Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 21 februari 2010
gepubliceerd op 08 april 2010

Koninklijk besluit tot vaststelling voor het jaar 2010 van de verhoging van het bedrag van de alternatieve financiering met het oog op de financiering van de kostprijs van de tewerkstellingscellen

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2009205789
pub.
08/04/2010
prom.
21/02/2010
ELI
eli/besluit/2010/02/21/2009205789/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

21 FEBRUARI 2010. - Koninklijk besluit tot vaststelling voor het jaar 2010 van de verhoging van het bedrag van de alternatieve financiering met het oog op de financiering van de kostprijs van de tewerkstellingscellen


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de programmawet van 2 januari 2001, inzonderheid op artikel 66, § 1, dertiende lid, en § 2, 14°, ingevoegd bij de wet van 20 juli 2006;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 8 december 2009;

Gelet op het advies van het Beheerscomité van de sociale zekerheid, gegeven op 18 december 2009;

Gelet op de akkoordbevinding van de Staatssecretaris voor Begroting d.d. 29 januari 2010;

Op de voordracht van de Minister van Sociale Zaken en de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Het bedrag, bedoeld in artikel 66, § 1, dertiende lid, van de programmawet van 2 januari 2001, van de verhoging van het bedrag van de alternatieve financiering met het oog op de financiering van de kostprijs van de tewerkstellingscellen, wordt voor het jaar 2010 vastgesteld op 7.081 duizend EUR.

Art. 2.Het bedrag wordt gestort aan de R.S.Z.-globaal beheer.

Art. 3.De Minister bevoegd voor Sociale Zaken en de Minister bevoegd voor Werk zijn, ieder wat haar betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 21 februari 2010.

ALBERT Van Koningswege : De Vice-Eerste Minister en de Minister van Sociale Zaken, Mevr. L. ONKELINX De Vice-Eerste Minister en de Minister van Werk, Mevr. J. MILQUET

^