Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 21 december 2006
gepubliceerd op 08 januari 2007

Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 14, laatste lid, van de wet van 20 december 2001 betreffende de schadeloosstelling van de leden van de Joodse Gemeenschap van België voor hun goederen die werden geplunderd of achtergelaten tijdens de oorlog 1940-1945

bron
federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister
numac
2007200004
pub.
08/01/2007
prom.
21/12/2006
ELI
eli/besluit/2006/12/21/2007200004/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

21 DECEMBER 2006. - Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 14, laatste lid, van de wet van 20 december 2001 betreffende de schadeloosstelling van de leden van de Joodse Gemeenschap van België voor hun goederen die werden geplunderd of achtergelaten tijdens de oorlog 1940-1945


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 20 december 2001 betreffende de schadeloosstelling van de leden van de Joodse Gemeenschap van België voor hun goederen die werden geplunderd of achtergelaten tijdens de oorlog 1940-1945, inzonderheid op artikel 14, laatste lid, ingevoegd bij de wet van 20 juli 2006;

Gelet op het verslag van de bedrijfsrevisoren, gegeven op 5 december 2006;

Op de voordracht van Onze Eerste Minister, Onze Minister van Justitie en Onze Minister van Financiën, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Ten laste van de bijzondere rekening bedoeld in artikel 10, derde lid, van de wet van 20 december 2001 betreffende de schadeloosstelling van de leden van de Joodse Gemeenschap van België voor hun goederen die werden geplunderd of achtergelaten tijdens de oorlog 1940-1945, wordt een bedrag van 12.222.000 euro aangewend voor het project « Solidariteit 3000 » van de Stichting van het Jodendom van België.

Dit bedrag wordt in januari 2007 gestort op de bijzondere rekening bestemd voor het project « Solidariteit 3000 » van de genoemde Stichting.

Bij het afsluiten van de rekening bedoeld in het vorige lid, wordt het saldo toegewezen aan het onaantastbare kapitaal van de Stichting.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 3.Onze Eerste Minister, Onze Minister van Justitie en Onze Minister van Financiën zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 21 december 2006.

ALBERT Van Koningswege : De Eerste Minister, G. VERHOFSTADT De Minister van Justitie, Mevr. L. ONKELINX De Minister van Financiën, D. REYNDERS

^