Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 21 februari 2010
gepubliceerd op 08 april 2010

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 mei 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende de toekenning van een eindejaarspremie

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2010200558
pub.
08/04/2010
prom.
21/02/2010
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

21 FEBRUARI 2010. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 mei 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende de toekenning van een eindejaarspremie (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 27 mei 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende de toekenning van een eindejaarspremie.

Art. 2.De Minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 21 februari 2010.

ALBERT Van Koningswege : De Vice-Eerste Minister en Minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid, Mevr. J. MILQUET _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid Collectieve arbeidsovereenkomst van 27 mei 2009 Eindejaarspremie (Overeenkomst geregistreerd op 22 september 2009 onder het nummer 94481/CO/116) Toepassingsgebied

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en op de arbeiders van de ondernemingen die ressorteren onder de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de nijverheid.

Met "arbeiders" wordt verstaan : de arbeiders en de arbeidsters.

Toekenningsmodaliteiten

Art. 2.Door de werkgever wordt een eindejaarspremie toegekend aan de in artikel 1 bedoelde arbeiders die : a) op 31 december van het lopend jaar minstens drie maanden anciënniteit tellen in de onderneming;b) krachtens een arbeidsovereenkomst verbonden zijn met de onderneming, op het ogenblik van de betaling van de premie.Vanaf 1988 is deze toekenningsvoorwaarde voor de eindejaarspremie niet meer van toepassing voor de arbeiders die verbonden zijn door een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur, op voorwaarde dat zij aan de andere toekenningsvoorwaarden voldoen.

Art. 3.Het minimum basisbedrag van de eindejaarspremie is sedert 1990 vastgesteld op 173,33 maal het basisuurloon in voege op 1 december van het beschouwde jaar. Deze vermenigvuldiger is gekoppeld aan een wekelijkse arbeidsduur van 40 uren, en wordt evenredig verminderd ingeval de lonen geperekwateerd werden op basis van een wekelijkse arbeidsduur die lager is dan 40 uren.

Commentaar In de ondernemingen waar de arbeidsduurverkorting gebeurt per dag of per week en waar de bezoldigingen berekend worden op basis van de werkelijke prestaties, wordt de volledige eindejaarspremie (die ook geldt om een eventuele prorata te berekenen) als volgt geperekwateerd : Stelsel 39 u. 30' (30' arbeidsduurverkorting per week, + 9 betaalde compensatierustdagen) : 173,33 X 39,5 = 171,163 X basisuurloon 40 stelsel 39 u. (60' arbeidsduurverkorting per week, + 6 betaalde compensatierustdagen) : 173,33 X 39 = 168,997 X basisuurloon 40 stelsel 38 u. 30' (90' arbeidsduurverkorting per week, + 3 betaalde compensatierustdagen) : 173,33 X 38,5 = 166,830 X basisuurloon 40 stelsel 38 u. (120' arbeidsduurverkorting per week, geen betaalde compensatierustdagen) : 173,33 X 38 = 164,664 X basisuurloon 40 In de bedrijven die de arbeidsduurverkorting toekennen onder de vorm van betaalde compensatierustdagen, blijft de eindejaarspremie gelijk aan 173,33 maal het basisuurloon.

Art. 4.De arbeiders die voldoen aan de in artikel 2 vermelde voorwaarden, hebben recht op de premie naar rato van één twaalfde van het basisbedrag per maand werkelijke arbeidsprestaties tijdens het beschouwde dienstjaar, lopende van 1 januari tot 31 december.

Meerdere arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur uitgevoerd in eenzelfde burgerlijk jaar komen in aanmerking voor de eventuele berekening van de pro rata temporis.

Art. 5.In geval van indiensttreding vóór de 16e van de maand, wordt deze maand, voor de toepassing van deze collectieve arbeidsovereenkomst, als een maand anciënniteit beschouwd en wordt zij met een maand effectieve arbeidsprestaties gelijkgesteld.

De maand waarin de arbeidsovereenkomst eindigt, wordt, voor de toepassing van deze collectieve arbeidsovereenkomst, als een maand anciënniteit beschouwd en met een volledige maand arbeidsprestaties gelijkgesteld, voor zover de arbeidsovereenkomst na de 15e van de maand een einde neemt.

Afwijkingen

Art. 6.De arbeiders waarvan de arbeidsovereenkomst tijdens het beschouwde dienstjaar wordt beëindigd, met uitsluiting van deze welke zelf ontslag hebben genomen vooraleer zij minstens één jaar anciënniteit in de onderneming tellen op het einde van de arbeidsovereenkomst, en met uitsluiting van deze die door de werkgever worden ontslagen om dringende reden, genieten de premie naar rato van het aantal maanden werkelijke arbeidsprestaties tijdens dit dienstjaar, voor zover zij drie maanden anciënniteit tellen in de onderneming op het einde van de door de wettelijke vooropzeg gedekte periode, zonder evenwel rekening te houden met eventuele schorsingen van de arbeidsovereenkomst tijdens deze vooropzeg.

Voor de berekening van voornoemde anciënniteit wordt, enkel voor de toepassing van dit artikel, rekening gehouden met de periode gedekt door de eventueel toegekende wettelijke compensatoire opzeggingsvergoeding bepaald door de wet van 3 juli 1978Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten type wet prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten sluiten betreffende de arbeidsovereenkomsten.

Genieten eveneens van de premie naar rato van het aantal maanden werkelijke arbeidsprestaties tijdens dit dienstjaar, voor zover zij drie maanden anciënniteit tellen in de onderneming bij de beëindiging van hun arbeidsovereenkomst, de arbeiders wiens arbeidsovereenkomst wegens overmacht ten einde komt.

Art. 7.De tijdens het dienstjaar gepensioneerde arbeiders, alsmede de rechtverkrijgenden van een tijdens het dienstjaar overleden arbeider, genieten de premie onder dezelfde voorwaarden als vermeld in artikel 7.

Onder "rechtverkrijgenden" wordt verstaan : - de overlevende echtgeno(o)t(e); - bij ontstentenis, de kinderen van de overledene; - bij ontstentenis, de ouders van de overledene.

Gelijkstellingen

Art. 8.Worden gelijkgesteld met werkelijke arbeid : - de afwezigheden te wijten aan een beroepsziekte, een arbeidsongeval of ongeval overkomen op de weg naar of van het werk, tot een maximumduur van twaalf maanden en voor zover zij zijn erkend door het verzekeringsorganisme; - de afwezigheden wegens ziekte of zwangerschapverlof, gerechtvaardigd door een medisch getuigschrift en erkend door het verzekeringsorganisme, tot een totale maximumduur van zes maanden; - de wettelijke vakantiedagen, de wettelijke feestdagen, de gerechtvaardigde afwezigheden "kort verzuim", verlof om dwingende redenen (collectieve arbeidsovereenkomst nr. 45 van de Nationale Arbeidsraad), de afwezigheden in het kader van de wetgeving betreffende het educatief verlof en de sociale promotie, de syndicale verlofdagen en de dagen van gedeeltelijke werkloosheid tot vijfenvijftig dagen; - het anciënniteitsverlof respectievelijk voorzien door de sectoriele collectieve arbeidsovereenkomsten van 24 mei 2005 ( koninklijk besluit van 10 oktober 2005Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/10/2005 pub. 05/12/2005 numac 2005202626 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 mei 2005, gesloten in het Paritair Comité voor het garagebedrijf, betreffende de eindejaarspremie type koninklijk besluit prom. 10/10/2005 pub. 25/11/2005 numac 2005202918 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 mei 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende de toekenning van een dag anciënniteitsverlof type koninklijk besluit prom. 10/10/2005 pub. 25/11/2005 numac 2005202573 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 mei 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende de ploegenpremies type koninklijk besluit prom. 10/10/2005 pub. 25/11/2005 numac 2005202686 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 mei 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, tot toekenning van een sociaal voordeel type koninklijk besluit prom. 10/10/2005 pub. 25/11/2005 numac 2005202643 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 mei 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende de betaling van een bepaald aantal carenzdagen per kalenderjaar sluiten - Belgisch Staatsblad van 25 november 2005) en van 27 juni 2007 overeenkomstig het artikel 7 van het nationaal akkoord 2007-2008 gesloten op 14 maart 2007 in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid.

Betalingsperiode

Art. 9.De eindejaarspremie wordt uitbetaald vóór 25 december van het jaar waarop zij betrekking heeft.

Geldigheid en opzegging

Art. 10.De bepalingen van deze collectieve arbeidsovereenkomst doen geen afbreuk aan de gunstigere arbeidsvoorwaarden die in de ondernemingen bestaan.

Art. 11.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is gesloten voor onbepaalde duur. Zij treedt in werking vanaf 1 januari 2009. Zij vervangt de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2007 tot toekenning van een eindejaarspremie, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 18 februari 2008, bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 8 april 2008.

Zij kan door elk der partijen worden opgezegd mits een opzeggingstermijn van drie maanden betekend bij een ter post aangetekende brief, gericht aan de voorzitter van het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid. De termijn van drie maanden begint te lopen vanaf de datum waarop de aangetekende brief aan de voorzitter wordt toegezonden. De poststempel geldt als bewijs.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 februari 2010.

De Vice-Eerste Minister en Minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid, Mevr. J. MILQUET

^