscale en sociale fraude type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/08/2014 numac 2014204929 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 13 juni 2014, is de aanwijzing van de heer Dewart M., kamervoorzitter in het hof van beroep te Luik, tot het mandaat van eerste voorzitter van dit hof, hernieuwd voor een termijn van vijf jaar met in Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 17/07/2014 pub. 06/08/2014 numac 2014011476 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van een coöperatieve vennootschap type ministerieel besluit prom. 30/06/2014 pub. 06/08/2014 numac 2014024291 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot verlening van afwijkingen voor het seizoen 2014-2015 van de in artikel 36, 7°, van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren opgenomen verbodsbepaling type ministerieel besluit prom. 19/03/2014 pub. 06/08/2014 numac 2014204854 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 11 van organisatieafdeling 16 en programma 01 van organisatieafdeling 32 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2014 type ministerieel besluit prom. 19/03/2014 pub. 06/08/2014 numac 2014204855 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 31 en 32 van organisatieafdeling 18 en programma 01 van organisatieafdeling 32 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2014

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 09/05/2014 pub. 06/08/2014 numac 2014035756 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vastlegging van de regels voor de erkenning en de subsidiëring van partnerorganisaties ter uitvoering van artikel 68, § 1, van het Woonzorgdecreet van 13 maart 2009 type besluit van de vlaamse regering prom. 25/04/2014 pub. 06/08/2014 numac 2014035886 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de organieke regelgeving naar aanleiding van de fusie van het departement Landbouw en Visserij met het Agentschap voor Landbouw en Visserij type besluit van de vlaamse regering prom. 06/06/2014 pub. 06/08/2014 numac 2014204076 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 juli 2004 betreffende het erkennen van centra en subsidiëren van sensibiliseringsacties ter bevordering van een duurzame landbouw type besluit van de vlaamse regering prom. 16/05/2014 pub. 06/08/2014 numac 2014204284 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de samenstelling, organisatie en werking van de Vlaamse Heraldische Raad type besluit van de vlaamse regering prom. 23/05/2014 pub. 06/08/2014 numac 2014204335 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 1, 4 en 6 en van bijlage 2 en 6 van het besluit van de Vlaamse Regering van 11 september 2009 tot vaststelling van de specifieke brandveiligheidsnormen waaraan het toeristische logies moet voldoen type besluit van de vlaamse regering prom. 06/06/2014 pub. 06/08/2014 numac 2014204480 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de onderwijskwalificatie "Graduaat in het dispatchen van goederenvervoer via de lucht"

document

type document prom. -- pub. 06/08/2014 numac 2014204967 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten De hierna vermelde collectieve arbeidsovereenkomsten werden neergelegd ter Griffie van de Algemene Directie Collectieve arbeidsbetrekkingen van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. De teksten van de ter Griffie neergelegde collectieve arbeidsovereenkomsten zijn beschikbaar op de (...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 06/08/2014 numac 2014022428 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Paritair comité voor urgentiegeneeskunde en acute geneeskunde, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 17 jul Bij hetzelfde besluit wordt Mevr. BONHOMME, Suzanne, benoemd in de hoedanigheid van plaatsvervangen(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 06/08/2014 numac 2014204925 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Controledienst voor de Ziekenfondsen en de Landsbonden van Ziekenfondsen. - Personeel. - Benoeming in een betrekking van de klasse A1 Bij koninklijk besluit van 9 juli 2014 wordt Mevr. Shi, Jialin, met ingang van 18 maart 2014 met dat(...) Het beroep van nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...)
^